TipusCurs presencial
Durada44 Hores
Sol·licitar informació
Data18 Sep, 2023 - 13 Nov, 2023
Places lliures1Veure edició
Data24 Oct, 2023 - 14 Dec, 2023
Places lliures16Veure edicióderecho-laboral

El curs d’Especialització al dret laboral de 44 hores que s’imparteix amb aula virtual, pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants del dret laboral que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d’assessorament en l’àmbit laboral així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que serà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Adquirir les capacitats per poder desenvolupar tasques d’assessorament laboral.
 • Analitzar dins d’un punt de vista pràctic les diferents modalitats contractuals vigents, tractant aquelles qüestions que poden ser objecte de major controvèrsia.
 • Conèixer els principals aspectes i la regulació de la jornada i horaris laborals i la representació dels treballadors.
 • Afrontar amb seguretat les actuacions d’Inspecció de Treball a la seva empresa, segons la normativa laboral.
 • Analitzar els procediments d’extinció col·lectiva de contractes de treball, suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
 • Conèixer els principals aspectes per desenvolupar la pràctica processal necessària quant a l’elaboració, confecció i tramitació de demandes i recursos en l’àmbit processal.
 • Conèixer els fonaments i estructura dels convenis col·lectius, així com els tràmits per a la seva negociació i els models dels principals documents.

Contingut general del curs

Contractació Laboral

 • Introducció: Ordenament Jurídic Laboral.
 • Característiques del Contracte de Treball.
 • Les fonts del dret laboral, la forma del contracte de treball.
 • Modalitats contractuals.
 • Contractes formatius.
 • Contractació de durada determinada.
 • Successió de contractes (concatenació).
 • La incidència de les darreres reformes a la contractació
 • Contractes bonificats
 • Casos pràctics i jurisprudència.

Jornada i Horaris

 • Temps de treball: Jornada, horari, treball nocturn, permisos.
 • Modificacions del contracte de treball: Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i condicions substancials .
 • Mesures de conciliació familiar.
 • Aspectes pràctics-jurídics.

Representació dels Treballadors

 • Representació i participació dels treballadors en l’empresa.
 • Vaga i conflictes col·lectius.
 • Procediment no jurisdiccionals de Solució de Conflictes.

Expedientes de Regulació d’ Ocupació. (ERO)

 • Normativa d’aplicació.
 • Procediment d’acomiadament col.lectiu.
 • Documentació El període de consultes. El deure de bona fe en la negociació.
 • Procediment de suspensió temporal de contractes de treball i de reducció de jornada.
 • Estudi jurisprudencial en matèria d’ET després de la reforma laboral.
 • Casos pràctics.

Suspensió del Contracte de treball.

 • Evolució, concepte i efectes de Suspensió del contracte.
 • Procediment per la suspensió de contractes.
 • Estudi de les diferents causes de suspensió.
 • Mutu acord i causes pactades en el contracte.
 • Incapacitat Temporal.
 • Naixement i altres supòsits de filiació.
 • Risc al llarg de l’embaràs i la lactància natural.
 • Privació de llibertat del treballador.
 • Suspensió de feina i sou per motius disciplinaris
 • Força major.
 • Vaga i lock-out.
 • Violència de gènere.
 • Excedència voluntària.
 • Excedència forçosa.
 • Excedència per cura de familiar.
 • Suspensió per causes ETOP.

Extinció del Contracte de treball

 • Marc general.
 • L’acomiadament disciplinari.
 • Extinció per causes objectives.
 • Extinció per incompliment contractual greu de l’empresari.
 • Altres causes d’extinció.
 • Extincions contractuals dels TRADE.

Procediment Laboral

 • Actuacions davant del Jutjat prèvies a la demanda:
 • Conciliació i compareixença de les parts:
 • Judici
 • Procediments especials
 • Sentències
 • Recursos extraordinaris

Negociació col·lectiva

 • Estructura de la negociació col·lectiva: convenis d’àmbit estatal, autonòmic, provincial…
 • La representació institucional: l’Acord Estratègic, l’AIC i l’AENC (“Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014)
 • Els convenis col·lectius estatutaris:
 • Novetats de la Reforma laboral 2012:
 • Eines de modificació de l’ambit d’un conveni: L’adhesió i extensió del convenis
 • La legitimació per negociar un Conveni: els problemes de la legitimació plena.
 • Registre i publicació dels convenis col·lectius.
 • Les Comissions paritàries: Aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.
 • Impugnació dels convenis col·lectius.
 • La negociació a l’àmbit de l’empresa: la resolució dels conflictes al TLC.

Novetats Laborals

 • Anàlisi de les principals novetats laborals aparegudes en el primer semestre de l ‘exercici.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.2/5 - (5 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.