Blog de Foment Formació

Un balance de cuentas empresarial es fundamental para toda empresa
20 May 2018

Principals aspectes a tenir en compte en un balanç de comptes empresarial

/
Publicat per
/
Comentaris0
/

La finalització de l’any implica que les empreses facin front a tot un seguit d’obligacions, com la presentació dels comptes anuals. Aquest document és important per dos motius: ens ajuda a conèixer la situació financera de la companyia i és un exercici de transparència de cara a l’exterior.

En aquest sentit, un curs sobre balanços de comptes empresarial serà de gran valor per introduir-se en la metodologia comptable i en les aplicacions informàtiques pertinents. Els objectius d’aquesta formació poden resumir-se en els següents tres punts: aprendre com s’elaboren els comptes anuals i la comptabilitat personal; comprendre els processos de finançament; i conèixer els processos vinculats amb l’anàlisi comptable.

Els comptes anuals recopilen informació financera imprescindible per prendre decisions econòmiques. També podem englobar dins d’aquest grup altres documents de diferent tipologia: comptes de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu o la memòria de l’any natural.

És clar que aquests documents són de gran importància per a la salut i el futur d’una empresa. Per aquest motiu, cal elaborar balanços de comptes eficaços per afavorir la presa de decisions més encertades per al desenvolupament econòmic d’una empresa.

Els 10 consells per a un balanç de comptes empresarial

  1. La recopilació de la informació en un balanç de comptes ha de ser clara, precisa i neutral. Així mateix, cal que es pugui comparar amb altres períodes de la mateixa empresa.
  2. S’ha de procedir al registre dels actius corrents, com els imports en caixes, els bancs, els comptes per cobrar o els inventaris.
  3. De la mateixa manera, també s’ha d’identificar els actius no corrents, com el valor dels equips, el mobiliari, els terrenys, els materials …
  4. La suma total dels actius també és una informació imprescindible per documentar.
  5. Les obligacions bancàries, els deutes amb els proveïdors i creditors, les bestretes o els impostos per pagar, és a dir, els passius corrents, s’han de comptabilitzar.
  6. Els crèdits i els préstecs bancaris, passius no corrents, s’han d’identificar correctament.
  7. A la suma total dels actius, també s’ha d’unir la suma de la totalitat dels passius.
  8. Un consell bàsic és el càlcul del patrimoni, que és la suma del capital desemborsat i els beneficis acumulats.
  9. Suma el patrimoni i el passiu total.
  10. L’últim pas de tot balanç de comptes empresarials és comparar i comprovar que el total d’actius coincideix amb la suma dels passius i del patrimoni.

En la gestió d’una empresa, ja sigui petita, mitjana o gran, dominar amb desimboltura un balanç anual de comptes és fonamental. Gràcies a les formacions subvencionades especialitzades podem adquirir aquests coneixements que seran or per als comptes de qualsevol companyia.

 

Cursos subvencionats a Barcelona amb Foment Formació

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.