TipusOnline Course
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data17 Sep, 2024 - 30 Oct, 2024
Places lliures45Veure edicióprevencion-riesgos-laborales-prevencio-riscos-laborals

El curs de Bàsic de prevenció de riscos laborals que s’imparteix en modalitat online, Preveure els riscos a la feina i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc.

La formació establerta en aquesta especialitat formativa capacita per dur a terme les responsabilitats professionals de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, d’acord amb l’Annex IV del Reglament dels serveis de prevenció aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Establir el marc conceptual i legislatiu que envolta la prevenció de riscos laborals.
 • Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les accions d’emergència i els primers auxilis
 • Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives elementals
 • Reconèixer la forma de gestionar la prevenció de riscos laborals a l’empresa, els principis que integren l’acció preventiva i l’organització de la prevenció a l’empresa, coneixent les diferents institucions i organismes, nacionals i internacionals, que intervenen a l’àmbit de la prevenció de riscos.

Contingut general del curs

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina

 • El treball i la salut
 • Riscos professionals.
  • Factors de risc.
  • Conseqüències dels riscos professionals.
   • Els accidents de treball
   • Malalties professionals.
   • Altres danys per a la salut.
   • Repercussions econòmiques i de funcionalitat
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals.
  • Drets i deures bàsics
  • Les directives comunitàries:
   • Abast i fonaments jurídics
   • Directiva sobre Seguretat i Salut a la feina
   • Directiva sobre Seguretat del producte
  • Legislació bàsica aplicable
   • Llei de prevenció de riscos laborals
   • Reglament dels serveis de prevenció
   • Reglamentacions tècniques específiques derivades de la Llei
   • Altres disposicions

Riscos generals i prevenció

 • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  • El lloc i la superfície de treball
  • Les Eines
  • Les Màquines
  • L’electricitat
  • Els incendis
  • Emmagatzematge, manipulació i transport
  • Treballs de manteniment
 • Els senyals de seguretat
 • Riscos lligats al medi ambient de treball.
  • L’exposició laboral a:
   • Agents químics
   • Agents físics
   • Agents biològics
  • L’avaluació del risc
  • Mesures preventives per al control de riscos:
   • Actuacions sobre el focus
   • Actuacions sobre el medi
   • Actuacions sobre el treballador
 • La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  • La càrrega de treball
  • La càrrega física
   • Esforços físics
   • La postura de treball
   • La manipulació de càrregues
   • Els moviments repetitius
  • La càrrega mental
  • La fatiga
  • La insatisfacció laboral
  • L’assetjament laboral o mobbing
 • La protecció de la Seguretat i salut dels treballadors a la feina
  • La protecció col·lectiva
  • La protecció individual: Equips de protecció individual
 • Plans d’emergència i evacuació: nocions bàsiques
  • Plans d’autoprotecció
  • Tipus d’accidents greus
  • Classificació de situacions d’emergències
  • Organització d’emergències
  • Informació de suport per a l’actuació en emergències
  • Simulacres
 • Primers auxilis
  • Concepte
  • Consells generals de socorrisme
  • Activació del sistema d’emergències
  • La formació en socorrisme laboral
  • L’avaluació primària d’un accidentat
  • Emergències mèdiques: Tècnica del suport vital bàsic i hemorràgies
 • El control de la salut dels treballadors.
  • La vigilància de la salut dels treballadors en el marc de la Llei de Prevenció de riscos laborals
  • Objectius de la vigilància de la salut
  • Tècniques de vigilància de la salut

Riscos específics i la seva prevenció al sector corresponent a l’activitat de l’empresa

 • Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l’activitat específica.
 • Mesures preventives elementals a adoptar.

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

 • La gestió de la prevenció de riscos laborals a l’empresa.
 • El sistema de Prevenció de Riscos Laborals
  • El Sistema de prevenció i el Pla de prevenció
  • Integració de la prevenció
  • Avaluació de riscos
  • Planificació i seguiment de l’activitat preventiva
  • Control i millora de l’activitat preventiva
  • Documentació
  • Auditoria
 • Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d’activitats preventives
  • Assumpció personal per l’empresari de l’activitat preventiva
  • Designació de treballadors
  • Servei de Prevenció propi
  • Servei de Prevenció aliè
 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina.
  • Institucions i organismes internacionals
   • Organització Internacional del Treball (OIT)
   • Unió Europea
  • Organismes nacionals
   • Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT)
   • Inspecció de Treball i Seguretat Social
   • Administracions públiques competents en matèria sanitària
   • Altres administracions públiques relacionades amb la seguretat i salut en el treball
   • Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
   • Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals
  • Organismes de caràcter autonòmic

Requisits

Acreditacions/titulacions
No es requereixen acreditacions/titulacions. Això no obstant, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Windows Media Player a partir de la versió 9

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.9/5 - (21 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.