TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informació
Data30 Jan, 2023 - 27 Mar, 2023
Places lliures7Veure ediciófrances

El curs de Francès A.2.A. de 75 hores que s’imparteix amb aula virtual, aconseguiràs un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que et permetrà fer intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen per fer-se entendre.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva

Comprensió oral

 • Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels parlants, en una àmplia gamma de textos orals extensos ben organitzats i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard , que tracten de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del propi camp d’especialització, articulats a velocitat normal, de viva veu o per mitjans tècnics, tot i que les condicions acústiques no siguen bones.

Expressió oral

 • Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l’interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Comprensió escrita

 • Llegir amb un alt grau d’independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptual i lingüísticament complexos sobre temes tant concrets com abstractes, adaptant l’estil i la velocitat de lectura als distints textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.

Expressió escrita

 • Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos en què es dóna, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

Interacció oral i escrita

 • Prendre part activa en converses i discussions, formals i informals, tot i que les condicions acústiques no siguen bones, comprenent les intencions i actituds tant implícites com explícites dels interlocutors, sempre que no s’use un llenguatge molt idiomàtic, desenvolupant-amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeta que la comunicació es realitze sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometa errors esporàdics.
 • Escriure cartes, missatges o notes, en qualsevol suport, en què s’expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es transmet certa emoció, es ressalta la importància personal de fets i experiències, i es comenten les notícies i els punts de vista de l’interlocutor o d’altres persones, adequant el registre i l’estil al destinatari, a la intenció i al propòsit comunicatiu.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Ampliar i diversificar el coneixement dels aspectes socials i culturals de les comunitats on es parla la llengua estrangera i adquirir una actuació natural i segura, ajustant el seu comportament, reaccions, actitud, missatge i formulació als canvis de situació, estil i èmfasi.
 • Identificar els aspectes més excel·lents d’una varietat de registres formals i informals freqüents, orals i escrits, i utilitzar adequadament expressions, pronunciació i entonació dels registres més habituals.
 • Percebre les característiques diferenciadores del patró de llengua amb què s’està en contacte en relació amb altres patrons estesos o propers.

Competència lingüística

 • Fer servir un repertori de recursos lingüístics ampli i variat, fins i tot de sintaxi complexa i de gramàtica textual, per abordar, amb naturalitat, precisió, claredat i cohesió, textos sobre una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 • Adaptar-se amb flexibilitat als canvis de tema, registre i èmfasi, tot i que encara es puguin produir vacil·lacions i circumloquis.
 • Utilitzar adequadament una varietat de connectors i marcadors discursius per assenyalar amb claredat les relacions que existeixen entre les idees i cohesionar el discurs de manera flexible i eficaç.
 • Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del context lingüístic i extralingüístic, utilitzant, quan sigui necessari, el diccionari com a eina de treball.
 • Posseir un bon control dels recursos lingüístics amb escassos errors. Quan s’utilitzen estructures complexes, sobretot en el desenvolupament del discurs, especialment l’oral, o en situacions menys habituals, és possible que es cometi algun error de cohesió o d’adequació a nous registres, que és capaç de autocorregir.

Competència estratègica

 • Desenvolupar autonomia en la planificació de l’aprenentatge i en l’ús conscient de les estratègies.
 • Planificar les tasques, contextualitzar i explotar els recursos lingüístics disponibles en cada situació, localitzar els que necessita, observar com funcionen i com s’adeqüen a la situació, realitzar inferències, construir llenguatge i sortejar llacunes d’informació.
 • Aplicar, amb possible ajuda externa, els criteris d’avaluació estandarditzats i realitzar autoavaluacions.

