TipusCurs presencial
Durada380 Hores
Sol·licitar informació
Data11 gen., 2021 - 31 des., 2021
Places lliures0Curso completodocencia

El Certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110) de 380 hores que s’imparteix a Barcelona t’ensenyarà a desenvolupar l’activitat professional en l’àmbit públic i privat, en centres o entitats que imparteixin formació professional per a l’ocupació, tant per a treballadors en actiu, en situació d’atur, així com a col·lectius especials. El seu acompliment professional es porta a terme en empreses, organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, que imparteixin formació per compte propi o aliè. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Analitzar la normativa vinculada a la Formació Professional per a l’ocupació que determina el tipus d’acció formativa a desenvolupar, identificant les característiques i condicions prèvies per considerar-les en preparar la programació.
 • Establir pautes de coordinació metodològica adaptada a la modalitat formativa de l’acció a impartir
 • Elaborar la programació didàctica d’una acció formativa en funció de la modalitat d’impartició i de les característiques dels destinataris.
 • Elaborar la programació temporalitzada del desenvolupament de les unitats didàctiques programades, seqüenciar continguts i activitats
 • Seleccionar, adaptar i/o elaborar materials gràfics, en diferents tipus de suports, per al desenvolupament dels continguts atenent a criteris tècnics i didàctics.
 • Utilitzar mitjans i recursos gràfics atenent a criteris metodològics i d’eficiència.
 • Seleccionar, adaptar i/o elaborar material audiovisual i multimèdia per al desenvolupament dels continguts atenent a criteris tècnics i didàctics.
 • Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia atenent a la modalitat d’impartició de la formació, criteris metodològics i d’eficiència.
 • Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults, previ a l’acció formativa.
 • Promoure la motivació i la participació activa de l’alumnat.
 • Usar tècniques de comunicació aplicables i adaptades a l’acció formativa
 • Aplicar les habilitats docents necessàries per desenvolupar la impartició de l’acció formativa afavorint el procés d’ensenyament-aprenentatge
 • Proporcionar habilitats i estratègies personalitzades de millora a l’alumnat per afavorir el seu aprenentatge, en formació presencial i online, supervisant el seu desenvolupament
 • Proporcionar estratègies i habilitats per afavorir l’aprenentatge en la formació online supervisant el seu desenvolupament.
 • Analitzar els principis fonamentals de l’avaluació, així com les formes que pot adoptar en funció de la seva finalitat, mitjans, col·lectiu, etc.
 • Elaborar proves d’avaluació teòrica, proporcionant orientacions per a la seva utilització en una acció formativa.
 • Elaborar proves pràctiques per a ambdues modalitats d’impartició acompanyades d’orientacions que facilitin la seva utilització en una acció formativa.
 • Analitzar la informació obtinguda durant tot el procés formatiu per modificar aquells aspectes que millorin la qualitat de l’acció formativa.
 • Fer l’avaluació de les tasques i activitats presentades pels alumnes en la modalitat de formació online.
 • Orientar en la identificació de la realitat laboral de l’alumnat per ajudar-lo en la presa de decisions davant el seu procés d’inserció i/o promoció professional.
 • Fomentar procediments i estratègies de recerca i actualització de la informació de l’entorn professional i productiu.
 • Aplicar estratègies i eines de recerca de feina.
 • Analitzar mecanismes que garanteixin la qualitat de les accions formatives.
 • Dissenyar procediments i estratègies d’innovació i actualització professional

Contingut general del curs

MF1442_3 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

Estructura de la Formació Professional

 • Sistema Nacional de les Qualificacions: Catàleg Nacional de Qualificacions i formació modular, nivells de qualificació.
 • Subsistema de Formació Professional Reglada: Programes de Qualificació Professional Inicial i Cicles Formatius: característiques, destinataris i durada.
 • Subsistema de la Formació Professional per a l’Ocupació: característiques i destinataris. Formació de demanda i d’oferta: Característiques
 • Programes formatius: estructura del programa.
 • Projectes formatius en la formació en alternança amb l’ocupació: estructura i característiques

Certificats de Professionalitat

 • Certificats de professionalitat: característiques i vies d’adquisició. Estructura del certificat de professionalitat: perfil professional/referent ocupacional, formació del certificat/referent formatiu, prescripcions dels formadors i requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipament. Formació professional i online.
 • Programació didàctica vinculada a Certificació Professional.

