TipusCurs presencial
Durada790 Hores
Sol·licitar informació
Data1 Feb, 2024 - 31 Dec, 2024
Places lliures15Veure edicióADGD0208-gestio-rrhh

El Certificat de professionalitat Gestió integrada de recursos humans de 790 hores que s’imparteix de manera presencial, t’ensenyarà a realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

Apunta’t a la sessió presencial que farem el proper 23/01/2024 a les 11:00 al nostre centre de formació!

Curs subvencionat per:
SOC   Generalitat Catalunya  

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Elaborar i obtenir la informació necessària en el procés de selecció de personal, atenent els perfils demandats i actuant en la forma i el temps requerits.
 • Preparar i controlar el suport administratiu de gestió de la formació per introduir processos de millora contínua en la capacitació de cada treballador, atenent la programació establerta.
 • Col·laborar amb altres persones/unitats en el desenvolupament de les activitats de gestió administrativa de la selecció, formació i desenvolupament de recursos humans, utilitzant habilitats socials i personals per tal d’assolir una relació efectiva a la feina amb tots els implicats.
 • Proporcionar el suport administratiu a la gestió de les activitats de seguretat i salut laboral, a fi de prevenir riscos laborals, d’acord amb les normes internes i amb la legislació específica.

Contingut general del curs

MF0237_3: GESTIÓ ADMINSITRATIVA DE PERSONAL

UF0341 Contractació laboral

 • Legislació bàsica daplicació en la relació laboral.
  • El dret laboral i les seves fonts.
  • La Constitució Espanyola.
  • L’Estatut dels Treballadors.
  • Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
  • Llei General de la Seguretat Social.
  • Inscripció de les empreses a la Seguretat.
  • Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • La Negociació Col·lectiva.
 • Contractació de recursos humans
  • Organismes i òrgans que intervenen en relació amb el contracte de treball.
  • El Contracte de Treball.
  • Obligacions amb la Seguretat Social, derivades del contracte de treball.
 • Modificació, suspensió i extinció de les condicions de treball
  • Modificació de les condicions de treball
  • Suspensió del contracte de treball.
  • Extinció del contracte de treball.-
  • Indemnitzacions en funció del tipus d’extinció del contracte practicat.
  • Actuacions davant la jurisdicció social en els diferents supòsits de sanció, modificació i extinció del contracte.
 • Manteniment, control i actualització del fitxer de personal
  • La informació a l’empleat.
  • Les comunicacions en la gestió administrativa del personal.
  • Procediments de seguretat i control d’assistència.

UF0341 Càlcul de prestacions de la Seguretat Social

 • Acció protectora de la Seguretat Social.
  • Tipus d’acció protectora
  • Rendes de referència en el càlcul de determinades prestacions.
  • Assistència sanitària.
  • Tipus de prestacions econòmiques i/o assistencials.

UF0343 Retribucions salarials, cotització i recaptació

 • Retribució salarial
  • Estructura del rebut de salaris
  • Concepte de salari
  • Tipus de percepcions.
  • Retribucions de caràcter no salarial.
 • Cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social
  • La cotització d’empresa i treballador al Règim General de la Seguretat Social
  • Documents de liquidació de quotes.
  • Càlcul i liquidació dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • L’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.)
  • Normes fiscals aplicables als salaris.
  • Retencions salarials a compte del (I.R.P.F.)
  • Determinació del tipus de retenció.
  • Regularització de retencions.
  • El Certificat de Retencions

UF0344 Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans

 • Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans
  • Elecció de l’aplicació informàtica.
  • Funcionalitats i procediments d’instal·lació de l’aplicació.
  • Taules Generals.
  • Taules de la Seguretat Social.
  • Taules de retencions de l’I.R.P.F.
  • Taules auxiliars d’administració i gestió de RR.HH.
  • Altres taules.
 • Càrrega de dades relatives a l’empresa
  • Càrrega de dades de l’entitat.
  • Càrrega de dades del conveni específic d’aplicació.
  • Dades generals del treballador.
 • Gestió d’incidències del període de liquidació de salaris
  • Incapacitats.
  • Absències.
 • Generació de documents
  • Rebut de salaris.
  • Liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Gràfics, informes i estadístiques.
 • Gestió de Recursos Humans
  • La gestió de personal.
 • Seguretat, control d’accés i utilitats
  • Seguretat de l’aplicació.
  • Altres utilitats.

