TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informacióEl curs d’Alemany A.2.A. de 75 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et capacitarà per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-te i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral

 • Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
 • Directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
 • Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral

 • Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita

 • Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
 • Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita

 • Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
 • Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 • Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
 • Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

 • Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
 • Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica

 • Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
 • Participar activament en el procés d’aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
 • Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats i assenyalant formes de correcció o superació.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Vocabulari

 • Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris.
 • Habitatge, llar i entorn: L’habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis.
 • Activitats de la vida diària: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars.
 • Viatges: Lèxic relacionat amb el turisme i l’emigració. Tipus de viatges: treball, plaure, estudi.
 • Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb l’amistat, els sentiments, l’amor. Lèxic relacionat amb el món laboral.
 • Salut i cures físiques: Lèxic relacionat amb el món sanitari.
 • Educació: Lèxic relacionat amb l’educació: centres educatius, assignatures, qualificacions, certificats.
 • Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus.
 • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Accidents geogràfics.

Cultura dels països de parla alemanya

 • Activitats de la vida diària: Condicions de treball i cerca d’ocupació. La puntualitat. Elements socials.
 • Temps lliure i oci: Activitats d’oci i temps lliure més comuns.
 • Referents artístic-culturals. Celebracions i cerimònies més significatives
 • Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars.
 • Relacions humanes i socials: usos i costums de la vida familiar.
 • Educació: Sistema escolar.
 • Compres i activitats comercials: Hàbits de consum.
 • Alimentació: Gastronomia i hàbits d’alimentació. Menjars típics para determinades festes.
 • Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Estructures gramaticals

Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s’adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos -es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita -s’analitzen les propietats del text:

 • Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua.
 • Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge.
 • Cohesió textual.
 • Elements prosòdics i ortogràfics (entonació i puntuació).
 • Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics…)
  • Marcadors del discurs:
  • Marcadors espacials (d’ubicació).
  • Marcadors temporals (per expressar accions successives).
  • Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades.
  • Marcadors o connectors textuals d’enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs.
  • Marcadors per mantenir el discurs oral.

Amb la finalitat de comunicar-se en l’idioma s’aprenen a usar les següents estructures gramaticals en el Nivell Bàsic 2:

L’oració.

 • Oració composta
 • Subordinades
 • Oracions de dass (completivas) (Ich hoffe, dass er heute pünktlich kommt).
  • Concessió: obwohl (Obwohl Peter krank ist, geht er nicht
  • Causa: weil (Ich lerne Deutsch, weil ich eine deutsche Freundin habe).Finalitat: damit, um …zu … (Jochen kauft sich einen Computer, um Spiele zu machen. Jochen kauft einen Computer, damit seine Kinder spielen können).
  • Resultat: sota …, dass… (És ist sota spät, dass wir nicht mehr ins Kino gehen können).
  • Relacions temporals.
  • Simultaneïtat: als, wenn (Als ich Student war, lebte ich in Hamburg. / Wenn du nach Köln kommst, kannst du mich besuchen). Anterioritat: nachdem (Nachdem wir gegessen hatten, tranken wir Kaffee).
  • Posterioritat: bevor (Bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne.).

El substantiu.

 • Cas: genitiu (Dónes Acte donis Vaters / Der Hund meiner Mutter).
 • Modificació del nucli.
 • Aposició (Klaus, der Freund von Anna, ist sehr nett / Kennen Sie Herrn Müller, donin neuen Xef?).

L’adjectiu.

 • Grau: positiu, comparatiu i superlatiu (jung, jünger, am jüngsten).
 • Casos:
  • nominatiu (der schöne Bus, ein schöner Bus,schöner Bus…)
  • acusatiu (donin schönen Bus, einen schönen Bus, schönen Bus…)
  • datiu (dem schönen Bus, einem schönen Bus, schönem Bus…)
  • genitiu (donis schönen Busses, eines schönen Busses, schönen Busses, …).
 • Modificació del nucli mitjançant SAdv. i SPrep (ein sehr schönes Acte. / Dónes Acte von meiner lieben Mutter.).

El pronom.

 • Tipus de pronoms:
  • reflexius (OI) (mir, dir, sich, uns, euch, sich)
  • recíprocs
  • introducció als relatius (der, dónes, die, …).

El verb.

 • Temps:
  • Expressió del passat: pret. simple (er machte; er fuhr;… ) i plusc. de indic. (er hatte gemacht; er war gefahren;…).
  • Expressió del futur: pres. de werden +Inf. (ich werde gehen,…).
 • Modalitat.
  • Factualitat (pret. simple) (Gestern konnte ich nicht ins Kino gehen, weil ich lange arbeiten musste.)
  • Necessitat (pret. simple) (In Köln fühlte sich Eva nicht wohl. Sie musste einfach weggehen.)
  • Consell o recomanació („Sie sind krank. Sie sollten zoom Arzt gehen.”)
  • Capacitat (pret. simple) (Als ich 10 war, konnte ich kein Deutsch sprechen.)
  • Permís (pret. simple) (Als ich 16 wurde, durfte ich Bier trinken.)
  • Possibilitat (pret. simple) (Ich konnte kein Taxi finden, weil és stark regnete.
  • Prohibició (pret. simple) (Als ich 12 war, durfte ich abends nicht ausgehen.)
  • Intenció (pret. simple) (In Köln fühlte sich Eva nicht wohl. Sota wollte sie nicht weiter leben)
 • Veu activa i veu passiva (Wir essen einen Apfel. Der Apfel wird gegessen./ Wir aen einen Apfel. Der Apfel wurde gegessen.).

L’adverbi.

 • Classes: causa (deshalb, …) i preposicionals (damit, daran, …).
 • Grau positiu, comparatiu i superlatiu (gern, lieber, am liebsten).
 • Locucions adverbials (auf keinen Fall/ eines Tages ).
 • La preposició o Preposicions que acompanyen a verbs (sich interessieren für, warten auf,…)

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada