TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informaciófrances

En el curs de Francès A.1.A. de 75 hores que s’imparteix amb aula virtual, aconseguiràs un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que et permetrà fer intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen per fer-se entendre.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Requisits

Presentació

Informació

Objectius generals del curs

Comprensió oral

 • Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
  directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
 • en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral

 • Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita

 • Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
 • Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita

 • Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
 • Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 • Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
 • Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

 • Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
 • Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica

 • Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
 • Participar activament en el procés d’aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
 • Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

LEÇON 1:

 • Grammaire : Présent des verbes (présentation)
 • Masculin/Féminin
 • Singulier/Pluriel
 • Interrogation (intonation)
 • Négation simple
 • Vocabulaire : L’identité
 • Les lieux de la ville
 • Les mots du savoir-vivre
 • Situations orales : Se présenter
 • Aborder quelqu’un
 • Dire son nom
 • Saluer – prendre congé
 • Remercier
 • Dire si on comprend
 • Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement
 • Écrit : correspondance sons/graphies
 • Civilisation : L’espace francophone

LEÇON 2:

 • Grammaire : Conjugaison (verbes en -er)
 • Accord des noms et des adjectifs
 • Articles indéfinis et définis
 • Interrogation (Est-ce que – qu’est-ce)
 • Vocabulaire : L’état civil
 • Personnes et objets caractéristiques d’un pays
 • Situations orales : Énumérer ce que l’on connaît et ce que l’on aime à propos d’un pays, d’une ville…
 • Identifier une personne ou un objet
 • Exprimer ses goûts
 • Demander quelque chose
 • Phonétique : marques orales du féminin et du pluriel
 • Différenciation “je” “j’ai” “j’aime” Rythmes et enchaînement
 • Écrit : compréhension : article de presse et portrait d’une
 • Personne expression : se présenter sur un site Internet
 • Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges, origines, lieux d’habitation)

LEÇON 3:

 • Grammaire : Conjugaison (faire – aller – venir – vouloir – pouvoir – devoir)
 • Futur proche
 • Pronoms “moi, toi, lui, elle, etc. après une préposition
 • On = nous
 • Vocabulaire : Les loisirs
 • Sports, spectacles, activités
 • Situations orales : Parler de ses activités de loisirs
 • Proposer – accepter ou refuser une proposition
 • Demander une explication
 • Exprimer la possibilité / l’impossibilité, l’obligation
 • Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative
 • Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d’invitation, d’acceptation ou de refus
 • Civilisation : Première approche de l’espace de la France

LEÇON 4:

 • Grammaire : Passé composé (présentation d’un évènement passé)
 • La date et l’heure
 • Vocabulaire : Les moments de la journée, de l’année
 • Événements liés au temps
 • Situations orales : Raconter un emploi du temps passé
 • Demander, donner des précisions sur le temps
 • Demander, dire ce qu’on a fait
 • Féliciter
 • Phonétique : différenciation présent / passé
 • Enchaînement avec [t] et [n]
 • Écrit : compréhension : journal personnel
 • Compréhension d’une chronologie.
 • Expression : rédaction d’un fragment de journal personnel
 • Civilisation : Rythmes de l’année et rythmes de vie en France
 • Personnalités du monde francophone

LEÇON 5:

 • Grammaire : Comparaison simple
 • Adjectifs démonstratifs
 • Adjectifs possessifs
 • Vocabulaire : Les voyages Les transports
 • Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d’uneactivité.
 • Choisir, négocier une activité commune.
 • Faire des recommandations.
 • Demander / donner une explication
 • Situations pratiques relatives au voyage
 • Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f]
 • Écrit : compréhension : article de presse
 • Relation d’un événement
 • Expression : récit des circonstances d’un voyage
 • Civilisation : Les transports en France

LEÇON 6:

 • Grammaire : Article partitif
 • Emploi des articles
 • Interrogation (inversion)
 • Réponse oui – si – non
 • Forme possessive à + pronom
 • Vocabulaire : La nourriture
 • Les repas
 • La fête
 • Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête
 • Situations pratiques à l’oral et au restaurant
 • Phonétique : Rythme et intonation de la question
 • Rythme de la phrase négative
 • Écrit : compréhension : extrait de guide touristique
 • Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français.

LEÇON 7:

 • Grammaire : La conjugaison pronominale
 • L’impératif
 • L’expression de la quantité (peu – un peu de – quelque…)
 • Vocabulaire : Les activités quotidiennes
 • Les achats
 • L’argent
 • Situations orales : Raconter sa journée
 • Demander des nouvelles de quelqu’un
 • Choisir, acheter, payer un objet
 • S’informer sur la présence, l’existence d’une personne ou d’un objet
 • Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale
 • Into

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs deducació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell de coneixement de la llengua francesa: sense coneixements previs, principiant absolut.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.7/5 - (3 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.