TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informació
Data19 Sep, 2023 - 12 Dec, 2023
Places lliures0Curso completoaleman-alemany-deutsch

El curs d’Alemany A.1.A. de 75 hores que s’imparteix amb aula virtual, et proporcionarà un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que et permetrà intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals, destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen per fer-se entendre.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral

 • Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
 • Directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
 • Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral

 • Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita

 • Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
 • Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita

 • Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
 • Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 • Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
 • Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

 • Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
 • Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica

 • Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
 • Participar activament en el procés d’aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
 • Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats i assenyalant formes de correcció o superació.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Vocabulari

 • Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb la informació personal: nom, cognom, edat, professió, estat civil, nacionalitat, adreça.. Lèxic propi dels documents més habituals de la informació personal: passaport, documents identificatius Els nombres. L’alfabet. Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris.
 • Habitatge, llar i entorn: L’habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. La ciutat: situació, parts, carrers, edificis, espais verds i monuments. Divisió territorial del país o països de la llengua objecto d’estudi.
 • Activitats de la vida diària: Lèxic relacionat amb les fraccions del temps: anys, mesos, setmanes, dies, parts del dia i l’hora. Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars.
 • Temps lliure i oci: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats: esports, activitats culturals Llocs d’oci: teatre, museu, platja
 • Viatges: Mitjans de transport. Noms de països.
 • Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb els membres d’una família.
 • Salut i cures físiques: Parts del cos. Símptomes i malalties.
 • Educació: Lèxic relacionat amb les activitats de l’aula i material escolar.
 • Compres i activitats comercials: Noms d’objectes d’ús personal més usuals. Establiments comercials. Preu, monedes, formes de pagament
 • Alimentació: Lèxic relacionat amb els aliments i tipus d’envasos. Noms d’utensilis relacionats amb el menjar. Quantitats, pesos i mesures.
 • Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus.
 • Llengua i comunicació: Lèxic bàsic relacionat amb l’aprenentatge d’un idioma. Diferents idiomes del món.
 • Mitjans de comunicació: televisió, radio
 • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Fenòmens atmosfèrics i climàtics.
 • Ciència i tecnologia: Lèxic relacionat amb el telèfon. Lèxic bàsic relacionat amb l’ordinador, Internet i altres mitjans de comunicació.

Cultura dels països de parla alemanya

 • Identificació personal: Noms i cognoms més freqüents. Nombre i ordre dels cognoms. Gestos per saludar i acomiadar-se.
 • Habitatge, llar i entorn: Tipus d’habitatge més comuns. Aspectes geogràfics bàsics.
 • Activitats de la vida diària: La puntualitat. Elements socials.
 • Temps lliure i oci: Activitats d’oci i temps lliure més comuns. Referents artístic-culturals. Celebracions i cerimònies més significatives
 • Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars.
 • Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar. L’estructura familiar.
 • Compres i activitats comercials: Hàbits de consum.
 • Alimentació: Gastronomia i hàbits d’alimentació. Menjars típics para determinades festes.
 • Béns i serveis: Horaris de botigues, bancs, etc.
 • Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Estructures gramaticals

Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s’adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos -es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita- s’analitzen les propietats del text:

 • Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. Cohesió textual. Elements prosòdics i ortogràfics (entonació i puntuació). Recursos de recurrència (pronoms, el•lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics…)
 • Marcadors del discurs:
  • Marcadors espacials (d’ubicació).
  • Marcadors temporals (per expressar accions successives).
  • Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades.
  • Marcadors o connectors textuals d’enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs.
  • Marcadors per mantenir el discurs oral.
 • Amb la finalitat de comunicar-se en l’idioma s’aprenen a usar les següents estructures gramaticals:
 • Competència fonètic-fonològica
  • Sons i fonemes vocàlics: quantitat vocàlica (a [a]; a, aa, ah [a:]; i [i]; i, ee, eh [i:]; i [i], i, ie, ih [i:], o [o]; o, oo, oh [o:];, o [o]; o, uh [o:]). Els diftongs (ai[ai], ei[ai], äu[ɔi], eu[ɔi], au[aʊ]).
  • Sons i fonemes consonàntics i les seves agrupacions (ch [ç] [x] [k], ck [k], ng [ŋ], nk [ŋk], qu [kv], sch [ʃ], sp [ʃp], st [ʃt]). Processos fonològics.
  • Contracció de preposició i article (im, ins, …). Metafonia (Umlaut) (ä [] [:], ö[ø] [oe], ü [i] [i:]). en posició final o pre-consonàntica: influència de la vocal precedent (Vater, verstehen, mir, Chor, Kur… [ɐ] ).
  • Accent dels elements lèxics aïllats (Die nicht betonten Xiulin werden schneller, undeutlicher und leiser gesprochen als die betonte Xiuli.).
  • Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma (In deutschen Wörtern ist meistens die erste Xiuli betont: Ạrbeit, ạrbeiten, Ạrbeitsstunde).
  • Entonació i melodia del text (Wenn neutral und sachlich gesprochen wird, liegt der Hauptakzent am Ende donis Satzes. Grundsätzlich kann aber jedes Wort betont werden. Es wird dadurch besonders hervorgehoben.)
 • Competència ortoèpica i ortogràfica

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs deducació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell de coneixement de la llengua francesa: sense coneixements previs, principiant absolut.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2.9/5 - (7 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.