TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informacióEl curs d’Anglès C.2.A. de 60 hores que s’imparteix amb aula virtual, et capacitarà per a utilitzar l’idioma amb eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions i àmbits que requereixin comprendre textos orals i escrits complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic, gramatical i fonètic ampli.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Utilitzar l’idioma amb eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions i àmbits que requereixin comprendre textos orals i escrits complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic, gramatical i fonètic ampli.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Comprensió de text oral

 • Propòsits socials.
 • Propòsits professionals.
 • Propòsits educatius.

Us de la llengua davant de diverses formes lingüístiques

 • Matisos: èmfasi, diferència i eliminació de l’ambigüitat.
 • Estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Explicitació d’expressions idiomàtiques i col·loquials

 • Definicions.
 • Importància del nivell connotatiu del significat.

Resum d’informació procedent de diferents fonts orals o escrits

 • Reconstrucció de fets o arguments.
 • Presentació de fets o arguments.

Descripció de la interacció espontània

 • Fluïdesa i precisió.
 • Senyals no verbals i d’entonació.

Gestió de l’aprenentatge de la llengua

 • Estratègies durant el procés d’aprenentatge.

Interpretació dels processos de recepció

 • Producció oral i/o escrita.
 • Distinció de significats explícits i implícits.
 • Distinció de significats abstractes i extensos.
 • Textos orals i diversitat a la comunicació

Explicitació dels processos de producció

 • Producció i coproducció de textos orals i escrits.
 • La importància del registre.
 • Lapsus linguae i la importància dels sinònims: Repertori d’expressions.

Aplicació d’eines de control gramatical

 • Planificació del discurs.
 • Cohesió de la interacció.

Anàlisi de les implicacions sociolingüístiques

 • Valoració de les implicacions socioculturals.
 • Capacitat de reacció.

Ús de la de la llengua entre parlants de la comunitat

 • Les diferències socioculturals i sociolingüístiques.
 • La importància de la fluïdesa.

Representació de la diversitat cultural

 • La importància de la interculturalitat en el procés d’aprenentatge.
 • Reflexió sobre actituds i factors afectius personals.
 • Perspectiva crítica de la cultura de la llengua.

Valoració del potencial de les tecnologies digitals

 • L’expressió, la interacció, la col·laboració i la creació de continguts i de coneixements.
 • El context de la comunicació: presencial o no presencial, sincrònic o asincrònic, visual o auditiu, oral, escrit o multimodal.
 • Els nous gèneres textuals propiciats per les tecnologies digitals que condicionen el discurs.
 • Eines d’adaptació del discurs.
 • Estratègies per al procés d’aprenentatge.

Requisits

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.

Justificació dels requisits de l’alumnat
Certificat nivell C1 d’anglès segons MCERL o equivalent, o haver superat una prova específica de nivell.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.