Blog de Foment Formació

20 Aug 2021

7 cursos subvencionats a Barcelona que no sabies

/
Publicat per
/
Comentaris0

Els cursos subvencionats ens ajuden a accedir a formació que pot augmentar considerablement les nostres possibilitats laborals. En molts casos, són cursos que milloren les nostres habilitats o ens proporcionen coneixements específics per a la inserció en el mercat laboral. A continuació, parlarem sobre 7 cursos subvencionats que pots fer a Barcelona i que poden millorar la teva vida.

 

Habilitats i eines per la millora professional

El curs d’Habilitats i Eines per la millora professional té una durada de 30 hores i s’imparteix a Barcelona i altres centres desenvolupats. Apunta que es comprengui el nou paradigma laboral i què és el que s’està demanant als professionals de l’actualitat per a la seva millora en la possibilitat d’accedir a l’ocupació. Dins dels objectius d’aquest curs subvencionat, podem destacar:

– Adquisició d’habilitats per situar-se novament en el mercat laboral

– Acompanyament de professionals perquè es reubiquin professionalment

– Construcció d’una xarxa de contactes

– Treball en habilitats indispensables per buscar feina

– Adquisició d’eines i coneixements per a la recerca de feina

– Actualització de currículum vitae i xarxes socials professionals

– Autoconeixement de fortaleses i debilitats

 

Pel que fa a el contingut d’aquest curs, aquest es basa en:

– El nou entorn laboral

– Noves perspectives laborals

– Autocoaching

– Ampliació de xarxa de contactes i networking

– Visibilitat, xarxes i entrevista

 

Fiscalitat operativa

El curs de Fiscalitat operativa consta de 60 hores i es pot dur a terme de manera virtual. El que permet és conèixer el món fiscal des d’un punt de vista pràctic. L’objectiu d’aquest curs és oferir coneixement del món fiscal des del punt de vista pràctic de l’exercici de les obligacions pel que fa a les activitats professionals, empresarials i les societats mercantils. En Foment Formació, el contingut d’aquest curs subvencionat, en termes generals, és:

– Introducció: sistema fiscal espanyol, llei general tributària i reglaments, persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica i responsabilitat fiscal Delictes contra la Hisenda pública

– Censos

– Obligació de retenir i retencions

– Impost sobre la renda de les persones físiques

– Impost sobre societats

– Impost sobre valor afegit

– Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

– La inspecció dels tributs

 

Com parlar en públic

En aquest curs de com parlar en públic de 20 hores, el que es fa és ensenyar a reafirmar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara del llenguatge. És un curs que busca ensenyar a dominar la preparació de continguts de discursos o comunicacions per sintonitzar amb el públic receptor i ajudar a identificar les característiques dels actes comunicatius. El contingut d’aquest curs s’estructura en:

– Estructura i elaboració del discurs

– Parlar en públic i vèncer la por

– Importància i característiques de la comunicació

– Comunicació no verbal

 

Prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció davant de l’Covid-19

En la conjuntura actual, aquest curs de prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció davant de l’Covid-19 de 20 hores en modalitat virtual és clau per poder adquirir coneixements orientats a controlar el risc de Covid-19 en l’àmbit laboral. Foment Formació explica que els objectius generals d’aquest curs són:


“Identificar el Covid-19 com a risc laboral existent.

Adquirir coneixements per controlar el risc en l’àmbit laboral.

Promoure comportaments segurs per evitar la seva propagació.

Promoure l’ús correcte dels equips de protecció individual.

Formar i informar el personal treballador sobre les pautes d’actuació a seguir davant aquest risc de tipus biològic.

Evitar la sobrecàrrega de el sistema sanitari.

Reduir i / o eliminar el risc en la mesura del possible “.


Pel que fa a el contingut, aquest consisteix en: informació general SARS-COV-2 i Covid-19, procediments d’actuació davant el virus i la malaltia i recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Iniciació al màrqueting digital

A causa de el creixement que el màrqueting digital ha anat tenint amb el pas el temps, aquest curs d’iniciació al màrqueting digital de 5 hores per aula virtual brinda els conceptes bàsics del màrqueting digital per a autònoms. El que busca és introduir els estudiants en els conceptes bàsics del màrqueting digital. El seu contingut es basa en: Google Analytics, estratègies web, elaboració de pla de màrqueting digital i promoció i publicitat a internet.

 

Programació neurolingüística

El curs de programació neurolingüística s’imparteix per aula virtual i té una durada total de 30 hores. Apunta a brindar aprenentatges necessaris per a la detecció i modificació de determinats patrons en les relacions i en les experiències humanes. Entre els seus objectius estan: obtenir els aprenentatges més precisos per identificar i modificar patrons en les relacions i experiències humanes, aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals i treballar amb eines de PNL per augmentar la comunicació, la creativitat, la relació d’ajuda i l’excel·lència tant personal com professional.

Al parlar del contingut d’aquest curs, el mateix es basa en:

– Què és el PNL?

– Sobre comunicació

– Sobre la relació d’ajuda

– Sobre excel·lència personal

 

Eines per a la mediació

Finalment, farem referència al curs d’Eines per a la mediació. És un curs de 30 hores per aula virtual que es pot fer a Foment Formació i que brinda els coneixements necessaris per poder aplicar les tècniques i estratègies més adequades en processos de mediació i, així, dotar el mediador de coneixements cap a la bona praxi en la seva professió. Els seus objectius són:


“Definir i identificar les principals característiques de la mediació i identificar la tipologia a partir d’un cas donat.

Coneixerà les etapes de l’procés de mediació i podrà planificar una a partir de dades donades.

Reflexionar sobre la idoneïtat o no d’una persona com a mediador a partir d’un cas donat.

Analitzar si un procés de mediació s’ha desenvolupat de manera correcta a partir d’un cas donat “.


El contingut d’aquest curs subvencionat s’estructura en:

– Què és la mediació?

– Procés de mediació

– El bon mediador

– Casos pràctics

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.