TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informaciófinanzas-no-financieros

El curs de Finances per a no financers de 40 hores que s’imparteix mitjançant aula virtual, t’introduirà en el món de les finances, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l’anàlisi, planificació i control.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable
 • Comprendre els aspectes que formen part d’una anàlisi econòmic-financera d’una empresa així com del seu control de gestió
 • Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l’empresa
 • Conèixer la gestió financera d’una empresa

Contingut general del curs

La comptabilitat en l’empresa

 • Plà General Contable: Estructura i marc conceptual
 • Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

Anàlisi econòmic financera

 • Els estats financers
 • Anàlisi de la solvència
 • Anàlisi de l’endeutament financer
 • Anàlisi de l’autonomia financera
 • Anàlisi de la liquiditat
 • El Fons de Maniobra
 • El Cicle d’explotació
 • Període de maduració

Control de gestió

 • Àrees de control Costos, Tresoreria i pressupostos
 • Indicadors i quadres de comandament

Introducció a les finances

 • Patrimoni
 • Fons de maniobra
 • El balanç de la situació: Actiu i passiu
 • El compte de pèrdues i guanys
 • Ratis

Gestió econòmica de l’empresa

 • Cash flow. Autofinanciació
 • Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
 • Apalancament
 • Llindar de rendibilitat
 • Anàlisi de costos: cost-benefici
 • Anàlisi d’inversions
 • Pressupostos de tresoreria

Gestió financera de l’empresa

 • Fonts de finançament a curt termini
 • Fonts de finançament a llarg termini
 • Anàlisi patrimonial dels estats financers
 • Inversió en productes bancaris

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2.8/5 - (23 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.