TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informaciófiscalidad-operativa

El curs de Fiscalitat operativa de 60 hores que s’imparteix amb aula virtual, et donarà a conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic de l’acompliment de les obligacions quant a les activitats empresarials, professionals i societats mercantils.

Contingut general del curs

Introducció

 • Sistema fiscal espanyol
 • Llei General Tributària i els seus reglaments
 • Persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica
 • Responsabilitat fiscal Delictes contra la hisenda pública

Censos

 • La pàgina web de l’AEAT
 • La signatura electrònica habilitada
 • Les notificacions electròniques
 • Altes, baixes i modificacions censals.
 • Models 030, 036, 037, 840

L’obligació de retenir.

 • Retencions del treball. Models 111 i 190
 • Retencions d’arrendaments. Models 115 i 180
 • Retencions del capital. Models 123 i 193
 • Retencions de premis. Model 230
 • Retencions a no residents. Diversos models

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Estudi general de l’impost
 • Les activitats empresarials: Estimació directa, normal i simplificada Estimació objectiva
 • Les activitats professionals: Estimació directa, normal i simplificada

Impost sobre societats

 • Estudi general de l’impost
 • Obligació de declarar terminis
 • Operacions vinculades
 • Resultat comptable i dels ajustos permanents i temporals
 • Base imposable
 • Compensació de bases imposables negatives Tipus Bonificacions
 • Liquidació de l’impost. Model 200, 202, 220, 222
 • Obligacions formals

Impost sobre el valor afegit

 • Estudi general de l’impost
 • Altes censals referents a l’IVA: Règim de subjecció
 • Registre d’Operadors Intracomunitaris
 • Registre de revenedors de certs productes Altres impostos
 • L’obligació de repercussió i d’expedir factura –
 • Requisits per a la deducció
 • Operacions subjectes, no subjectes i exemptes
 • Operacions intracomunitàries

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 • Transmissions patrimonials: Estudi de l’impost
 • Transmissions oneroses
 • Operacions subjectes i no subjectes
 • Liquidació de l’impost. Model 600
 • Actes jurídics documentats: Estudi de l’impost: Operacions societàries.
 • Altres operacions

La inspecció dels tributs

 • Les notificacions
 • Drets i obligacions
 • Les diferents actes d’inspecció
 • Recursos i reclamacions TEAC I TEAR

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden participar en aquest pla de formació

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4/5 - (4 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.