Elaboració de la programació didàctica d’una acció formativa en formació per a l’ocupació

 • La formació per competències
 • Característiques generals de la programació d’accions formatives.
 • Els objectius: definició, funcions, classificació, formulació i normes de redacció.
 • Els continguts formatius: conceptuals, procedimentals i actitudinals. Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de formació.
 • Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat.
 • Les activitats: tipologia, estructura, criteris de redacció i relació amb els continguts. Dinàmiques de treball en grup.
 • Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques.
 • Característiques metodològiques de les modalitats d’impartició dels certificats de professionalitat.
 • Recursos pedagògics. relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos: característiques i descripció.
 • Criteris d’avaluació: tipus, moment, instruments, ponderacions.
 • Observacions per a la revisió, actualització i millora de la programació.

Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa

 • La temporalització diària:
  • Característiques: organització, flexibilitat i contingut.
  • Estructura.
 • Seqüenciació de continguts i concreció d’activitats.
 • Elaboració de la Guia per a les accions formatives, per a la modalitat d’impartició formació en línia.

MF1443_3 SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, MITJANS I RECURSOS DIDÀCTICS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Disseny i elaboració de material didàctic imprès

 • Finalitat didàctica i criteris de selecció dels materials impresos.
 • Característiques del disseny gràfic:
  • Tipografia: anatomia d’una lletra, famílies tipogràfiques (regular, negreta, cursiva, negreta cursiva, versaleta) i classificació.
  • Paràgraf: tipus (espanyol, alemany, francès, bandera, llum), alineació (esquerra, centrada, dreta, justificada, justificada forçosa).
  • Pàgina: marges, elements d’una pàgina (encapçalat, títol, cos de text, imatge, peu de foto, número de pàgina, peu de pàgina), retícula (distribució d’elements en la pàgina).
  • Color: RGB, CMYK, cercle cromàtic.
 • Elements del guió didàctic:
  • Generals: índex, glossari, annex, bibliografia.
  • Específics: introducció, objectius, continguts, resums, infografies, activitats, autoavaluació.
 • Selecció de materials didàctics impresos en funció dels objectius a aconseguir, respectant la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i elaboració de material didàctic imprès.

Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics

 • Característiques i finalitat didàctica:
  • Tipus
 • Ubicació en l’espai.
 • Recomanacions d’utilització.
 • Disseny d’un guió amb l’estructura d’ús en una sessió formativa.

Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia

 • El projector multimèdia:
  • Característiques i finalitat didàctica.
  • Recomanacions d’ús.
  • Ubicació en l’espai.
 • Presentació multimèdia:
  • Disseny de diapositives (composició, text, color, imatge fixa i en moviment, animació, so).
  • Estructuració la presentació (introducció, desenvolupament i conclusió).
  • Seqüenciació de la presentació
  • Elaboració de presentacions multimèdia, respectant la normativa sobre propietat intel·lectual.
  • Utilitzacions d’aplicacions informàtiques per a disseny de presentacions multimèdia.
 • Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i elaboració d’una presentació multimèdia.

Utilització del web com a recurs didàctic

 • Internet:
  • Conceptes associats (www, http, url, html, navegadors web, entre d’altres).
  • Serveis (pàgina web, correu electrònic, missatgeria instantània, videoconferència, fòrums, blog, wiki, entre d’altres).
 • Criteris de selecció de recursos didàctics a través del web.

Utilització de la pissarra digital interactiva

 • Components (ordinador, projector multimèdia, aplicació informàtica, entre d’altres).
 • Característiques i finalitat didàctica.
 • Eines (calibratge, escriptura, accés a l’aplicació informàtica, entre d’altres).
 • Ubicació en l’espai.
 • Recomanacions d’ús.

Entorn virtual d’aprenentatge

 • Plataforma/aula virtual: característiques i tipus.
 • Utilització d’eines per a la comunicació virtual amb finalitat educativa: fòrums, xat, correu, etc
 • Recursos propis de l’entorn virtual d’aprenentatge.
 • Tasques i activitats la seva avaluació i registre de qualificacions.
 • Elaboració de vídeos tutorials i altres recursos amb eines de disseny senzilles.
 • Aplicacions més freqüents en la formació en línia

MF1444_3 IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

UF1645 IMPARTICIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ
Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació

 • El procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació de persones adultes:
  • Elements del procés formatiu: alumnat, docent, matèria a impartir, mètodes, interacció i context.
  • Funcions del docent i dels agents implicats en la formació (tutor, administrador, coordinador, entre d’altres).
  • L’aprenentatge d’adults: objectius, característiques i tipus. Estils d’aprenentatge.
  • Els activadors de l’aprenentatge: percepció, atenció, memòria.
 • La motivació:
  • Elements: necessitat, acció i objectiu.
  • Procés de la conducta motivacional.
  • Aplicació d’estratègies per motivar l’alumnat.
 • La comunicació i el procés d’aprenentatge:
  • El procés de comunicació didàctica: elements.
  • Tipus: verbal, no verbal i escrita.
  • Interferències i barreres en la comunicació. La realimentació.
  • L’escolta activa.
  • Factors determinants de l’efectivitat de la comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • La comunicació a través de les tecnologies de la informació: sincrònica i asincrònica.

Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.

 • Característiques distintives de l’aprenentatge en grup.
 • Tipus de grups.
 • Fases del desenvolupament grupal.
 • Tècniques de dinamització grupal, situació i objectius d’aprenentatge.
 • Coordinació i moderació del grup.
 • Tipus de respostes davant les actuacions de l’alumnat.
 • Resolució de conflictes.

Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat d’impartició

 • Mètodes d’ensenyament.
 • Principis metodològics
 • Estratègies metodològiques.
 • Elecció de l’estratègia metodològica en funció de:
  • Resultats d’aprenentatge.
  • Grup d’aprenentatge.
  • Continguts.
  • Recursos.
  • Organització.
 • Habilitats docents:
  • Característiques.
  • Sensibilització com a tècnica introductòria; variació d’estímuls; integració de coneixements; Comunicació no verbal; reforç, motivació i participació; seqüencialitat i control de la comprensió.
 • Estils didàctics.
 • La sessió formativa:
  • Organització d’una sessió formativa.
  • L’exposició didàctica: requisits i característiques.
  • Preparació i desenvolupament d’una sessió formativa.
  • Utilització dels materials, mitjans i recursos.
 • La simulació docent:
  • Tècniques de microensenyament
  • Realització i valoració de simulacions.
 • Utilització de l’aula virtual.

UF1646 TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ
Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació

 • Modalitats de formació: presencial, a distància i mixta.
 • Pla tutorial: estratègies i estils de tutoria i orientació.
 • Estratègies d’aprenentatge autònom. Estils d’aprenentatge.
 • La comunicació en línia.
 • La figura del tutor presencial i tutor online:
  • Estratègies i estils de tutoria.
  • Rols: actiu, proactiu i reactiu.
  • Funcions del tutor.
  • Habilitats tutorials.
  • Organització i planificació de les accions tutorials.
  • Coordinació de grups. Recerca de solucions.
  • Supervisió i seguiment de l’aprenentatge tutorial.

Desenvolupament de l’acció tutorial.

 • Característiques de l’alumnat
 • Temporalització de l’acció tutorial.
 • Realització de cronogrames.
 • Disseny d’un pla d’actuació individualitzat.

Desenvolupament de l’acció tutorial en línia

 • Característiques de l’alumnat.
 • Elaboració de la “guia del curs”.
 • Tasques i activitats, la seva avaluació i registre de qualificacions.
 • Responsabilitats administratives del tutor.
 • Elaboració de videotutorials amb eines de disseny senzilles.
 • Criteris de coordinació amb tutors i direcció d’estudis.

MF1445_3 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ.

Avaluació en formació per a l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició.

