TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informació
Data7 Oct, 2024 - 29 Nov, 2024
Places lliures16Veure edicióaleman-alemany-deutsch

El curs d’Alemany A.2.A. de 75 hores que s’imparteix amb aula virtual, et proporcionarà un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que et permetrà intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals, destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen per fer-se entendre.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral

 • Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
 • Directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
 • Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral

 • Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita

 • Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
 • Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita

 • Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
 • Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 • Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
 • Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

 • Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
 • Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica

 • Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
 • Participar activament en el procés d’aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
 • Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats i assenyalant formes de correcció o superació.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Vocabulari

 • Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb la informació personal: nom, cognom, edat, professió, estat civil, nacionalitat, adreça.. Lèxic propi dels documents més habituals de la informació personal: passaport, documents identificatius Els nombres. L’alfabet. Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris.
 • Habitatge, llar i entorn: L’habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. La ciutat: situació, parts, carrers, edificis, espais verds i monuments. Divisió territorial del país o països de la llengua objecto d’estudi.
 • Activitats de la vida diària: Lèxic relacionat amb les fraccions del temps: anys, mesos, setmanes, dies, parts del dia i l’hora. Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars.
 • Temps lliure i oci: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats: esports, activitats culturals Llocs d’oci: teatre, museu, platja
 • Viatges: Mitjans de transport. Noms de països.
 • Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb els membres d’una família.
 • Salut i cures físiques: Parts del cos. Símptomes i malalties.
 • Educació: Lèxic relacionat amb les activitats de l’aula i material escolar.
 • Compres i activitats comercials: Noms d’objectes d’ús personal més usuals. Establiments comercials. Preu, monedes, formes de pagament
 • Alimentació: Lèxic relacionat amb els aliments i tipus d’envasos. Noms d’utensilis relacionats amb el menjar. Quantitats, pesos i mesures.
 • Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus.
 • Llengua i comunicació: Lèxic bàsic relacionat amb l’aprenentatge d’un idioma. Diferents idiomes del món.
 • Mitjans de comunicació: televisió, radio
 • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Fenòmens atmosfèrics i climàtics.
 • Ciència i tecnologia: Lèxic relacionat amb el telèfon. Lèxic bàsic relacionat amb l’ordinador, Internet i altres mitjans de comunicació.

Cultura dels països de parla alemanya

 • Identificació personal: Noms i cognoms més freqüents. Nombre i ordre dels cognoms. Gestos per saludar i acomiadar-se.
 • Habitatge, llar i entorn: Tipus d’habitatge més comuns. Aspectes geogràfics bàsics.
 • Activitats de la vida diària: La puntualitat. Elements socials.
 • Temps lliure i oci: Activitats d’oci i temps lliure més comuns. Referents artístic-culturals. Celebracions i cerimònies més significatives
 • Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars.
 • Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar. L’estructura familiar.
 • Compres i activitats comercials: Hàbits de consum.
 • Alimentació: Gastronomia i hàbits d’alimentació. Menjars típics para determinades festes.
 • Béns i serveis: Horaris de botigues, bancs, etc.
 • Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Estructures gramaticals

Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s’adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos -es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita- s’analitzen les propietats del text:

 • Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. Cohesió textual. Elements prosòdics i ortogràfics (entonació i puntuació). Recursos de recurrència (pronoms, el•lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics…)
 • Marcadors del discurs:
  • Marcadors espacials (d’ubicació).
  • Marcadors temporals (per expressar accions successives).
  • Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades.
  • Marcadors o connectors textuals d’enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs.
  • Marcadors per mantenir el discurs oral.
 • Amb la finalitat de comunicar-se en l’idioma s’aprenen a usar les següents estructures gramaticals:
 • Competència fonètic-fonològica
  • Sons i fonemes vocàlics: quantitat vocàlica (a [a]; a, aa, ah [a:]; i [i]; i, ee, eh [i:]; i [i], i, ie, ih [i:], o [o]; o, oo, oh [o:];, o [o]; o, uh [o:]). Els diftongs (ai[ai], ei[ai], äu[ɔi], eu[ɔi], au[aʊ]).
  • Sons i fonemes consonàntics i les seves agrupacions (ch [ç] [x] [k], ck [k], ng [ŋ], nk [ŋk], qu [kv], sch [ʃ], sp [ʃp], st [ʃt]). Processos fonològics.
  • Contracció de preposició i article (im, ins, …). Metafonia (Umlaut) (ä [] [:], ö[ø] [oe], ü [i] [i:]). en posició final o pre-consonàntica: influència de la vocal precedent (Vater, verstehen, mir, Chor, Kur… [ɐ] ).
  • Accent dels elements lèxics aïllats (Die nicht betonten Xiulin werden schneller, undeutlicher und leiser gesprochen als die betonte Xiuli.).
  • Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma (In deutschen Wörtern ist meistens die erste Xiuli betont: Ạrbeit, ạrbeiten, Ạrbeitsstunde).
  • Entonació i melodia del text (Wenn neutral und sachlich gesprochen wird, liegt der Hauptakzent am Ende donis Satzes. Grundsätzlich kann aber jedes Wort betont werden. Es wird dadurch besonders hervorgehoben.)
 • Competència ortoèpica i ortogràfica

Requisits

Els participants hauran de complir els següents requisits:

 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.

Nivell de coneixement de la llengua alemanya: nivell A1 acreditat o bé realitzar la prova de nivell.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.