MF0238_3: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

UF0341 Suport administratiu a la gestió de recursos humans

 • Organització del treball i Recursos Humans
  • Divisió del treball i funcions.
  • Funcions específiques del Departament de Recursos Humans.
 • Reclutament i selecció de personal
  • Detecció de necessitats de contractació.
  • Determinació del perfil del candidat i oferta d’ocupació.
  • Suport documental i informàtic en el procés de selecció.
  • Citació dels candidats a les proves de selecció.
  • Suport documental de les proves de selecció.
  • Documentació dels resultats de la selecció.
 • La Formació de Recursos Humans.
  • La Formació al Pla Estratègic de l’Empresa.
  • Determinació de les necessitats de formació.
  • El Projecte de Formació a l’empresa.
  • Tipus de formació a impartir a l’empresa
  • L’oferta formativa per a empreses i treballadors.-
  • Gestió de la Formació
 • Avaluació de l’exercici del lloc de treball
  • Programes d’avaluació de l’exercici del lloc de treball.
  • Els recursos humans com a capital humà.
  • La Gestió del Talent.

UF0346 Comunicació efectiva i treball en equip

 • Habilitats personals i socials
  • Definició d’habilitat personal i social
  • Habilitats socials d’especial interès a l’àmbit laboral
 • La comunicació a l’empresa
  • Importància de la comunicació a l’empresa. Avantatges i inconvenients
  • Funció estratègica de la comunicació.
  • Tipus de comunicació existents.
 • Lideratge i treball en equip
  • Perfil competencial del líder.
  • Funcions essencials del líder.
  • Funcions complementàries del líder.
  • Concepte de treball en equip. Diferències.
  • Avantatges del treball en equip.
  • Tècniques i habilitats personals i socials necessàries per al treball en equip.
 • La motivació a l’empresa
  • Teories de la Motivació.
  • Tipus de motivació i estàndards d’eficàcia.
 • Tècniques d’evitació i resolució de conflictes
  • Habilitats personals i socials necessàries.
 • L’orientació al canvi
  • Principals inconvenients i resistència al canvi.
  • Habilitats personals i socials necessàries per a la motivació al canvi.

UF0044 Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals

 • Fonaments bàsics sobre seguretat i salut a la feina
  • El treball i la salut.
  • Les condicions de treball.
  • Danys derivats del treball.
  • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • El paper del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals
  • Integració de la prevenció de riscos laborals a l’estructura de l’organització.
  • Funcions dels comandaments intermedis en la prevenció de riscos laborals.
  • Instruments del comandament intermedi per a la prevenció de riscos laborals.
 • Tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals per a comandament intermedis
  • Avaluació de riscos
  • Control i registre d’actuacions.
  • Elaboració de plans d’emergència per als treballadors.
 • Tipus de risc i mesures preventives
  • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  • Riscos químics i elèctrics.
  • Riscs d’incendi i explosió.
  • Riscos lligats al medi ambient de treball.
  • Riscs ergonòmics i psicosocials.
 • Primers auxilis
  • Intervenció bàsica davant cremades, hemorràgies, fractures, ferides i intoxicacions.

MF0987_3: GESTIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I ARXIU

UF0347 Sistema de fitxer i classificació de documents

 • L’Arxiu. Concepte i finalitat
  • Classes de fitxers
  • Sistemes de registre i classificació de documents.
  • Manteniment del fitxer físic.
  • Manteniment del fitxer informàtic.
  • Planificació d’un fitxer de gestió de la documentació.
  • Els Fluxogrames en la representació de procediments i processos.
 • Utilització i optimització de sistemes informàtics d’oficina
  • Anàlisi de sistemes operatius.
  • Instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions.
  • Gestió del sistema operatiu.
  • Gestió del sistema de fitxers.
  • Exploració o navegació.
  • Enregistrament, modificació i intercanvi d’informació.
  • Eines.
  • Procediments per utilitzar i compartir recursos.
  • Optimització dels sistemes.
  • Tècniques de diagnòstic bàsic i solució de problemes.
  • Procediments de seguretat, integritat, accés i protecció d’informació.
  • Normativa legal aplicable.
 • Implantació i transició de sistemes de gestió electrònica de la documentació.
  • Organització i funcionament dels centres de documentació i arxiu.
  • Avantatges i inconvenients del suport informàtic, davant dels suports convencionals.
  • Definició del flux documental a partir d’aplicacions informàtiques específiques.
  • Disseny del sistema de classificació general per a tota la documentació.
  • Enfocaments i Sistemes de Qualitat en la gestió de la documentació.