 • L’avaluació de l’aprenentatge:
  • Concepte d’avaluació
  • Planificació de l’avaluació: Agents que hi intervenen.
  • Importància de l’avaluació. Mesurar i avaluar.
  • Característiques tècniques del procés d’avaluació: sistematicitat, fiabilitat, validesa, objectivitat, efectivitat, entre d’altres.
  • Modalitats d’avaluació en funció del moment, agent avaluador i finalitat.
  • Suport documental amb evidències de resultat (actes, informes, entre d’altres).
 • L’avaluació per competències:
  • Procediment per al reconeixement i acreditació de competències professionals: vies formals i no formals de formació i experiència professional.

Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics

 • Avaluació d’aprenentatges simples: prova objectiva.
  • Nivells de coneixement: taxonomia de Bloom.
  • Taula d’especificacions.
  • Tipus d’ítems: normes d’elaboració i correcció
  • Instruccions per a l’aplicació de les proves.
  • Estructura de la prova objectiva: encapçalament, instruccions generals i instruccions específiques.
  • Instruccions per a l’aplicació, correcció i qualificació de les proves.
 • Avaluació d’aprenentatges complexos: exercici interpretatiu, proves d’assaig, proves orals, entre d’altres.
  • Normes d’elaboració i correcció de proves d’aprenentatges complexos.

Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició

 • Criteris per a l’elaboració de pràctiques presencials i online.
 • Criteris per a la correcció:
  • Llistes de confrontació.
  • Escales de qualificació: numèrica, gràfica i descriptiva.
  • Fulls d’avaluació de pràctiques.
  • Escales de Likert.
  • Fulls de registre.
 • Instruccions per a l’aplicació de les proves: alumnat i docents.

Avaluació i seguiment del procés formatiu d’acord amb la formació presencial i en línia.

 • Establiment de criteris i indicadors d’avaluació.
 • Aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d’informació.
 • Normes d’elaboració i utilització:
  • Full de registre
  • Qüestionari
  • Full de seguiment.
 • Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives.
 • Pla de seguiment:
  • Elements.
  • Característiques.
  • Estratègies de millora i reforç.
  • Control de qualitat i avaluació: eficàcia, efectivitat i eficiència.

MF1446_3 ORIENTACIÓ LABORAL I PROMOCIÓ DE LA QUALITAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Anàlisi del perfil professional

 • El perfil professional:
  • Caràcter individualitzat del procés d’orientació.
  • Característiques personals.
  • Formació.
  • Experiència professional.
  • Habilitats i actituds.
 • El context sociolaboral:
  • Característiques: exigències i requisits.
  • Tendències del mercat laboral.
  • Professions emergents: jaciments d’ocupació.
  • Modalitats d’ocupació: tipus de contracte, l’autoocupació i treball a distància.
 • Itineraris formatius i professionals.

La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina

 • Canals d’informació del mercat de treball: INE, observatoris d’ocupació, portals d’ocupació, entre d’altres.
 • Agents vinculats amb l’orientació formativa i laboral i intermediadors laborals: SPEE, serveis autonòmics d’ocupació, tutors d’ocupació, OPEAS, gabinets d’orientació, ETTs, empreses de selecció, consulting, assessories, agències de desenvolupament, entre d’altres.
 • Elaboració d’una guia de recursos per a l’ocupació i la formació.
 • Tècniques de recerca de feina:
  • Carta de presentació.
  • Currículum vitae: currículum europeu.
  • Agenda de recerca de feina.
 • Canals d’accés a informació:
  • El web: portals.
  • Xarxes de contactes.
  • Altres.
 • Processos de selecció:
  • Entrevistes.
  • Proves professionals.

Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent

 • Processos i mecanismes d’avaluació de la qualitat formativa:
  • Plans Anuals d’Avaluació de la Qualitat.
  • ealització de propostes dels docents per a la millora per a l’acció formativa.
 • Indicadors d’avaluació de la qualitat de l’acció formativa.
 • centres de referència nacional.
 • Perfeccionament i actualització tècnic-pedagògica dels formadors: Plans de Perfeccionament Tècnic.
 • Centres Integrats de Formació Professional.
 • Programes europeus i iniciatives comunitàries.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà de acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.
I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada de complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Còpia compulsada del document on diu tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens has de fer arribar l’orignal dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.