Data5 Sep, 2022 - 27 Oct, 2022
HorariDilluns a divendres de 09:00 a 15:30
Places lliures0
TipusCurs presencial
Durada240 Hores
Lugar de impartición

CAST: A concretar con el centro de formación. Posibilidad de hacerlo mediante aula virtual o en nuestras instalaciones.

CAT: A concretar amb el centre de formació. Possibilitat de fer-ho mitjnaçant aula virtual o a les nostres instal·lacions.

Foment Formació
Avinguda Francesc Cambó, 10 Barcelona

Curso completo
Sol·licitar informació

Altres edicions:

Data5 Sep, 2022 - 27 Oct, 2022
Places lliures0Curso completofront-end-web

El curs Front End Web Developer de 240 hores t’ensenyarà a desenvolupar aplicacions web a l’àmbit Front End per treballar al sector digital.
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID19.

Unio-europea

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius

 • Desenvolupar webs basades en HTML i CSS fent servir un entorn professional de desenvolupament i eines de gestió de projectes.
 • Crear projectes web interactius amb HTML, CSS i JavaScript (ES6) per tal d’establir els fonaments de la programació web.
 • Utilitzar un framework de desenvolupament web basat en JavaScript, com ara Vue.js, i extrapolar el procés a altres frameworks a partir de l’experimentació.

Contingut general del curs

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: DESENVOLUPAMENT WEB I GESTIÓ DE PROJECTES (60 hores)

Identificació dels elements d’Internet

 • Història d’Internet i el desenvolupament web.
 • Evolució dels navegadors.
 • Client i Servidor
 • Protocols. HTTP

Aplicació del llenguatge de marcatge HTML per maquetar web.

 • Història de l’HTML
 • Elements dHTML: html, head, body i metadades.
 • Elements de separació del contingut, de text i de multimèdia
 • Taules i formularis
 • Block vs Inline
 • Atributs dels elements HTML
 • Document Object Model (DOM)

Interpretació dels estàndards i directrius d’accessibilitat web

 • Elements semàntics
 • Ajuts tècnics i modes d’interacció
 • Introducció a les WCAG 2.1
 • Introducció a a11y project i en inclusivament components

Aplicació del llenguatge de fulls d’estil en cascada (CSS) per maquetar web

 • Història del CSS
 • Anatomia del CSS
 • Especificitat
 • Pseudo-selectors i pseudo-elements bàsics
 • Estils per a textos i formularis
 • Colors i contrast
 • Model Box
 • Unitats (absolutes i relatives)
 • Posicionament
 • Layouts
 • Responsive web design
 • Flexbox
 • CSS Grid
 • Ús de transicions
 • Ús d’animacions

Anàlisi de dissenys realitzats amb eines de disseny gràfic.

 • Arxius de disseny (provistes per Zeplin, AdobeXD, etc)
 • Disseny de prototips amb eines de disseny gràfic reproduint-ho a través de codi.

Caracterització dels entorns, les fases i les eines necessàries per a realitzar projectes

 • Entorns, fases i documentació d’un projecte.
 • Metodologies d’elicitació de requeriments d’suari.
 • Planificació de tasques en projectes de desenvolupament.
 • Entorns col·laboratius de desenvolupament de programari.

Relació dels coneixements de control de versions i repositoris de codi, com ara GitHub.

 • Introducció al Control de Versions amb Git
 • Sintaxi bàsica
 • GitFlow
 • GitHub

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Demostració d’iniciativa i visió estratègica per entendre els elements i les relacions entre parts d’un projecte web.
 • Capacitat per analitzar els elements rellevants d’un projecte web basat en HTML i CSS.
 • Ús d’habilitats comunicatives amb els clients i l’equip de treball, utilitzant eines de control de tasques i control de versions de codi.
 • Disposició per desenvolupar les fases individuals d’un projecte autònom basat en HTML i CSS, gestionant i planificant el temps.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: JAVASCRIPT (ES6) (100 hores)

Caracterització dels fonaments de la programació Front End: JavaScript.

