TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informació
Data16 Sep, 2024 - 4 Nov, 2024
Places lliures20Properamentcontabilidad-avanzada

El curs de Comptabilitat avançada de 60 hores té com a objectiu identificar i aplicar la normativa comptable al registre de l’activitat empresarial.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Registrar operacions de compravenda, operacions de serveis exteriors i altres despeses i ingressos.
 • Identificar i registrar els elements d’immobilitzat, així com identificar i registrar els passius i els actius financers
 • Aplicar els principis comptables a la comptabilització de provisions i deterioraments de valor, així com identificar els seients de regularització i tancament comptable

Contingut general del curs

Despeses i ingressos

 • Descripció de Conceptes bàsics
  • Despesa i Ingrés
  • Patrimoni: actiu i passiu.
  • Registre comptable: Deure i Haver.
 • Ús d’operacions bàsiques de despeses i ingressos
  • Compra-venda
  • Serveis exteriors
  • Altres despeses i ingressos
 • Aplicació d’operacions de comerç exterior
  • En divisa
  • Valoració d’operacions a la divisa
  • Registre comptable
  • Regularització: diferències de canvi
  • IVA: registre comptable d’operacions exteriors
 • Identificació de despeses de personal i altres subjectes a retenció
  • Operacions amb obligació de retenir
  • Registre comptable de les retencions practicades
  • Comptabilització de les despeses de personal
  • Retencions i cotitzacions a la Seguretat Social
  • Rendiments en espècie
  • Bestretes i altres conceptes

Operacions amb patrimoni (Actius i Passius)

 • Descripció de l’immobilitzat
  • Classificació dels immobilitzats
  • Valoració de l’immobilitzat
  • Alta d’immobilitzat
  • Amortització
  • Baixa d’immobilitzat
 • Identificació de la Tresoreria i finançament
  • Patrimoni Net: Capital i Reserves
  • Distribució de dividends
  • Altres fonts de PN (subvencions, donacions i llegats)
  • Operacions financeres
  • Tipus d’interès efectiu
  • Actius financers: classificació i comptabilització

Tancament comptable

 • Identificació de Provisions i deterioraments de valor
  • Concepte i aplicació
  • Reversió
 • Aplicació de Regularització i Tancament
  • Seients de regularització
  • Impost de societats
  • Actius i Passius per impost diferit

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública han de consultar si poden participar a l’edició del curs

La formació es pot realitzar mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.