TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data17 Sep, 2024 - 5 Nov, 2024
Places lliures10Veure edicióespecialitzacio-sistema-ss

El curs d’Especialització del Sistema de la Seguretat Social de 40 hores té per objectiu identificar els elements propis del sistema de Seguretat Social, especialment aquells propis del sistema de cotització i fiscalitat.
Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els elements bàsics del sistema de Seguretat Social.
 • Classificar els elements propis del període voluntari i la via executiva en la recaptació a la Seguretat Social.
 • Analitzar la fiscalitat del salari i les seves repercussions a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Enumerar els tipus especials de cotització a la Seguretat Social diferents del règim general.

Contingut general del curs

El sistema de Seguretat Social: conceptes bàsics

 • Descripció de la legislació vigent sobre la Seguretat Social.
  • De l’Institut de Previsió Social a la creació del sistema de Seguretat Social el 1963: breu recorregut històric.
  • Reial Decret Legislatiu 8/2015, del 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Identificació dels elements propis de l’alta al sistema de Seguretat Social: règim general
  • Cotització: concepte i subjectes obligats
  • Conceptes pels quals es contribueix al sistema de Seguretat Social
  • Nombre de cotització del treballador i l’empresa: elements d’alta al sistema.
  • Alta a la Seguretat Social: moment en què s’ha de fer.
  • Enquadrament de la persona treballadora en el sistema de cotització segons el grup i la categoria professional.
  • Variació de dades dels treballadors al règim general.
  • Baixa de la persona treballadora: quan s’ha de fer.
 • Descripció dels elements de la nòmina a efectes de cotització
  • El salari base
  • Base de cotització per contingències comunes
  • Base de cotització per accidents de treball i malalties professionals
 • Anàlisi de situacions excepcionals
  • Incidències a la cotització
  • Cotització en períodes de suspensió de contracte
  • Situacions en què entra en joc el Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
  • Bonificació de les quotes: concepte i supòsits
 • Classificació dels tipus de cotització
  • Contracte a temps complet
  • Contracte a temps parcial
  • Contracte de formació i aprenentatge

El procediment recaptatori de la Seguretat Social: període voluntari i via executiva

 • Descripció del període recaptatori de la Seguretat Social
  • Secció 3a Liquidació i recaptació de les quotes i altres recursos del sistema
  • Concepte i objecte de l’objecte recaptatori
  • La Tresoreria General de la Seguretat Social: competències
  • El procediment de recaptació en període voluntari: terminis, lloc i forma.
 • Anàlisi de la via executiva a la recaptació
  • Concepte i conseqüències jurídiques de l’impagament de les cotitzacions
  • Recàrrecs i interessos
  • Responsables solidaris i subsidiaris al pagament
  • Retards, moratòries i prescripcions
  • Recaptació del deute d’expedients per part de Tresoreria
  • Liquidació del deute per part d’Inspecció de Treball i Tresoreria General de la Seguretat Social
  • La providència de constrenyiment: contingut
  • L’execució forçosa i les garanties
  • Embargament de béns de l’empresa per impagament a la Seguretat Social

Fiscalitat del salari: retribucions, indemnitzacions, IRPF

 • Anàlisi de la fiscalitat del salari i les retribucions percebudes pel treballador
  • La fiscalitat de la nòmina i les seves especialitats
  • La fiscalitat a les indemnitzacions.
  • La retribució i la retribució variable
 • Classificació dels diferents tipus de fiscalitat:
  • Percepcions salarials
  • Percepcions no salarials: el pagament en espècies
  • Fiscalitat dels bons socials. Exemples: xec restaurant i xec guarderia.
  • Indemnitzacions derivades del contracte de treball
  • Retards en el pagament de la nòmina
  • Fiscalitat d’avenços salarials i préstecs, primes.
  • Fiscalitat en les aportacions al sistema de previsió social.
 • Descripció de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF)
  • Concepte i característiques
  • La retenció a la nòmina segons les circumstàncies personals del treballador: el model 148.
  • Retencions i ingressos a compte.
  • La declaració anual de l’IRPF i la declaració d’ingressos i retencions per part de l’empresa
 • Anàlisi d’exemples pràctics
  • La retenció de l’IRPF en una nòmina
  • La declaració de l’IRPF per una persona treballadora per compte d’altri

Altres règims i sistemes especials de la Seguretat Social: empresaris, membres del Consell d’Administració

 • Definició del Règim de Treballadors Autònoms.
  • Camp d’aplicació i subjectes obligats
  • Adscripció d’empresaris i administradors del Consell d’Administració.
  • Afiliació, altes i baixes.
  • Cotitzacions a la Seguretat Social
  • Bases i tipus de cotització
 • Descripció de la protecció per cessament d’activitat
  • Objecte de la protecció
  • Acció protectora
  • Requisits pel naixement de l’acció protectora
  • Acreditació de la situació de cessament d’activitat
  • Durada i quantia de la protecció
  • Suspensió i extinció de la prestació
  • Recaptació en període voluntari
  • La via executòria als treballadors autònoms
 • Resum de les situacions especials dels treballadors autònoms
  • Prestació per maternitat/paternitat
  • Incapacitat temporal
  • Incompatibilitats
 • Descripció del règim financer dels treballadors autònoms
  • Retenció a IRPF
  • Declaració de l’IRPF
 • Resum del règim especial dels treballadors de la llar
  • Reial decret llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el sistema especial per a empleats de la llar i altres mesures de caràcter econòmic i social.
  • Subjectes obligats a l’alta del treballador
  • Bases especials de cotització
  • Situació d’incapacitat temporal, maternitat.

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
   9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.