 • Història i evolució de JavaScript.
 • Variables (var, let i const)
 • Tipus de dades: Boolean, Number, String, Date, undefined, BigInt i Symbol.
 • Objectes
 • Valors especials: null, NaN i Infinity.
 • Operadors i precedència doperadors.
 • Expressions.
 • Bloc de control del flux, i control/tractament d’errors
 • Scopes (incloent-hi hoisting)
 • Funcions (first-class functions, funcions imbricades i clausures, funcions anònimes, callback, arrow functions i this).
 • Gestió d’esdeveniments (event bubbling i captura).
 • JavaScript i DOM: com es relacionen HTML, CSS i JavaScript.

Aplicació dels elements més avançats de JavaScript:

 • Herència basada en prototips.
 • Herència a ES6.
 • Programació funcional: map, filter i redueix.
 • Mòduls i elements introduïts a ES6: desetructurador, spread, etc.

Interpretació i reescriptura de trucades, dades i codi AJAX.

 • Callback.
 • Promises.
 • Programació asíncrona, HTTP, API REST i Fetch API.

Reproducció amb codi, de prototips realitzats amb eines de disseny gràfic.

 • Planificació de tasques en projectes de desenvolupament.
 • Escriptura i depuració de codi
 • Entorns col·laboratius de desenvolupament de programari.

Manipulació de codi de tercers

 • Comparació de codis i solucions existents
 • Documentació tècnica de tercers

Elaboració de documentació tècnica i d’usuari de llenguatge Javascript.

 • Documentació destinada a l’usuari final duna aplicació.
 • Documentació tècnica destinada a programadors.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Conscienciació de la importància de la identificació, l’anàlisi i el disseny de projectes que requereixin l’ús de JavaScript.
 • Adquisició d’actituds positives cap a l’anàlisi de la informació extreta de llibres, Internet, etc. per resoldre dubtes i problemes que es presenten en la utilització de Javascript.
 • Ús d’habilitats comunicatives amb els clients i l’equip de treball utilitzant eines de control de tasques, control de versions de codi i generació de documentació.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: FRAMEWORK DE FRONT-END (VUE.JS) (80 hores)

Distinció dels frameworks de desenvolupament Front End web.

 • Història i evolució dels frameworks de desenvolupament front-end web.
 • Comparativa de Vue.js, React i Angular.

Identificació dels elements comuns que apareixen als diversos frameworks:

 • Data binding
 • Reactivitat
 • Templates
 • Components
 • Routing
 • State management

Utilització d’un framework de front-end, en particular Vue.js.

 • Data reactivity / two-way binding
 • Templates
 • Interpolació
 • Directives
 • Conditional rendering
 • Events
 • Computed properties, Watchers
 • Components
 • Registration
 • Props
 • Custom events
 • Slots
 • Routing
 • Flux-like state management

Reproducció amb un framework, de prototips realitzats amb eines de disseny gràfic.

 • Planificació de tasques en projectes de desenvolupament.
 • Escriptura i depuració de codi
 • Entorns col·laboratius de desenvolupament de programari.

Manipulació de codi de tercers:

 • Comparació de codis i solucions existents
 • Documentació tècnica de tercers

Elaboració de documentació tècnica i dusuari dun framework

 • Documentació destinada a l’usuari final duna aplicació.
 • Documentació tècnica destinada a programadors.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Efectivitat a la selecció del framework JavaScript més adequat per a un problema donat.
 • Conscienciació de la importància d’analitzar la informació extreta de la documentació i dels fòrums oficials d’un framework.
 • Ús d’habilitats de comunicació amb els clients i l’equip de treball, utilitzant eines i estàndards propis del framework per a la codificació dels projectes, el control de tasques, el control de versions de codi (p.ex. GitHub) i la generació de documentació.

Requisits

L’alumne/a haurà de complir com a mínim algun dels requisits següents:

 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

A més ha de posseir coneixements de:

 • Programació estructurada/procedural amb almenys 1 llenguatge de programació (p.ex., C o Python): blocs condicionals, iteratius, funcions, declaració de variables, etc.
 • Coneixements elementals d’Internet: Adreça IP, URL, domini, port, etc.
 • Ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa.
 • Nivell d’anglès equivalent a nivell B1.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’orignal dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.