TipusCurs presencial
Durada880 Hores
Sol·licitar informacióactividades-gestion-administrativa

El Certificat de professionalitat Activitats de gestió administrativa de 880 hores que s’imparteix amb aula virtual, t’ensenyarà a realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits per l’organització.

nova data sessió ADGD0308

Recomanem l’assistència a la sessió informativa, on explicarem en què consisteix el certificat de professionalitat i les seves característiques més importants. A la finalització de la sessió, farem entrevistes individuals als assistents. En base a la documentació d’inscripció i les entrevistes realitzarem el procés de selecció.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
 • Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.
 • Realitzar registres comptables.
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Contingut general del curs

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

UF0349 Atenció al client en el procés comercial

 • Atenció al client en les operacions de compravenda.
 • Comunicació d’informació comercial en els processos de compravenda.
 • Adaptació de la comunicació comercial al Telemàrqueting.
 • Tramitació en els serveis de postvenda.

UF0350 Gestió administrativa del procés comercial.

 • Tramitació administrativa del procediment d’operacions de compravenda convencional.
 • Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda.
 • Gestió d’estocs i inventaris.

UF035 Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

 • Utilització d’aplicacions de gestió en relació amb clients proveïdors (CRM).
 • Utilització d’aplicacions de gestió de magatzem.
 • Utilització d’aplicacions informàtiques de gestió de la facturació.
 • Utilització d’eines d’aplicacions de gestió de la postvenda

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA.

 • Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers.
 • Confecció i utilització de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.
 • Mètodes bàsics de control de tresoreria.
 • Operacions de càlcul financer i comercial.
 • Mitjans i Terminis de presentació de la documentació.

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

 • Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals a l’empresa
 • El contracte de treball.
 • Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.
 • Gestió de Recursos Humans.

MF098_2 REGISTRES COMPTABLES.

UF055 Pla General de Comptabilitat

 • Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.
 • El patrimoni de l’empresa
 • Registres comptables de l’activitat empresarial.
 • Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars.

UF056 Aplicacions informàtiques de comptabilitat

 • Programes de comptabilitat.
 • Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques.

MF0973_ GRAVACIÓ DE DADES

 • Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades.
 • L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades.
 • Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics.
 • Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics.
 • Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

MF0978_2 GESTIÓ D’ARXIUS

 • Gestió d’arxius, públics i privats.
 • Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic.
 • Gestió bàsica d’informació en sistemes gestors de bases de dades.

MF0233_2 OFIMÀTICA

UF039 Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic.

 • Introducció a l’ordinador (maquinari, programari).
 • Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
 • Introducció a la recerca d’informació a Internet.
 • Navegació per la World Wide Web.
 • Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació.
 • Transferència de fitxers FTP.

UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos.

 • Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.
 • Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.
 • Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb ells.
 • Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text.
 • Configuració de pàgina en funció del tipus de document a desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.
 • Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.
 • Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació.
 • Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.
 • Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.
 • Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar l’aspecte del mateix.
 • Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles.
 • Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.
 • Treball amb documents llargs.
 • Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic utilitzant la inserció d’objectes del menú Insereix.
 • Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.
 • Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros.

UF032 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.

 • Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul.
 • Desplaçament pel full de càlcul.
 • Introducció de dades en el full de càlcul.
 • Edició i modificació del full de càlcul.
 • Emmagatzematge i recuperació d’un llibre.
 • Operacions amb rangs.
 • Modificació de l’aparença d’un full de càlcul.
 • Fórmules.
 • Funcions.
 • Inserció de Gràfics, per representar la informació continguda en els fulls de càlcul.
 • Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul.
 • Impressió.
 • Treball amb dades.
 • Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.
 • Importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic.
 • Plantilles i macros.

UF0322 Aplicaciones informàtiques de bases de dades relacionals.

 • Introducció i conceptes generals de l’aplicació de base de dades.
 • Creació i inserció de dades en taules.
 • Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions.
 • Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 • Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 • Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació.

 • Disseny, organització i arxiu de les presentacions.
 • Introducció i conceptes generals.
 • Accions amb diapositives.
 • Treball amb objectes.
 • Documentació de la presentació.
 • Dissenys o Estils de Presentació.
 • Impressió de diapositives en diferents suports.
 • Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.

MP0391. MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.