TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informacióaleman-alemany-deutsch

El curs d’Alemany 2B (nivell A2B) de 60 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et permetrà utilitzar el idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com a escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Expressió escrita

 • Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d’interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d’elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions,sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i
  cohesió senzilles però eficaces.

Interacció oral i escrita

 • Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d’actualitat, que requereixin intercanvi d’opinions i d’informació detallada, comprenent gairebé tot el que es diu a la seva al voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s’usi un llenguatge molt idiomàtic i existeixi possibilitat
  d’algun aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
 • Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees suficientment precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit i cuidant la coherència i cohesió dels textos.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua
  objecto d’aprenentatge.
 • Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

Competència lingüística

 • Utilitzar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 • Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.

Competència estratègica

 • Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, emprant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat d’utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.
 • Afermar estratègies d’autoavaluació en l’adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d’iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés.

VOCABULARI

 • Formulació d’intencions i projectes.
 • Presentacions preparades sobre temes del seu interès.
 • Argumentacions senzilles.
 • Per escriure
  • Narració d’experiències, esdeveniments, fets reals i imaginaris.
  • Descripcions sobre persones, objectes, activitats, serveis i llocs.
  • Descripció de plans i projectes.
  • Textos breus d’opinió i argumentació.
  • Biografies.
  • Currículum vitae.
  • Receptes i instruccions senzilles.
  • Compromisos i normes.
  • Sol·licituds de treball.
 • Quins temes es tracten?
  • Identificació personal
  • Habitatge, llar i ajusto
  • Activitats de la vida diària
  • Temps lliure i oci
  • Viatges
  • Relacions humanes i socials
  • Salut i cures físiques
  • Educació
  • Compres i activitats comercials
  • Alimentació
  • Béns i serveis
  • Llengua i comunicació
  • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient
  • Ciència i tecnologia

COMPETÈNCIES A ADQUIRIR

Competències pragmàtiques.

 • Adequació a la situació: registre
 • Tenir en compte la situació i el context per comprendre i produir el missatge. Captar i usar el grau de formalitat (públic o personal) i familiaritat amb l’ interlocutor (tractament, gestos, actituds) dins de l’estàndard.
 • Reaccionar i cooperar en les situacions habituals d’acord amb els usos de la cultura fiqui.
 • Tenir en compte la informació compartida per oferir la informació necessària. Coherència de les idees i la seva organització d’acord amb el tipus de text: Adaptar-se a les característiques, organització i format dels textos als quals s’enfronta o produeix.
 • Recolzar-se en la disposició gràfica del text per captar o plasmar la seva organització, reconèixer i assenyalar apartats, enumeracions i subratllats. Organitzar les idees de forma coherent (temporal, espacial o lògica).
 • Oferir la informació suficient i rellevant per complir el propòsit comunicatiu. Recursos de connexió i referència.

Fluïdesa

 • Utilitzar els marcadors discursius i l’entonació adequada per indicar l’avanç del discurs.
 • Utilitzar les expressions temporals i de lloc per enquadrar el missatge.

La competència lingüística

 • Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per comunicar-se i s’adquireixen a través detasques en les quals entre el seu ús.

Gramàtica

 • Oració simple o Elements de l’oració Subjecte: Das Kind schläft. Verb: Peter arbeitet bei Siemens. Entre el subjecte i el verb existeix concordança en persona i nombre.
 • Complement acusatiu: Ich schreibe einen Brief.
 • Complemento datiu: Der Pullover gehört meinem Freund.
 • Complements circustanciales: Temporals: Ich komme heute an.
  Causals: Wegen der Krankheit donis Vaters, blieb er zu Hause.
 • Modals: Die alte Frau spricht sehr langsam i locals: Er wohnt in Hamburg. o
 • L’ordre dels elements de l’oració i ubicació de les parts del predicat:
 • El verb: Position II: Morgen fliegen wir nach Berlin. Tots els altres elements tenen una posició variable.
 • Quan el verb consta com a mínim de dos membres es constitueix el denominat Parèntesi oracional (Satzklammer). La primera part del parèntesi la conforma el verb conjugat i la segona part la forma no conjugada o el prefix: Gestern sind wir nach Berlin geflogen.
 • En el predicat els pronoms personals es col·loquen abans que els noms.
 • L’ordre dels noms: nominatiu, datiu, acusatiu.
 • L’ordre dels pronoms: nominatiu, acusatiu, datiu.
 • L’ordre dels complements circumstancials: temps, causa, manera, lloc. o Classes d’oració Enunciatives: Morgen fliegen wir nach Berlin.
 • Interrogatives generals: Fliegen wir morgen nach Berlin?
 • I parcials: Wohin fliegen wir morgen?
 • Exhortatives o d’imperatiu: Fliegt morgen nach Berlin! Negatives: Anna kocht heute keine Suppe. Anna kocht heute nicht.
 • Oració composta
  • Oracions juxtaposades: Er kann die Wohnung nicht mieten, er hat nicht genug Geld.
  • Oracions coordinades: Er kann die Wohnung nicht mieten, denn er hat kein Geld. – Oracions subordinades:Conjuncionals: Ich
   lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arb

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 y Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.