TipusCurs presencial
Durada880 Hores
Sol·licitar informació
Data22 Jan, 2024 - 13 Dec, 2024
Places lliures0Curso completoADGD0308-activitats-gestio-administrativa
Últimes places!

El Certificat de professionalitat Activitats de gestió administrativa de 880 hores que s’imparteix amb aula presencial, t’ensenyarà a realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits per l’organització.

Apunta’t a la sessió presencial que farem el proper 15/02/2024 a les 16:00 al nostre centre de formació!

En aquest certificat de professionalitat d’Activitats de gestió administrativa els alumnes es beneficien del projecte de Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) on es crea una empresa a l’aula per formar els/les alumnes d’una manera pràctica i transversal, (learning by doing) en tasques administratives i de gestió empresarial.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
 • Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.
 • Realitzar registres comptables.
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Contingut general del curs

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

UF0349 Atenció al client en el procés comercial

 • Atenció al client en les operacions de compravenda.
 • Comunicació d’informació comercial en els processos de compravenda.
 • Adaptació de la comunicació comercial al Telemàrqueting.
 • Tramitació en els serveis de postvenda.

UF0350 Gestió administrativa del procés comercial.

 • Tramitació administrativa del procediment d’operacions de compravenda convencional.
 • Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda.
 • Gestió d’estocs i inventaris.

UF035 Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

 • Utilització d’aplicacions de gestió en relació amb clients proveïdors (CRM).
 • Utilització d’aplicacions de gestió de magatzem.
 • Utilització d’aplicacions informàtiques de gestió de la facturació.
 • Utilització d’eines d’aplicacions de gestió de la postvenda

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA.

 • Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers.
 • Confecció i utilització de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.
 • Mètodes bàsics de control de tresoreria.
 • Operacions de càlcul financer i comercial.
 • Mitjans i Terminis de presentació de la documentació.

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

 • Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals a l’empresa
 • El contracte de treball.
 • Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.
 • Gestió de Recursos Humans.

MF098_2 REGISTRES COMPTABLES.

UF055 Pla General de Comptabilitat

 • Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.
 • El patrimoni de l’empresa
 • Registres comptables de l’activitat empresarial.
 • Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars.

UF056 Aplicacions informàtiques de comptabilitat

 • Programes de comptabilitat.
 • Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques.

MF0973_ GRAVACIÓ DE DADES

 • Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades.
 • L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades.
 • Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics.
 • Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics.
 • Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

MF0978_2 GESTIÓ D’ARXIUS

 • Gestió d’arxius, públics i privats.
 • Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic.
 • Gestió bàsica d’informació en sistemes gestors de bases de dades.

MF0233_2 OFIMÀTICA

UF039 Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic.

 • Introducció a l’ordinador (maquinari, programari).
 • Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
 • Introducció a la recerca d’informació a Internet.
 • Navegació per la World Wide Web.
 • Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació.
 • Transferència de fitxers FTP.

UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos.

 • Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.
 • Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.
 • Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb ells.
 • Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text.
 • Configuració de pàgina en funció del tipus de document a desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.
 • Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.
 • Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació.
 • Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.
 • Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.
 • Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar l’aspecte del mateix.
 • Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles.
 • Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.
 • Treball amb documents llargs.
 • Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic utilitzant la inserció d’objectes del menú Insereix.
 • Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.
 • Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros.

UF032 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.

 • Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul.
 • Desplaçament pel full de càlcul.
 • Introducció de dades en el full de càlcul.
 • Edició i modificació del full de càlcul.
 • Emmagatzematge i recuperació d’un llibre.
 • Operacions amb rangs.
 • Modificació de l’aparença d’un full de càlcul.
 • Fórmules.
 • Funcions.
 • Inserció de Gràfics, per representar la informació continguda en els fulls de càlcul.
 • Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul.
 • Impressió.
 • Treball amb dades.
 • Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.
 • Importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic.
 • Plantilles i macros.

UF0322 Aplicaciones informàtiques de bases de dades relacionals.

 • Introducció i conceptes generals de l’aplicació de base de dades.
 • Creació i inserció de dades en taules.
 • Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions.
 • Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 • Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 • Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació.

 • Disseny, organització i arxiu de les presentacions.
 • Introducció i conceptes generals.
 • Accions amb diapositives.
 • Treball amb objectes.
 • Documentació de la presentació.
 • Dissenys o Estils de Presentació.
 • Impressió de diapositives en diferents suports.
 • Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.

MP0391. MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional

4.7/5 - (3 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.