TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informacióingles-angles

El curs d’Anglès C.1.A. de 60 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et capacitarà per utilitzar l’idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva

Comprensió oral

 • Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels parlants, en una àmplia gamma de textos orals extensos ben organitzats i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard , que tracten de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del propi camp d’especialització, articulats a velocitat normal, de viva veu o per mitjans tècnics, tot i que les condicions acústiques no siguen bones.

Expressió oral

 • Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l’interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Comprensió escrita

 • Llegir amb un alt grau d’independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptual i lingüísticament complexos sobre temes tant concrets com abstractes, adaptant l’estil i la velocitat de lectura als distints textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.

Expressió escrita

 • Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos en què es dóna, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

Interacció oral i escrita

 • Prendre part activa en converses i discussions, formals i informals, tot i que les condicions acústiques no siguen bones, comprenent les intencions i actituds tant implícites com explícites dels interlocutors, sempre que no s’use un llenguatge molt idiomàtic, desenvolupant-amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeta que la comunicació es realitze sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometa errors esporàdics.
 • Escriure cartes, missatges o notes, en qualsevol suport, en què s’expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es transmet certa emoció, es ressalta la importància personal de fets i experiències, i es comenten les notícies i els punts de vista de l’interlocutor o d’altres persones, adequant el registre i l’estil al destinatari, a la intenció i al propòsit comunicatiu.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Ampliar i diversificar el coneixement dels aspectes socials i culturals de les comunitats on es parla la llengua estrangera i adquirir una actuació natural i segura, ajustant el seu comportament, reaccions, actitud, missatge i formulació als canvis de situació, estil i èmfasi.
 • Identificar els aspectes més excel·lents d’una varietat de registres formals i informals freqüents, orals i escrits, i utilitzar adequadament expressions, pronunciació i entonació dels registres més habituals.
 • Percebre les característiques diferenciadores del patró de llengua amb què s’està en contacte en relació amb altres patrons estesos o propers.

Competència lingüística

 • Fer servir un repertori de recursos lingüístics ampli i variat, fins i tot de sintaxi complexa i de gramàtica textual, per abordar, amb naturalitat, precisió, claredat i cohesió, textos sobre una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 • Adaptar-se amb flexibilitat als canvis de tema, registre i èmfasi, tot i que encara es puguin produir vacil·lacions i circumloquis.
 • Utilitzar adequadament una varietat de connectors i marcadors discursius per assenyalar amb claredat les relacions que existeixen entre les idees i cohesionar el discurs de manera flexible i eficaç.
 • Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del context lingüístic i extralingüístic, utilitzant, quan sigui necessari, el diccionari com a eina de treball.
 • Posseir un bon control dels recursos lingüístics amb escassos errors. Quan s’utilitzen estructures complexes, sobretot en el desenvolupament del discurs, especialment l’oral, o en situacions menys habituals, és possible que es cometi algun error de cohesió o d’adequació a nous registres, que és capaç de autocorregir.

Competència estratègica

 • Desenvolupar autonomia en la planificació de l’aprenentatge i en l’ús conscient de les estratègies.
 • Planificar les tasques, contextualitzar i explotar els recursos lingüístics disponibles en cada situació, localitzar els que necessita, observar com funcionen i com s’adeqüen a la situació, realitzar inferències, construir llenguatge i sortejar llacunes d’informació.
 • Aplicar, amb possible ajuda externa, els criteris d’avaluació estandarditzats i realitzar autoavaluacions.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

Continguts lexicosemàntics

Vocabulari

Formació de paraules

Significat

Continguts gramaticals

Oració

Noms i adjectius

Nom

Adjectius i altres complements del nom

Determinants

Pronoms

Verbs

Adverbis

Adverbis i locucions adverbials

Enllaços

Conjuncions i Locucions Conjuntives

Preposicions

Continguts ortogràfics

 • Homófonos y homógrafos.
 • Estructura silábica.
 • Ampliación y profundización de las variedades estándar británica y americana.
 • Ampliación en el uso correcto de los signos ortográficos: punto y coma; comillas; puntós suspensivos.
 • Uso de mayúsculas, cursiva y subrayado
 • Abreviaturas, siglas y símbolos (selección de las más importantes).

Continguts fonètics i fonològics

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

En aquest nivell s’aprofundeix en el reconeixement i la comprensió de la diferència cultural, refermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds i diferències entre la cultura de la llengua d’estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s’aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

En el nivell avançat l’alumne haurà de consolidar i refermar les següents funcions comunicatives o actes de parla, utilitzant els exponents d’aquestes funcions més adequats per a cada context comunicatiu específic, en un registre tant formal com informal.

Continguts discursius

Un enfocament centrat en l’ús de l’idioma suposa considerar el text com la unitat mínima de comunicació. En aquest sentit, perquè un text sigui vàlid, ha de ser coherent respecte al context en què es produeix o s’interpreta i ha de presentar una cohesió o organització interna que facilite la seua comprensió i que reflectisca, així mateix, la dinàmica de comunicació en la que es desenvolupa.

Coherència textual: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre
 • Enfocament i contingut: selecció lèxica, d’estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal:
  • Referència espacial: ús d’adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.

Tipologia textual

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell B2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.