TipusCurs presencial
Durada450 Hores
Sol·licitar informacióAtencion-sociosanitaria-personas-dependientes-instituciones

El certificat de professionalitat Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions (SSCS0208) de 450 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ajudarà a atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades pel equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

*Aquest curs s’imparteix a SOPHOS – Avinguda Barcelona s/n 08970 Sant Joan Despí

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Donar suport a l’equip interdisciplinari en la recepció i acollida dels nous residents, col·laborant en el pla de cures individualitzat.
 • Preparar intervencions programades per l’equip interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida diària.
 • Participar amb l’equip interdisciplinari en l’organització de les activitats, garantint el nivell de qualitat dels serveis prestats i la satisfacció dels usuaris.
 • Mantenir els usuaris en condicions d’higiene personal, aportant l’ajuda que es precisi en funció de les seves necessitats i del pla d’intervenció prèviament establert.
 • Col·laborar amb el manteniment de l’ordre i de les condicions higienicosanitàries de l’habitació de l’usuari.
 • Proporcionar i administrar els aliments a l’usuari facilitant la ingesta en aquells casos que així ho requereixin.
 • Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l’exploració i observació de l’usuari.
 • Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l’administració de medicaments.
 • Col·laborar en la preparació de l’usuari per al seu trasllat, i efectuar actuacions d’acompanyament, vigilància i suport, assegurant que es compleixen les condicions establertes per al mateix.
 • Acompanyar l’usuari en la realització d’activitats per facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i motores, seguint el pla personal especificat en cada cas.
 • Col·laborar en l’aplicació de tècniques de prevenció d’accidents, d’acord amb els protocols establerts i les indicacions del superior responsable.
 • Acompanyar els usuaris en les realització d’activitats programades facilitant la participació activa de l’usuari en les mateixes.
 • Col·laborar en l’animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuant davant les situacions de conflicte i resolent, al seu nivell, les incidències relacionals sorgides.
 • Ajudar l’usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional, seguint les orientacions dels professionals competents.
 • Donar suport i estimular la comunicació dels usuaris afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació social, utilitzant, si cal, sistemes alternatius de comunicació.

Contingut general del curs

Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents

 • Intervenció en l’atenció a les persones dependents i el seu entorn
  • Institucions, programes i professionals d’atenció directa a persones dependents: característiques.
  • Paper dels diferents professionals d’atenció sociosanitària. L’equip interdisciplinari.
  • Tasques del professional d’atenció sociosanitària. Competència i responsabilitat en diferents àrees
 • Protocols d’actuació en la recepció i acollida de residents
  • Atenció a les persones dependents segons el seu grau de dependència.
  • Principis ètics de la intervenció social amb persones dependents
  • Atenció integral a la intervenció. Ɠ Comunicació a l’equip interdisciplinari de les necessitats de l’usuari.

Suport a l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions

 • Participació en la preparació d’activitats en institucions socials
  • Protocols d’actuació i seguiment dels mateixos.
  • Participació de l’usuari en les activitats diàries de la institució.
  • Autonomia de l’usuari.
  • Acompanyament en les activitats de la vida diària de l’usuari segons instruccions del professional responsable.
  • Informació als usuaris per al desenvolupament de les activitats
 • Organització d’activitats en institucions socials
  • Protocols d’actuació.
  • Transmissió a l’usuari d’informació sobre les activitats. Activitats opcionals, voluntàries i obligatòries.
  • Maneig dels materials més comuns per a la realització d’activitats en institucions socials.
  • Revisió de l’estat de les ajudes tècniques.
  • Distribució i adequació d’espais i mobiliari.
  • Comprovació de les condicions de seguretat i accessibilitat.
  • Registre d’incidències.
 • Participació en l’organització funcional en una institució sociosanitària
  • Distribució de tasques.
  • Transmissió de la informació. Utilització de llenguatges adequats a les necessitats dels usuaris dependents.
  • Ús dels indicadors de qualitat de les intervencions.
 • Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball
  • Pla de cures individualitzat.
  • L’expedient individual de l’usuari. Composició.
  • Protocols d’actuació.
  • Fulles d’incidència: emplenament.
  • Utilització de la documentació sociosanitària manejada en institucions de persones dependents.
  • Recull i transmissió d’informació a l’equip de treball i l’equip interdisciplinari.

Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions

 • Realització de la higiene i neteja de la persona dependent i del seu entorn en institucions
  • Principis anatomofisiològics de l’òrgan cutani i fonaments d’higiene corporal. Patologia més freqüent.
  • Aplicació de tècniques de neteja i higiene corporal
  • Prevenció i tractament de les úlceres per pressió
  • Aplicació de cures de l’usuari incontinent i colostomitzat.
  • Prevenció i control d’infeccions. Procediments d’aïllament i prevenció de malalties transmissibles.
  • Assistència a l’usuari per vestir-
  • Col·laboració en les cures postmortem.
 • Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació de l’usuari
  • Disposició i neteja dels efectes personals de l’usuari.
  • Control de les condicions ambientals
  • Tècniques de realització de llits
 • Administració d’aliments i recollida d’eliminacions en institucions
  • Evolució del metabolisme en el cicle vital.
  • Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. Patologia relacionada.
  • Comprovació de fulls de dietes
  • Alimentació per via oral
  • Tècniques de recollida d’eliminacions.
  • Prevenció de riscos en l’alimentació i la recollida d’eliminacions.

Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

 • Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents
  • Situacions especials: usuaris sense família, famílies desestructurades.
  • Observació i registre de l’evolució funcional i el desenvolupament d’activitats d’atenció física.
  • Tipus d’ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.
 • Participació en l’atenció sanitària per a persones dependents en l’àmbit sociosanitari
   Anatomofisiologia i patologies més freqüents.

  • Participació en la presa de constants vitals.
  • Participació en l’administració de medicació: vies oral, tòpica i rectal.
  • Medicació en el cas de persones amb diabetis.
  • Col·laboració en l’aplicació de tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia.
  • Col·laboració en l’aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
  • Ús de materials per a la medicació.
  • Riscos dels medicaments.
  • Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.
 • Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris
  • Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment del cos humà.
  • Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.
  • Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.
  • Posicions anatòmiques.
  • Principis de mecànica corporal.
  • Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació
  • Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació, trasllat i mobilització.
 • Prestació de primers auxilis en situacions d’urgència en institucions
  • Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan intervenir. Avisos a les professionals responsables.
  • Tècniques d’actuació urgent.
  • Manteniment de farmacioles.
 • Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris
  • Aplicació d’operacions de neteja de materials sanitaris.
  • Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
  • Procés d’esterilització. Mètodes i materials.
  • Prevenció d’infeccions.
  • Eliminació de residus sanitaris.
  • Prevenció de riscos laborals en les tasques de neteja de material sanitari.

Animació social per a persones dependents en institucions

 • Participació en l’atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària
  • Foment de l’adaptació a la institució de les persones dependents
  • Foment de la relació social de les persones dependents
  • Utilització de l’ambient com a factor afavoridor de l’autonomia personal, comunicació i relació social
 • Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions
  • Conceptes fonamentals
  • Procés d’envelliment
  • Discapacitats a les persones dependents
 • Acompanyament dels usuaris
  • Concepte d’acompanyament de les persones dependents en la institució.
  • Àrees d’intervenció, límits i deontologia.
  • Funcions i paper del professional en l’acompanyament.
  • Concepte d’acompanyament de les persones dependents en la institució.
  • Àrees d’intervenció, límits i deontologia.
  • Funcions i paper del professional en l’acompanyament.
  • Intervencions més freqüents.
  • Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
  • Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
  • Acompanyament en les activitats. Intervencions més freqüents.
  • Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
  • Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
  • Acompanyament en les activitats.

Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions

 • Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució:
  • Tècniques per a l’entrenament de la memòria.
  • Tècniques per a l’entrenament de l’atenció.
  • Tècniques per a l’entrenament de l’orientació espacial, temporal i personal.
  • Tècniques per a l’entrenament del raonament.
  • Elaboració d’estratègies bàsiques d’intervenció.
 • Manteniment i entrenament d’hàbits d’autonomia personal en situacions quotidianes de la institució
  • Tècniques, procediments i estratègies d’intervenció.
  • Tècniques de resolució de conflictes.
  • Procediments i estratègies de modificació de conducta.
  • Comportaments en grup.
  • Utilització de les dinàmiques de grup.
  • Observació de l’usuari en situacions especials, festes i esdeveniments

Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions

 • Millora del procés de comunicació amb l’usuari
  • Procés de comunicació; característiques.
  • Barreres en la comunicació, interferències i sorolls.
  • Pautes per millorar la comunicació amb l’usuari: claredat, senzillesa, atenció, empatia.
  • Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
  • Adaptació del lèxic de la institució a les característiques de l’usuari.
  • Comunicació amb els familiars i l’entorn de l’usuari.
 • Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa
  • Necessitats especials de comunicació.
  • Estratègies i recursos d’intervenció comunicativa.
  • Sistemes alternatius de comunicació.
  • Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa.
  • Tècniques de comunicació amb malalts d’Alzheimer.

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada d’acompliment del requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Còpia compulsada del document on diu que es té superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

Aquest curs s’imparteix a SOPHOS:

Més informació

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.