TipusCurs presencial
Durada90 Hores
Sol·licitar informacióEl mòdul formatiu Gestió auxiliar de personal de 90 hores que s’imparteix a Barcelona i / o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, podràs efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans.

Mòdul formatiu MF0980_2 Gestió auxiliar de personal, pertanyent al certificat de professionalitat ADGD0308 – Activitats de gestió administrativa.

Requisits

Presentació

Informació

Objectius generals del curs

 • Organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades.
 • Preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans, atenent a criteris i normes de qualitat.
 • Elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals.
 • Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l’IRPF, demostrant rigorositat i contemplant la normativa corresponent.
 • Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels empleats observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes.
 • Utilitzar aplicacions de gestió de recursos humans, relacionades amb el control presencial, la tramitació dels contractes, del salari i de les cotitzacions, així com amb el seguiment de la formació dels empleats.

Contingut general del curs

Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals a l’empresa

Normes laborals constitucionals
L’Estatut dels treballadors:

 • Dels drets i deures.
 • De la representació col·lectiva.

Llei General de la Seguretat Social:

 • Camp d’aplicació.
 • Drets i deures dels subjectes obligats.

Convenis col·lectius:

 • Àmbit: territorial, funcional, personal i temporal.
 • Negociació del conveni.
 • Contingut.
 • Vigència.

El contracte de treball

Requisits
Parts del contracte: Treballador. Empresari.
Forma del contracte.
Validesa.
Durada.
Modalitats de contractes:

 • Contracte de treball comú o ordinari.
 • Contracte de durada determinada.
 • Contractes formatius.
 • Contractes a temps parcial i de caràcter fix-discontinu.
 • Altres modalitats del contracte de treball.

Obtenció dels models de contractes en les pàgines oficials de l’administració.
Emplenament de models de contractes amb mitjans informàtics.
Comunicació de les modalitats de contractació laboral.
La jornada de treball:

 • Jornada màxima.
 • Jornades especials.
 • Horari de treball.
 • Hores extraordinàries.
 • Descans setmanal i festes laborals.
 • Vacances anuals. Altres interrupcions.

Modificació del contracte:

 • Causes.
 • Classes.
 • Mobilitat geogràfica.
 • Ascensos.

Suspensió contractual del contracte:

 • Causes.
 • Excedència: forçosa, voluntària, per cura de família.

Extinció del contracte:

 • Per força major.
 • Per voluntat del treballador.
 • Per voluntat de l’empresari.
 • Altres causes.

L’acomiadament objectiu:

 • Causes.
 • Requisits formals i de procediment.

L’acomiadament col·lectiu:

 • Procediment.

L’acomiadament disciplinari:

 • Causes.
 • Tràmits.

La quitança:

 • Contingut i forma.
 • Càlcul de l’import final.

Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.

Estructura salarial:

 • Salari base.
 • Complements salarials.
 • Pagues extraordinàries.
 • Altres.

Estructura del rebut de salari:

 • Meritació.
 • Deduccions.
 • Retenció de l’IRPF.

El salari mínim interprofessional.
Pagament del salari: temps, lloc i forma.
Garanties salarials.
règims de la Seguretat Social.
Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social.

 • Formalització.
 • Compte de cotització.

Afiliació. Altes. Baixes:

 • Formalització.
 • Lloc.
 • Termini.
 • Efectes.

Obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
Període de formalització, liquidació i pagament.
Responsabilitat de l’empresari davant la Seguretat Social.
Sistema electrònic de comunicació de dades. Autorització. Funcionament. Cotització.
Infraccions.
Sancions.
Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics.
Actualització de taules, barems i referències de dades dels treballadors.
Creació de fitxers per remissió electrònica a la Seguretat Social ia entitats financeres. </strong >

Gestió de Recursos Humans.

Selecció de personal:

 • Fases del procés.
 • Tècniques més utilitzades.
 • Documents de suport al procés de selecció.
 • Resultat.

Formació de Recursos Humans:

 • Tipus de formació: ingrés, perfeccionament, desenvolupament, complementària.
 • Projecte de formació: necessitats, creació d’estratègies, recerca d’entitats de formació i de fonts de subvenció, documents.
 • Incorporació i actualització de dades del procés de formació.

Control de personal:

 • Documents bàsics: llistats, horaris, fulls de control.

Aplicacions informàtiques per a la gestió de Recursos Humans:

 • Tipus i característiques.
 • Càrrega de dades: introducció i actualització.

Fonaments i principis bàsics d’un model de qualitat total.
Normes de protecció de dades.
Prevenció de riscos laborals:

 • Organismes responsables de Seguretat.
 • Procés d’identificació i avaluació de riscos professionals.
 • Danys.

Normes bàsiques de protecció del medi ambient en l’àmbit laboral.
[/Gdlr_tab]

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • 2 Fotocòpies del DNI en vigor
 • 2 Fotocòpies del DARDE actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • 2 Fotocòpias del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Gestión auxiliar de personal
2.3 (45%) 4 votos

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada