TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informacióingles-angles

El curs d’Anglès A.2.B. de 75 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et capacitarà per utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, de forma oral i escrita. Així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, tant en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard; com amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competencias pragmáticas: funcional y discursiva

Comprensió oral

 • Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos orals (intervencions, debats, conferències, instruccions, narracions) sobre temes generals, d’actualitat o de la seva especialitat, transmesos de viva veu, en un registre estàndard, de manera clara , a velocitat mitjana i amb possibilitat d’aclariments.
 • Comprendre i identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants de textos orals emesos per mitjans tècnics, sobre assumptes de caràcter general, d’actualitat o relacionats amb la seva especialitat, en registre estàndard, de manera clara, a velocitat mitjana i amb possibilitat d’alguna aclariment o repetició.

Expressió oral

 • Expressar-se amb adequació, eficàcia i amb raonable fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i esdeveniments, transmetent informació, presentant un tema conegut i justificar les pròpies opinions.
 • Plantejar el discurs de forma coherent i clara, organitzat i cohesionat amb flexibilitat, encara que de forma senzilla, podent ser evident l’accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors.

Comprensió escrita

 • Identificar el tema, els punts principals, el fil argumental, els detalls rellevants i les conclusions de textos clars i ben organitzats sobre temes generals actuals o relacionats amb la seva especialitat, així com d’instruccions fàcils, reonociendo el tipus de text i el registre estàndard , formal o informal.
 • Localitzar informació específica en textos més extensos, procedents de diferents fonts, per tal de realitzar una tasca concreta.

Expressió escrita

 • Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d’interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d’elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions, sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces.

Interacció oral i escrita

 • Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d’actualitat, que requereixin intercanvi d’opinions i d’informació detallada, comprenent gairebé tot el que es diu al seu voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s’use un llenguatge molt idiomàtic i hi hagi possibilitat d’alguna aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
 • Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees prou precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant razonablementes les convencions del llenguatge escrit i tenint cura de la coherència i cohesió dels textos.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i la llengua objecte d’aprenentatge.
 • Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i entesa internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les distintes cultures.

Competència lingüística

 • Fer servir un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 • Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.
 • Competència estratègica
 • Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, utilitzant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.
 • Consolidar estratègies d’autoavaluació en l’adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d’iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

Continguts lexicosemàntics

Ampliació del vocabulari relacionat amb:

 • Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i desenvolupar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països estrangers.
 • Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions), ciutat / camp, el barri i la ciutat, regió, país.
 • Activitats de la vida diària: a casa ia la feina, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.
 • Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals.
 • Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances, tipus d’allotjament (lloguer, hotel, campisme), documents, equipatge.
 • Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència.
 • Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat).
 • Compres i activitats comercials: botigues, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.
 • Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa / menjar escombraries, menús, locals de menjars i begudes.
 • Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
 • Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Ciència i tecnologia: telefonia, internet (accions, objectes i conceptes, comunicació)
 • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosféricos.Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics més comuns.

Verbs amb partícula d’ús freqüent (turn on / off).

Falsos amics d’ús freqüent (large, honest)

Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.

Continguts gramaticals

Oració

 • Ordre dels elements: posició final dels complements circumstancials.
 • Oracions exclamatives. Interjeccions més usuals.
 • Oracions de relatiu especificatives (I know a lot of people that / Debian que parlen English).
 • Subordinació: condicional: if + passat (If I were you); final: to + infinitiu.
 • Subordinació nominal amb verbs freqüents + that (sure, know, think, believe, hope); to +
 • Infinitive (want, would like). Iniciació en l’estil indirecte amb say, tell, i ask.
 • Subordinació: causal (because); consecutiva (so); temporal (when)

Noms i adjectius

 • El nombre del nom i la seva formació. Plurals irregulars (feet, shelves). Noms que es fan servir només en plural (jeans, police). Noms només incomptables (information).
 • Repàs i ampliació del genitiu ‘s / s’ (mi brother ‘s friends). Una altra forma d’expressar la possessió (a friend of mine).
 • Contrast entre els adjectius -ing / -ed (interesting / interested).
 • Adjectius: el comparatiu de superioritat: adj + er / more + adj than; formes irregulars; el superlatiu the adj + est / the most + adj i formes irregulars. El comparatiu d’igualtat (not) as … as.
 • L’adjectiu modificat per l’adverbi (tregui fast) i emfatització (really cheap).

Determinants

 • Interrogatius: what, which, whose (whose book is that?)
 • Indefinits més freqüents: some, any
 • Indefinits més freqüents: some, any, no much, many, (a) little, (a) few, more, enough
 • Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més comuns (a dozen, a quarter)
 • Altres determinants: another, other.

Pronoms

 • Pronoms personals de complement: amb preposició i posició en l’oració.
 • Pronom possessius: mini, yours, his hers, its, ours, theirs
 • Pronoms interrogatius: what, who, which.
 • Pronoms indefinits més freqüents: some, any, much, many, a little, a few, all.
 • Altres pronoms indefinits compostos de some, any, no i every.
 • Pronom relatius: that, who

Verbs

 • Verbs auxiliars: do, be, i have. Característiques i usos.
 • Formes impersonals del verb be en passat i perfecte.
 • Present continu per expressar el futur. Una altra forma de referir-se al futur: present simple.
 • Passat continu. Contrast entre el passat simple i el passat continu.
 • Futur simple (I’ll be there at eight o’clock). Altres usos d”ll: oferiment / promesa.
 • Altres verbs modals: should i would, have to, may / might, should, must.
 • La veu passiva en el present i passat simples (These T-shirts are made in China).

Adverbis

 • Expressió de la comparació de superioritat amb els adverbis more + adv than.
 • Formes sintètiques: faster, harder, i irregulars better, worse.
 • Compostos de -where: somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
 • Forma ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per indicar: lloc i adreça; manera, temps, quantitat i freqüència; afirmació i negació (also, too, I do not like it either).

Enllaços

 • Preposicions de lloc, adreça i temps freqüents i el seu ús.
 • Altres preposicions: with, without, about, by.
 • Conjuncions d’ús molt freqüent.

Continguts ortogràfics

Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1:

 • L’alfabet / els caràcters
 • Representació gràfica de fonemes i sons
 • Ús dels caràcters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
 • Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió

Ortografia de paraules estrangeres

Estructura sil·làbica. Divisió de paraules al final de línia.

Continguts fonètics i fonològics

 • Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.
 • Fonemes vocàlics de major dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ə / about
 • Fonemes consonàntics de major dificultat: / s / al principi de paraula, / p /, / t /, / K /, / b /, / d /, / g / a final de paraula, / ŋ / -ing; / H / hobby en
 • Pronunciació de nLes terminacions (e) s i -ed

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

En aquest nivell s’amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, refermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds i diferències entre la cultura de la llengua d’estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s’aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives. S’inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte d’estudi:

 • Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i costums relacionats amb el treball, celebracions, cerimònies i festivitats més significatives.
 • Activitats d’oci: el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de comunicació.
 • Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L’Administració i altres institucions.
 • Condicions de vida i treball: Introducció al món laboral (recerca de feina, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
 • Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l’humor, referents artístic-culturals significatius.
 • Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
 • Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesia.
 • Geografia bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els quals es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a les varietats de llengua.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressar les acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, identificar / es, informar, presentar / es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar la veracitat d’un fet.

Actes compromisius: Funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa / ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.

Actes directius: Funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d’una altra índole: aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar, demanar: alguna cosa / ajuda / confirmació / informació / instruccions / opinió / permís / que algú faci alguna cosa / permetre, prohibir, proposar i ordenar, sol·licitar.

Actes fàctics i solidaris: Funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar / declinar una invitació, agrair, atraure l’atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprovació , felicitar, interessar-se per algú / alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, refusar, saludar, convidar, presentar / es.

Actes expressius: Funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, estima / empatia, decepció, desinterès, dubte/desconeixement, esperança, preferència, satisfacció

Continguts discursius

Coherència textual: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Tema: enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d’estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal:
  • Referència espacial: ús d’adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs:
  • Introducció al tema: Tematització i focalització (ordre de paraules, ús de partícules, etcètera) Enumeració.
 • Desenvolupament del discurs:
  • Desenvolupament temàtic: Manteniment del tema. Coreferència, el·lipsis, repetició, reformulació i èmfasi. Canvi temàtic (digressió i recuperació de tema)
  • Manteniment i seguiment del discurs oral: presa, manteniment i cessió del torn de paraula, suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment.
 • Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual.
 • L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d’entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.

Requisits

 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs deducació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.