TipusOnline Course
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data19 Jun, 2024 - 25 Jul, 2024
Places lliures22Veure ediciófinanzas-no-financieros

El curs de Finances d’empresa per a no financers de 40 hores té per objectiu emprar els conceptes bàsics en finances empresarials per a l’anàlisi, la planificació i el control de dades comptables.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els conceptes bàsics de comptabilitat de l’empresa.
 • Identificar i interpretar els estats comptables i financers d’una empresa.
 • Identificar els recursos econòmics i les possibilitats de finançament d’una empresa.

Contingut general del curs

Comptabilitat de l’empresa

 • Identificació del pla comptable general:
  • Els principis bàsics de comptabilitat.
  • Els llibres comptables.
 • Identificació del procés comptable:
  • El deure: definició, partides i classificació.
  • El fet: definició, partides i classificació.
 • Anàlisi del compte de pèrdues i guanys:
  • Què és un ingrés.
  • Classes d’ingressos bàsics.
  • Situació dels ingressos a l’àmbit comptable.
  • Què és una despesa. Diferència entre cost i despesa.
  • Classes de despeses bàsiques.
  • Situació de les despeses a l’àmbit comptable.
  • El benefici o l’ETBITDA
 • Identificació del balanç de situació:
  • Què és un actiu.
  • Classes d’actius bàsics.
  • Què és un passiu.
  • Classes de passiu bàsics.

Anàlisi econòmic financer de l’empresa

 • Identificació dels estats financers: balanç de situació
  • Percentatges i gràfics: anàlisi estàtica.
  • Estructura òptima del balanç.
  • Anàlisi de balanços per ràtios.
  • Estat d’origen i aplicacions de fons.
 • Identificació dels estats econòmics: el compte de pèrdues i guanys.
  • Anàlisi del compte de pèrdues i guanys per ràtios.
 • Descripció del fons de maniobra:
  • Càlcul
  • Capacitat d’endeutament
 • Descripció del palanquejament financer:
  • Càlcul.
  • Rendibilitat econòmica.
  • Rendibilitat financera.

Finançament de l’empresa

 • Identificació del pressupost d’una empresa:
  • Definició
  • Càlcul de les partides que el conformen.
  • Elaboració del pressupost.
 • Classificació de les necessitats de finançament:
  • Finançament propi.
  • Finançament extern a curt termini.
  • Finançament extern a llarg termini.
  • Altres alternatives actuals de finançament extern.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2.9/5 - (33 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.