Blog de Foment Formació

20 May 2021

Aprèn a confeccionar contractes, nòmines i assegurances socials

/
Publicat per
/
Comentaris0

Contractes, nòmines, assegurances, seguretat social … si treballes en el departament de recursos humans d’una empresa totes aquestes tasques formen part del teu dia a dia. Si per contra encara no tens a un gestor que s’encarregui d’aquests aspectes, i tu mateix vols aprendre a fer aquest tipus de tasques tan importants a nivell legal ets al lloc adequat. Saber què és una nòmina o com fer un contracte de treball són algunes de les tasques administratives en les que més endavant podràs aprofundir, per exemple, amb un curs de nòmines i seguretat social.

Com fer un contracte de treball?

El contracte de treball és un document legal basat en un acord entre un ocupador i un treballador on es plasmen les condicions laborals i que ha de ser signat per ambdues parts abans que el treballador s’incorpori a la feina.

Tot i existeixen diferents tipus de contractes laborals, hi ha determinades condicions que són indispensables perquè el contracte tingui validesa jurídica, entre els quals destaquen:

 • Dades identificatives tant del treballador com de l’empresari
 • Durada del contracte i lloc de treball
 • Tipus de contracte: pràctiques, temporal, formació, indefinit, etc.
 • Funcions o activitats a desenvolupar pel treballador
 • Jornada laboral i vacances
 • Remuneració o sou brut anual

Què és una nòmina de treball?

La nòmina és el document en forma de factura que l’ocupador lliura mensualment a el treballador on es detalla el salari pel treball realitzat i les deduccions que s’apliquen a aquest.

A l’hora d’elaborar una nòmina és essencial tenir en compte diferents aspectes que influeixen en la suma total del salari percebut pel treballador. Entre els més destacables, el tipus de contracte ja que segons el tipus el percentatge de cotització són diferents. D’altra banda, la situació personal de l’empleat també afecta a l’hora de calcular la retenció de l’IRPF. De la mateixa manera, els convenis als quals està adherit el contracte o la manera de cobrar les pagues extra, així com la categoria professional o el grup de cotització afecten a l’hora de calcular la base de cotització de l’empleat.

En definitiva, un cop es tenen clar els aspectes comentats anteriorment, l’estructura de la nòmina ha de comptar amb els següents apartats:

 • Dades de l’empresa: Nom, adreça, CIF i codi conta cotització.
 • Dades del treballador: Nom, DNI, Número de la Seguretat Social, tipus de contracte, categoria i antiguitat a l’empresa.
 • Període de liquidació a què correspon la nòmina
 • Meritacions: Percepcions salarials entre les que es podràs reflectir el salari base, complements, pagues extres, millores en concepte de retribucions.
 • Deduccions: IRPF, aportació del treballador a la Seguretat Social, bestretes, un altre tipus de deduccions.
 • Líquid total a percebre pel treballador
 • Bases de cotització: Base de cotització per contingències comunes, Base de cotització per contingències professionals i conceptes de recaptació conjunta, i base de cotització subjecta a la retenció de l’IRPF.

Què són les assegurances socials?

L’assegurança social és una aportació que realitzen tant els treballadors com l’ocupador a la Seguretat Social i que els protegeixen davant de diverses situacions com una baixa laboral, l’atur o la mateixa jubilació de treballador.

Aquest tipus de contribucions són d’obligat compliment i s’han de pagar mensualment, a la Seguretat Social des de l’inici del contracte fins a la seva finalització.

Són diferents en quan a el percentatge a pagar de l’ocupador i el treballat. Sent aquestes les següents:

 • Contingències comunes
 • Accidents de treball i malalties professionals (el percentatge a pagar no s’aplica a el treballador)
 • Hores extra
 • Atur
 • Formació professional
 • Fons de garantia salarial (el percentatge a pagar no s’aplica a el treballador)

Si vols fer un pas més enllà i convertir-te en expert, a Foment Formació tenim diversos nivells de el curs de nòmines i seguretat social en modalitat online i aula virtual, per adaptar-nos a les teves necessitats i on et proporcionarem les habilitats pràctiques i coneixements necessaris relacionats amb aquest tipus de tasques administratives. Contacta’ns sense c

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.