TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informació
Data13 May, 2024 - 1 Jul, 2024
Places lliures16Veure edicióEl curs de Comptabilitat bàsica de 60 hores té com a objectiu identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l’activitat empresarial.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, us recomanem que us passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d‟espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s‟ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Analitzar la comptabilitat com una activitat empresarial, així com interpretar els comptes anuals i els llibres comptables.
 • Aplicar la normativa comptable vinculada al Pla general comptable d’una empresa.
 • Descriure el procediment necessari per registrar comptablement les operacions de compravenda i les operacions de despeses i ingressos.

Contingut general del curs

Llibres comptables i comptes anuals

 • Identificació de la comptabilitat com a part de l’activitat empresarial.
  • Activitat empresarial de la comptabilitat.
  • Ingressos i Despeses.
  • Compte de Pèrdues i Guanys.
  • Cobraments i Pagaments.
  • Patrimoni empresarial.
  • Masses patrimonials.
  • Balanç de situació.
 • Descripció dels llibres comptables.
  • Llibre Diari.
  • Mètode de la partida doble.
  • Llibre Major.
  • Comptes patrimonials i de gestió.
  • Comptes Anuals.

Normativa comptable i Pla General Comptable

 • Anàlisi del Pla General Comptable.
  • Marc conceptual de la comptabilitat.
  • Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.
  • Normes de registre i valoració.
  • Quadre de comptes.
  • Definicions i relacions comptables.

Registre de l’activitat empresarial

 • Aplicació comptable de l’impost de valor afegit (IVA).
  • Descripció de l’impost.
  • Comptabilització.
  • Tractament no deduïble.
  • Regularització comptable.
 • Interpretació comptable de compres i vendes.
  • Comptabilització de les compres.
  • Tractament comptable dels proveïdors.
  • Comptabilització de les vendes.
  • Tractament comptable dels clients.
  • Gestió comptable de les existències.
 • Interpretació comptable de despeses i ingressos.
  • Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.
  • Tractament dels altres creditors.
  • Comptabilització d’altres ingressos de gestió.
  • Tractament comptable dels deutors.

Requisits

Complir almenys alguns dels requisits següents:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l’aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida, demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personalment o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.