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

LEÇON 1

Grammaire

 • Le futur
 • La comparaison des qualités, des quantités et des actions

Vocabulaire

 • Le travail, l’éducation et la formation, le changement

Situations orales

 • Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés
 • Faire des projets
 • Exprimer l’inquiétude, rassurer
 • Faire une proposition

Phonétique

 • Différenciation des voyelles nasales

Écrit

 • Compréhension de comptes rendus
 • Rédaction de la partie “études et formation d’un CV”
 • Développer brièvement une opinion sur un sujet d’éducation

Civilisation

 • L’enseignement en France

LEÇON 2

Grammaire

 • Les pronoms “y” et “en”
 • L’expression de la condition

Vocabulaire

 • L’entreprise, le travail

Situations orales

 • Relater le contenu d’un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article
 • Choix et achat d’un vêtement
 • Exprimer des goûts et des préférences
 • Faire des suppositions

Phonétique

 • Rythme et enchaînent
 • Pronom “en”

Écrit

 • Compréhension: extraits de magazines:exemples de création de petites entreprises
 • Lettre de demande d’emploi
 • Rédaction de la partie “expérience professionnelle d’un CV”, lettre de motivation.

Civilisation

 • Le travail en France

LEÇON 3

Grammaire

 • Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes)
 • L’expression de la quantité

Vocabulaire

 • L’administration, la politique

Situations orales

 • Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait
 • Accuser, défendre quelqu’un
 • Interdire, demander une autorisation
 • Proposer de faire quelque chose, refuser, insister

Phonétique

 • Différenciation des formes du présent de l’indicatif et du subjonctif

Écrit

 • Compréhension: extraits de presse: articles relatant des interdictions/Articles de presse sur la vie politique.

Rédaction

 • Contester ou approuver une décision ou un fait.

Civilisation

 • L’organisation administrative et politique de la France

LEÇON 4

Grammaire

 • Les propositions relatives introduites par “que, qui, où”
 • Les adverbis
 • La forme “en + participe présent”

Vocabulaire

 • La télévision et la radio
 • La presse écrite

Situations orales

 • Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio/choisir un programme
 • Donner des instructions
 • Porter un toast
 • Accueillir quelqu’un
 • Raconter une histoire

Phonétique

 • Formes familières contractées “T’es où?”/Intonation de la surprise

Écrit

 • Programme de télévision, articles de presse: événements insòlites
 • Faire un programme, présenter un fait d’après les indications orales.

Civilisation

 • La télévision et la presse en France.

LEÇON 5

Grammaire

 • Emploi et conjugaison des quatre temps de l’indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur.

Vocabulaire

 • L’apprentissage d’une langue étrangère
 • Connaissance et souvenir

Situations orales

 • Parler de son apprentissage du français langue étrangère
 • Raconter une rencontre et ses circonstances
 • Demander et donner des nouvelles de quelqu’un
 • Dire si on connaît, si on se souvient
 • Choisir une activité de loisir

Prononciation

 • Rythmes de la construction négative
 • Prononciation des participes passés en [y]
 • Marques du présent, du passé composé et du futur

Écrit

 • Test sur les façons d’apprendre
 • Lettre de prise de contact
 • Récit de rencontres
 • Rédaction de lettres ou de messages de prise de contact

Civilisation

 • Les rencontres et modes de comportements / La vie de quartier dans les grandes villes / Les relations amicales

LEÇON 6

Grammaire

 • Les pronoms objets directs / indirects

Vocabulaire

 • La fête et les animations locales
 • La cuisine

Situations orales

 • Parler d’une fête
 • Retrouver quelqu’un/Aborder quelqu’un
 • Exprimer des goûts et des préférences

Prononciation

 • L’enchaînement des groupes avec pronoms compléments

Écrit

 • Programme et descriptif de fête – Célébrations
 • Compréhension et rédaction de recettes de cuisine
 • Rédaction d’un projet de fête

Civilisation

 • Le calendrier –
 • Temps forts et animations de la ville de Bourges
 • Fêtes traditionnelles importées ; fêtes francophones
 • Un repas de fête.

LEÇON 7

Grammaire

 • Le conditionnel présent: expression de l’hypothèse/demande polie/suggestions et conseils

Vocabulaire

 • Mouvements et déplacements
 • Rire et plaisanterie
 • Les jeux

Situations orales

 • Commenter une information en faisant une hypothèse
 • Raconter une anecdote, une histoire drôle
 • Proposer quelque chose/Réagir à une proposition

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.