TipusCurs presencial
Durada145 Hores
Sol·licitar informació
Data6 Sep, 2023 - 14 Dec, 2023
Places lliures3Veure ediciógestio-projectes-implementacio-crm

El curs Gestió de projectes d’implementació de CRM de 145 hores t’ensenyarà a organitzar i gestionar projectes d’implementació de CRM amb el programari Salesforce per treballar al sector digital.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els fonaments sobre la gestió de dades, els serveis al núvol i les metodologies i eines de gestió de projectes.
 • Identificar els fonaments específics de CRM per configurar-los de manera eficaç als resultats esperats, permetent implementar la centralitat del client dins de l’empresa.
 • Manejar una eina de CRM en ús habitual, tant des del punt de vista d’administrador com de desenvolupador.
 • Dissenyar una solució personalitzada de CRM aplicable a l’entorn empresarial a partir cas plantejat.

Contingut general del curs

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: FONAMENTS GENÈRICS PER A CRM (50 hores)

Identificació dels fonaments dels serveis al núvol

 • Diferències entre SaaS, PaaS i IaaS.
 • Diferències entre clouds públics i privats.
 • Principals proveïdors de Cloud.

Fonaments de la gestió de dades

 • Accés, importació i exportació en sistemes empresarials, mantenint la qualitat i cura dels mateixos
 • Serveis web per a la integració entre aplicacions.

Fonaments en la gestió d’entorns de les aplicacions

 • Identificació d’entorns de test, desenvolupament i producció.
 • Gestionar el cicle de vida d’aplicacions
 • Eines de desenvolupament col·laboratiu, gestió de la documentació i gestió de versions

Fonaments en l’aplicació de metodologies i eines de gestió de projectes

 • Aplicació de metodologies formals de gestió de projectes (PMBOK, Prince2,) i metodologies àgils (Scrum).
 • Aplicació d’eines per a la gestió de projectes de desenvolupament (Trello, Asana, …)

Interpretació dels fonaments de gestió del servei.

 • Processos relacionats amb la gestió de serveis, com ara la gestió de riscos, gestió del nivell de servei i control de canvis.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Capacitat per analitzar les especificacions per a interfícies d’usuari, aplicacions personalitzades i interaccions amb instàncies internes dels CRM en general.
 • Demostració d’una actitud crítica i autocrítica en la gestió de dades personals, l’accés i la importació i l’exportació en sistema empresarials.
 • Interès per la identificació de necessitats col·laterals al desenvolupament d’un projecte de CRM.
 • Conscienciació de la importància d’un compromís ètic, de privadesa i seguretat de les dades de negoci.
 • Demostració d’una actitud de col·laboració en el desenvolupament de propostes eficaces i de valor per al negoci.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: FONAMENTS ESPECÍFICS DE CRM (50 hores)

Distinció dels fonaments de màrqueting per a CRM

 • Màrqueting transaccional versus màrqueting relacional. Quin paper juga un CRM segons l’estratègia de màrqueting de l’empresa
 • Conceptes de màrqueting en un CRM: Fidelització, up-selling i cross-selling, embut de vendes (sales funnel), customer centric, i customer experience.

Identificació dels fonaments de CRM

 • Evolució històrica del CRM. CRM analític vs. CRM operatiu vs CRM estratègic.
 • Funcionalitats bàsiques d’un CRM operatiu. Reptes d’integració del CRM dins de l’empresa (funcionalitats del CRM vs cultura empresarial).
 • Relació del CRM amb altres programaris empresarials, especialment l’ERP

Fonaments en la gestió d’un CRM

 • Identificació dels stakeholders (compradors, comercials…) i les seves interrelacions.
 • Desenvolupament dels processos de conversió d’iniciatives a clients.
 • Traducció del procés de negoci a CRM.

Fonaments de la implementació d’un CRM

 • Definició de rols i responsabilitats.
 • CRM en empreses mitjanes-grans: Dificultats de desenvolupament.
 • Gestió del canvi.
 • Metodologies de desenvolupament d’aplicació.
 • CRM a PIMES: Alimentar el CRM d’iniciatives (formularis, email màrqueting, organitzar esdeveniments, …)

Aplicació de la integració d’un CRM

 • Anàlisi dels fluxos d’informació de l’empresa per tal d’identificar la informació rellevant, netejar-la, incorporar-la dins del CRM i facilitar informació cap a datawarehouse i datalake.

Fonaments de la utilització de dades de negoci d’un CRM

 • Definició de mètriques i indicadors.
 • Enquestes a clients.
 • Generació d’informes i quadres de comandament (dashboards).
 • Us d’analítiques predictives. CRM i IA

Interpretació del mercat de CRMs

 • Principals competidors.
 • Criteris per valorar les funcionalitats d’un CRM.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Capacitat d’anàlisi de la jornada del comprador/client (Customer journey), i identificació dels factors clau a resoldre.
 • Desenvolupament d’una actitud positiva i de millora contínua per tal de suggerir la implementació d’un nou CRM i potenciar l’ús de diferents parts.
 • Capacitat per analitzar els requeriments i les necessitats del negoci i les expectatives sobre el CRM.
 • Disposició per donar suport a l’administració de sistema de l’entorn de Salesforce intern i d’atenció al client, especialment relacionat amb aplicacions personalitzades, permisos d’usuari, configuració de seguretat, objectes personalitzats i flux de treball.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: TRAILHEAD (33 hores)

Caracterització de la plataforma Salesforce com a administrador.

