TipusCurs presencial
Durada44 Hores
Sol·licitar informació
Data17 Sep, 2024 - 7 Nov, 2024
Places lliures14Veure edicióderecho-laboral

El curs d’Especialització Dret Laboral de 44 hores té per objectiu descriure els principals àmbits jurídics laborals i els seus punts més crucials, per a la posterior tasca d’assessorament.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar les fonts del dret laboral .
 • Descriure les institucions jurídiques laborals bàsiques.
 • Classificar els diferents tipus de representació de les persones treballadores que hi poden haver en una empresa.
 • Relacionar les característiques, les causes i els requisits propis d’un acomiadament

Contingut general del curs

L’ordenament jurídic laboral

 • Identificació dels drets laborals a l’ordenament jurídic
  • Els tractats internacionals
  • La Constitució del 1978 i el reconeixement dels drets laborals.
  • L’Estatut dels Treballadors: origen i reformes.
  • Els convenis col·lectius: concepte i característiques.
  • Els plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a garantia de la igualtat de drets en l’àmbit laboral.

Les institucions jurídiques laborals

 • Descripció, característiques i tipus de contracte de treball
  • El contracte de treball
  • Elements del contracte de treball
  • Tipus de contracte de treball i les darreres modificacions legislatives (indefinit, temporal, fix discontinu, jubilació parcial, contracte de relleu, contracte de pràctiques…)
  • La modificació del contracte de treball per causes funcionals, geogràfiques, etc.
 • Identificació de les característiques del temps de treball
  • Tipus de jornada: completa, parcial i reducció de jornada com a mesura de conciliació de la vida personal, laboral i familiar
  • L’horari de treball: temps de descans, jornada nocturna, flexibilitat horària com a instrument de conciliació…
  • Permisos retribuïts i absències justificades.
 • Descripció de mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar
  • Contingut als convenis col·lectius
  • Els plans d’igualtat com a instrument de millora de la conciliació
  • Les mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar: flexibilitat horària, espacial, beneficis socials…

La representació legal de les persones treballadores

 • Anàlisi de les normes sobre representació legal de les persones treballadores i la llibertat sindical
  • Llibertat Sindical
  • Estatut dels Treballadors
  • El dret a reunió i el dret a sindicació
 • Identificació dels diferents tipus de representació de les persones treballadores: concepte i característiques
  • Delegats i seccions sindicals
  • Delegats de personal
  • Comitè d’empresa
 • Resum dels mecanismes de constitució, les funcions i el mandat dels òrgans de representació legal i sindical del personal
  • El procediment electoral
  • Delegats i seccions sindicals
  • Delegats de personal
  • Comitè d’empresa
 • Indicació de les característiques del conflicte col·lectiu
  • La vaga: orígens i significat. Característiques.
  • Procediment de convocatòria i arbitratge.
  • Efectes de la vaga.
  • Els serveis mínims: característiques i requisits.
  • El tancament patronal (lock-out).

L’acomiadament individual i col·lectiu

 • Descripció del marc legal de l’acomiadament individual
  • Causes de l’acomiadament: objectiu, disciplinari, entre d’altres.
  • Procediment de l’acomiadament: el preavís.
  • La extinció de contracte per dimissió de la persona treballadora: característiques i procediment.
  • La extinció de contracte per modificació substancial de les condicions de treball o mobilitat geogràfica.
  • Marc processal de resolució del conflicte per causa d’acomiadament improcedent.
 • Classificació de les característiques de l’acomiadament col·lectiu
  • Marc legal de l’acomiadament col·lectiu.
  • Causes que justifiquen l’acomiadament col·lectiu.
  • EROs i ERTEs: característiques i diferències entre acomiadament col·lectiu i acomiadament col·lectiu temporal.
  • Procediment negociador de l’acomiadament col·lectiu.
  • Competències d’Inspecció de Treball als acomiadaments col·lectius.
  • Efectes de l’acomiadament col·lectiu a les prestacions socials.
  • Resolució de conflictes per acomiadament col·lectiu.
  • Jurisprudència sobre acomiadaments col·lectius.

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
   9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.5/5 - (21 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.