UF0348 Utilització de les bases de dades relacionals al sistema de gestió i emmagatzematge de dades

 • Arquitectura i manteniment bàsic d’equips informàtics d’oficina
  • Arquitectura bàsica d’un ordinador: evolució, tipus, elements i esquemes funcionals.
  • Instal·lació de components físics de comunicacions.
  • Procediments de manteniment preventiu.
 • Bases de dades relacionals no complexes
  • Concepte del sistema gestor d’emmagatzematge de dades.
  • Planificació i disseny d’un sistema gestor de bases de dades.
 • Cerca de la informació a les bases de dades
  • Estructura i tipus d’una base de dades.
  • Funcions principals d’aplicacions informàtiques de gestió.
  • Operacions bàsiques de bases de dades en fulls de càlcul.
  • Comandos. Conceptes generals.
  • Els gràfics. Conceptes generals.
  • Sistemes gestors de bases de dades. Definició.
 • Cerca avançada de dades
  • Consultes. Elements de llenguatges consulta de dades: SQL o altres.
  • Creació, desenvolupament i personalització de formularis i informes avançats.
  • Creació i ús de controls.
  • Processos de visualització i impressió de fitxers, formularis i informes.
 • Sistematització d’accions repetitives a les bases de dades
  • Creació de macros bàsiques.
  • Generació i exportació de documents HTML o altres.
  • Personalització de la interfície d’usuari de sistemes gestors de bases de dades.

MF0233_2 OFIMÀTICA

UF039 Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic.

 • Introducció a l’ordinador (maquinari, programari).
 • Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
 • Introducció a la recerca d’informació a Internet.
 • Navegació per la World Wide Web.
 • Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació.
 • Transferència de fitxers FTP.

UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos.

 • Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.
 • Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.
 • Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb ells.
 • Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text.
 • Configuració de pàgina en funció del tipus de document a desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.
 • Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.
 • Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació.
 • Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.
 • Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.
 • Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar l’aspecte del mateix.
 • Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles.
 • Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.
 • Treball amb documents llargs.
 • Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic utilitzant la inserció d’objectes del menú Insereix.
 • Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.
 • Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros.

UF032 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.

 • Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul.
 • Desplaçament pel full de càlcul.
 • Introducció de dades en el full de càlcul.
 • Edició i modificació del full de càlcul.
 • Emmagatzematge i recuperació d’un llibre.
 • Operacions amb rangs.
 • Modificació de l’aparença d’un full de càlcul.
 • Fórmules.
 • Funcions.
 • Inserció de Gràfics, per representar la informació continguda en els fulls de càlcul.
 • Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul.
 • Impressió.
 • Treball amb dades.
 • Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.
 • Importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic.
 • Plantilles i macros.

UF0322 Aplicaciones informàtiques de bases de dades relacionals.

 • Introducció i conceptes generals de l’aplicació de base de dades.
 • Creació i inserció de dades en taules.
 • Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions.
 • Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 • Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 • Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació.

 • Disseny, organització i arxiu de les presentacions.
 • Introducció i conceptes generals.
 • Accions amb diapositives.
 • Treball amb objectes.
 • Documentació de la presentació.
 • Dissenys o Estils de Presentació.
 • Impressió de diapositives en diferents suports.
 • Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.

Formació complementària

MP0391. MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones treballadores que estan en situació de desocupació
 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentat el full d’inscripció acompanyat de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada d’acompliment del requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Còpia compulsada del document on diu que es té superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens has de fer arribar les còpies presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.