 • Introducció de la plataforma, navegar per casos d’ús i crear funcionalitats personalitzades.
 • Personalització de la interfície d’usuari de Lightning Experience a alt nivell.
 • Personalització de l’experiència mòbil amb l’aplicació Salesforce.
 • Creació de guies integrades a l’aplicació per ajudar els usuaris a treure el màxim valor a l’aplicació Salesforce.
 • Visualització de les mètriques clau d’empresa en temps real mitjançant Lightning Experience per obtenir informes i taulers de control.

Desenvolupament d’aplicacions a la plataforma Salesforce com a desenvolupadors.

 • Aplicació de les eines i tecnologies que potencien el desenvolupament a la plataforma Salesforce.
 • Control de l’accés a dades mitjançant eines de seguretat configurables.
 • Personalització de les aplicacions a alt nivell mitjançant configuracions de fórmules i validacions.
 • Automatització de processos per a cada aplicació, experiència i portal amb eines declaratives com Lightning Flow
 • Personalització de l’experiència mòbil amb l’aplicació Salesforce.
 • Utilització d’Apex per afegir lògica empresarial i manipular les dades a Salesforce.
 • Escriptura de disparadors d’Apex per fer accions de base de dades personalitzades.
 • Escriptura de codi robust executant tests unitaris d’Apex.
 • Utilització de Visualforce per crear interfícies d’usuari personalitzades per a aplicacions mòbils i web.
 • Aplicació de l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) basat en web de Salesforce.
 • Configuració i integrar l’IDE recomanat per al desenvolupament de Salesforce amb el codi Visual Studio.
 • Domini la cerca, navegar per casos d’ús i optimitzar els resultats de la cerca.
 • Proporció del model de l’estructura de dades amb objectes, camps i relacions.
 • Obtenció d’informació sobre com importar i exportar dades a Salesforce.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Desenvolupament d’habilitats i administració bàsiques per crear ràpidament aplicacions a la plataforma Salesforce
 • Demostració d’actituds responsables en el desenvolupament de solucions personalitzades dins de Salesforce per donar suport a funcions empresarials i complir els objectius del projecte, els requisits de client i els objectius de l’empresa.
 • Interès per la implicació en la instal·lació, la configuració, l’adaptació i la integració d’una solució de CRM Salesforce a les necessitats i aplicacions d’una empresa.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: DISSENY D’UNA SOLUCIÓ DE CRM (12 hores)

Disseny d’una solució personalitzada de CRM per resoldre forma un cas plantejat pel professor o per una empresa.

 • Identificació de les necessitats del client
 • Desenvolupament d’una solució adaptada a les necessitats de negoci
 • Implementació de la solució incorporant les dades de l’empresa
 • Avaluació del funcionament de la solució
 • Aplicació de canvis o correccions per a un funcionament òptim

Comunicació dels resultats de la solució desenvolupada al client

 • Distinció dels diferents components de la solució
 • Domini del funcionament de l’aplicació
 • Interpretació dels resultats que proporciona la solució

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Disposició per col·laborar en l’anàlisi de l’estratègia de màrqueting de l’empresa i l’estratègia per a la centricitat del client mitjançant els components clau que constitueix un CRM
 • Demostració d’una actitud responsable en la gestió de la documentació produïda als projectes de personalització de CRM
 • Desenvolupament d’una actitud positiva i de cooperació per establir bones relacions interpersonals amb els stakeholders.
 • Ús d’habilitats de comunicació i coordinació amb els gerents de projecte, clients i altres desenvolupadors per dissenyar estratègies de projecte cohesionades i assegurar una col·laboració efectiva en totes les fases de desenvolupament, prova i desplegament.
 • Conscienciació de la importància de la col·laboració amb diversos departaments interns per mantenir un entorn de treball flexible i proactiu que faciliti una resposta ràpida als requisits canviants dels projectes.
 • Efectivitat en l’adaptació a entorns de treball ja definits i capacitat de proposta de millores en termes d’eficàcia.

Requisits

L’alumne/a haurà de complir com a mínim algun dels requisits següents:

 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

A més ha de posseir coneixements de:

 • Coneixements bàsics sobre ERP
 • Llenguatges de definició d’estructures de dades
 • Programació bàsica.
 • BBDD relacionals.
 • Xarxes IP fa referència al conjunt de protocols fonamentals que identifica, de manera jeràrquica, una interfície en xarxa.
 • Conceptes bàsics de màrqueting
 • Ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.