Data19 Sep, 2024 - 28 Nov, 2024
HorariDimarts i dijous de 18:00 a 21:00
Places lliures14
TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Lugar de impartición

CAST: La formación se realizará mediante plataforma informática: Google Classroom.
Para seguir correctamente las clases, es necesario que cumplas estos requisitos.

CAT: La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixis aquests requisits.

Reservar
Sol·licitar informació

Altres edicions:

Data19 Sep, 2024 - 28 Nov, 2024
Places lliures14Veure edicióEl curs de Gestió de recursos humans de 60 hores té per objectiu gestionar els recursos humans en qualsevol tipus d’organització.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar la planificació i els objectius de la Direcció Estratègica de RRHH i interpretar-ne els objectius.
 • Identificar i executar els processos de gestió dels recursos humans.
 • Definir la política en matèria de retribució.
 • Identificar les principals contingències que es poden produir en matèria de seguretat i salut, i relacionar els riscos amb les mesures de seguretat aplicables.
 • Interpretar la legislació laboral que regeix les organitzacions.

Contingut general del curs

Direcció estratègica dels recursos humans

 • Direcció Estratègica de RRHH.
  • Identificació de la Direcció Estratègica de RRHH
  • Identificació de la planificació de la Direcció Estratègica de RRHH
  • Identificació de la composició de l’estructura organitzativa d’un Departament de RRHH
  • Interpretació dels objectius de la gestió de RRHH

Processos dels recursos humans

 • Execució de la planificació dels Recursos Humans
  • Elecció de la formació i reciclatge.
  • Planificació de successions.
  • Gestió promocions. Mobilitat interna.
 • Execució del reclutament
  • Identificació del tipus de reclutament: intern, extern o mixt.
  • Anàlisi dels avantatges i desavantatges.
 • Execució de l’auditoria de RH.
  • Anàlisi del sistema de gestió de RRHH.
  • Gestió oportunitats de millora.

Aspectes de la política retributiva

 • Identificació dels tipus de retribució.
  • Definició de Política Retributiva.
  • Definició de les Bases de la Política retributiva.
  • Descripció principis de la política retributiva.
  • Definició dels objectius de la política retributiva.
 • Identificació dels tipus de retribució.
  • Definició de tipus de retribucions: fix, variable, en espècie i emocional.
  • Anàlisi dels factors per determinar una política retributiva.
 • Selecció.
  • Definició del procés de selecció.
  • Anàlisi del procés de selecció.
 • Integració.
  • Definició del procés d’integració.
  • Anàlisi del procés d’integració.

Prevenció de riscos laborals i gestió de la formació

 • Descripció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
  • Definició dels conceptes bàsics de salut i seguretat a la feina.
  • Definició dels factors de riscos professionals.
  • Classificació d’accidents de treball i malalties laborals.
  • Descripció dels drets i obligacions: empresa i treballador/a.
  • Classificació d’infraccions i sancions.
 • Identificació dels riscos laborals i la seva prevenció
  • Definició del tipus de riscs laborals.
  • Creació de sistemes de control de riscos.
  • Creació de plans d’emergència i evacuació.
  • Anàlisi dels mitjans de protecció i control de salut de les persones treballadores.
 • Anàlisi de les necessitats formatives.
  • Detecció de les necessitats formatives.
  • Anàlisi de les necessitats formatives.
 • Confecció del pla de formació.
  • Identificació formacions necessàries.
  • Disseny d’accions formatives.
  • Elaboració del Pla de Formació.
  • Anàlisi dels resultats.

Legislació laboral

 • Anàlisi de les relacions laborals dins d’una organització.
  • Identificació de les característiques de formalització i comunicació del contracte de treball.
  • Durada. Període de prova.
  • Modificació contracte de treball.
  • Suspensió contracte de treball.
  • Extinció contracte de treball.
  • Percepcions salarials i extrasalarials en una nòmina.
 • Definició del salari.
  • Definició i composició del salari.
  • Definició del Salari Mínim Interprofessional.
 • Descripció de la jornada laboral
  • Definició de la jornada laboral.
  • Planificació i comunicació del calendari laboral.
  • Definició d’hores extraordinàries.
  • Definició de permisos retribuïts i no retribuïts.
  • Durada vacances retribuïdes.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.7/5 - (92 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.