Blog de Foment Formació

prevenció de riscos laborals
23 Jun 2021

Raons per les quals el curs de prevenció de riscos és imprescindible per a la teva formació

/
Publicat per
/
Comentaris0

La prevenció de riscos laborals apunta a cuidar i protegir la salut de tots els treballadors. Això contribueix a generar un ambient segur, saludable i agradable, augmentant també la qualitat de la feina i el benestar dels empleats. Per això, si ets professional, un curs de prevenció de riscos és fonamental per a la teva formació.

 

Què és la prevenció de riscos laborals?

Quan parlem de prevenció de riscos laborals, estem fent referència a un conjunt de mesures o activitats que s’han d’adoptar en la totalitat de les fases d’activitat de les empreses. Això té per objectiu evitar i reduir els riscos que puguin derivar-se d’aquesta activitat. La prevenció de riscos és un dels pilars imprescindibles en la gestió de les empreses que posseeixen capital humà. Això és perquè les organitzacions han de poder tenir cura i protegir els seus treballadors, garantint la seva salut i integritat i, també, la bona qualitat de la feina i el bon funcionament de les activitats empresarials.

 

Quina és la importància de la prevenció de riscos?

Seguint l’esmentat anteriorment, podem dir que la importància de la prevenció de riscos és que la seva implantació i execució ajuden a eliminar i prevenir accidents de treball. Això inclou malalties professionals vinculades a l’activitat. Però, a més, facilita que el treball es pugui dur a terme en condicions segures, complint amb les normatives vigents que regeixen el desenvolupament professional. Al seu torn, la prevenció de riscos millora la gestió de les empreses. Però, també, impacta directament sobre la percepció que els treballadors poden tenir respecte del seu entorn d’exercici, augmentant la seva satisfacció i motivació i, amb això, la seva productivitat.

D’una banda, establir mesures de prevenció de riscos ajuda a conèixer els riscos amb què compta l’empresa i com aquests poden afectar els treballadors. Identificar és la millor manera de trobar mesures per poder prevenir. Des d’allà, permet planificar mesures per evitar i reduir els riscos, brindant informació i mitjans adequats als empleats per al seu exercici de manera segura. I, finalment, la prevenció de riscos laborals és clau perquè ajuda a protegir la salut, integritat i seguretat dels treballadors posant a disposició totes les eines i informació necessària.

Avui dia, a més, l’incompliment de les obligacions respecte de prevenció de riscos per part dels empresaris pot esdevenir en diverses sancions. Es destaquen particularment les sancions administratives i la gravetat d’elles dependrà de la mida i tipus d’incompliment.

 

Per què és necessari fer un curs de prevenció de riscos?

El curs de prevenció de riscos és el que va a permetre comptar amb la formació necessària per poder implementar mesures de prevenció adequades a cada sector. És un curs complet que ofereix coneixement tant teòric com pràctic per poder exercir les funcions de prevenció de riscos laborals que es troben establertes en el Reglament de serveis de prevenció, en l’article 35. Dins del que pots aprendre fent aquest curs, trobem:

 

Conceptes sobre seguretat i salut en el treball

Això inclou coneixement sobre els riscos professionals i els factors de risc, com així també els danys derivats de la feina. S’inclouen conceptes com accidents de treball, malalties professionals, patologies derivades, com així també marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. A més, podràs accedir a informació sobre drets i deures bàsics.

 

Riscos generals i prevenció

Al respecte, la informació que trobaràs està vinculada a riscos lligats a condicions de seguretat, riscos lligats a l’entorn de treball, sistemes elementals de control de risc i càrrega de treball, fatiga i insatisfacció laboral. A més, s’inclou informació respecte de protecció col·lectiva a individual dels empleats, plans d’emergència i d’evacuació i controls de salut.

 

Riscos específics i prevenció

Dins dels múltiples beneficis de la realització d’aquest curs de prevenció de riscos, es destaca el poder accedir a formació respecte de riscos específics i prevenció en el sector que correspon a l’activitat de l’empresa. Així, es pot tenir informació respecte de quines mesures necessita cada sector en particular per al seu eficaç exercici i implementació.

 

Elements bàsics de gestió

Amb aquest curs podràs conèixer una àmplia documentació vinculada a organismes públics vinculats amb la seguretat i la salut en l’ambient laboral. També, organització de la feina preventiu i rutines bàsiques a considerar.

 

Primers auxilis

La formació en primers auxilis, avui dia, és clau per a tot professional. Aquests coneixements estan inclosos en el curs de prevenció de riscos per a poder afavorir l’atenció primerenca de les necessitats dels empleats.

 

Continguts pràctics

Finalment, a més de l’ampli contingut teòric disponible, aquest curs ofereix un exhaustiu contingut pràctic. Això inclou com diferenciar l’accident de treball de la malaltia professional i de les contingències comunes. També forma per portar adequadament el moviment manual de càrregues. Forma respecte de com utilitzar mètodes d’avaluació i prevenció de riscos sobre la manipulació manual de càrregues. Inclou sabers sobre l’ús de les guies per a l’acció preventiva de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. I, finalment, brinda formació respecte de com realitzar maniobres de reanimació.

 

Els objectius de el curs de prevenció de riscos

Ja hem vist prèviament la importància de formar-se en prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, al que apunta aquest curs és que els que ho facin puguin adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions previstes en cada nivell. Busca que els professionals puguin identificar conceptes bàsics sobre seguretat i salut i puguin conèixer el marc normatiu general que regeix l’activitat en aquest aspecte. Amb aquest curs, pots conèixer les primeres actuacions d’auxili en situacions en què sigui necessari. Podràs classificar els diferents tipus de risc i conèixer els recursos vinculats a serveis de prevenció.

Rate this post
Rate this post

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.