TipusCurs presencial
Durada75 Hores
Sol·licitar informacióEl curs de Francès B.1.B. de 60 hores que s’imparteix amb aula virtual, et capacitarà per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç. Sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard; que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva

Comprensió oral

 • Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l’assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l’estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
 • Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.

Expressió oral

 • Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
 • Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l’estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l’estructura i la disposició gràfica.
 • Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d’ús d’un aparell, etc.

Expressió escrita

 • Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
 • Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.

Interacció oral i escrita

 • Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l’ajuda dels interlocutors.
 • Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics, reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d’aquests tipus d’escrits.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
 • Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals.
 • Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col·loquials d’ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
 • Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amaguen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

 • Aconseguir un repertori suficient d’exponents lingüístics parell ales funcionis del nivell i utilitzar amb correcció les fórmules i estructures apreses.
 • Aconseguir un control limitat en la construcció del llenguatge, amb els possibles errors sistemàtics del nivell.
 • Pronunciar de forma clara i comprensible, encara que resulti evident l’accent estranger.
 • Escriure amb correcció ortogràfica el llenguatge comú treballat.

Competència estratègica

 • Apropiació de la terminologia necessària.
 • Comprensió del paper de l’error.
 • Utilització de tècniques d’estudi i altres eines de treball.
 • Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
 • Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge.
 • Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com a element de millora del procés

Contingut general del curs

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

LEÇON 1

Grammaire

 • Le futur
 • La comparaison des qualités, des quantités et des actions

Vocabulaire

 • Le travail, l’éducation et la formation, le changement

Situations orales

 • Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés
 • Faire des projets
 • Exprimer l’inquiétude, rassurer
 • Faire une proposition

Phonétique

 • Différenciation des voyelles nasales

Écrit

 • Compréhension de comptes rendus
 • Rédaction de la partie “études et formation d’un CV”
 • Développer brièvement une opinion sur un sujet d’éducation

Civilisation

 • L’enseignement en France

LEÇON 2

Grammaire

 • Les pronoms “y” et “en”
 • L’expression de la condition

Vocabulaire

 • L’entreprise, le travail

Situations orales

 • Relater le contenu d’un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article
 • Choix et achat d’un vêtement
 • Exprimer des goûts et des préférences
 • Faire des suppositions

Phonétique

 • Rythme et enchaînent
 • Pronom “en”

Écrit

 • Compréhension: extraits de magazines:exemples de création de petites entreprises
 • Lettre de demande d’emploi
 • Rédaction de la partie “expérience professionnelle d’un CV”, lettre de motivation.

Civilisation

 • Le travail en France

LEÇON 3

Grammaire

 • Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes)
 • L’expression de la quantité

Vocabulaire

 • L’administration, la politique

Situations orales

 • Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait
 • Accuser, défendre quelqu’un
 • Interdire, demander une autorisation
 • Proposer de faire quelque chose, refuser, insister

Phonétique

 • Différenciation des formes du présent de l’indicatif et du subjonctif

Écrit

 • Compréhension: extraits de presse: articles relatant des interdictions/Articles de presse sur la vie politique.

Rédaction

 • Contester ou approuver une décision ou un fait.

Civilisation

 • L’organisation administrative et politique de la France

LEÇON 4

Grammaire

 • Les propositions relatives introduites par “que, qui, où”
 • Les adverbis
 • La forme “en + participe présent”

Vocabulaire

 • La télévision et la radio
 • La presse écrite

Situations orales

 • Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio/choisir un programme
 • Donner des instructions
 • Porter un toast
 • Accueillir quelqu’un
 • Raconter une histoire

Phonétique

 • Formes familières contractées “T’es où?”/Intonation de la surprise

Écrit

 • Programme de télévision, articles de presse: événements insòlites
 • Faire un programme, présenter un fait d’après les indications orales.

Civilisation

 • La télévision et la presse en France.

LEÇON 5

Grammaire

 • Emploi et conjugaison des quatre temps de l’indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur.

Vocabulaire

 • L’apprentissage d’une langue étrangère
 • Connaissance et souvenir

Situations orales

 • Parler de son apprentissage du français langue étrangère
 • Raconter une rencontre et ses circonstances
 • Demander et donner des nouvelles de quelqu’un
 • Dire si on connaît, si on se souvient
 • Choisir une activité de loisir

Prononciation

 • Rythmes de la construction négative
 • Prononciation des participes passés en [y]
 • Marques du présent, du passé composé et du futur

Écrit

 • Test sur les façons d’apprendre
 • Lettre de prise de contact
 • Récit de rencontres
 • Rédaction de lettres ou de messages de prise de contact

Civilisation

 • Les rencontres et modes de comportements / La vie de quartier dans les grandes villes / Les relations amicales

LEÇON 6

Grammaire

 • Les pronoms objets directs / indirects

Vocabulaire

 • La fête et les animations locales
 • La cuisine

Situations orales

 • Parler d’une fête
 • Retrouver quelqu’un/Aborder quelqu’un
 • Exprimer des goûts et des préférences

Prononciation

 • L’enchaînement des groupes avec pronoms compléments

Écrit

 • Programme et descriptif de fête – Célébrations
 • Compréhension et rédaction de recettes de cuisine
 • Rédaction d’un projet de fête

Civilisation

 • Le calendrier –
 • Temps forts et animations de la ville de Bourges
 • Fêtes traditionnelles importées ; fêtes francophones
 • Un repas de fête.

LEÇON 7

Grammaire

 • Le conditionnel présent: expression de l’hypothèse/demande polie/suggestions et conseils

Vocabulaire

 • Mouvements et déplacements
 • Rire et plaisanterie
 • Les jeux

Situations orales

 • Commenter une information en faisant une hypothèse
 • Raconter une anecdote, une histoire drôle
 • Proposer quelque chose/Réagir à une proposition

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Edat: 16 anys complerts.
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs deducació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell de coneixement de la llengua francesa: nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.9/5 - (8 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.