TipusOnline Course
Durada380 Hores
Sol·licitar informació
Data20 Dec, 2023 - 30 Jun, 2024
Places lliures0Curso completo
Data5 Feb, 2024 - 31 Jul, 2024
Places lliures0Curso completo
Data13 May, 2024 - 11 Dec, 2024
Places lliures0Curso completodocencia
ONLINE!

El Certificat de professionalitat Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional (SSCE0110) de 380 hores que s’imparteix en modalitat onlinet’ensenyarà a desenvolupar l’activitat professional en l’àmbit públic i privat, en centres o entitats que imparteixin formació professional per a l’ocupació, tant per a treballadors en actiu, en situació d’atur, així com a col·lectius especials. El seu acompliment professional es porta a terme en empreses, organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, que imparteixin formació per compte propi o aliè. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

L’avaluació final de cada mòdul és presencial i es realitza al nostre centre de formació.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Analitzar la normativa vinculada a la Formació Professional per a l’ocupació que determina el tipus d’acció formativa a desenvolupar, identificant les característiques i condicions prèvies per considerar-les en preparar la programació.
 • Establir pautes de coordinació metodològica adaptada a la modalitat formativa de l’acció a impartir
 • Elaborar la programació didàctica d’una acció formativa en funció de la modalitat d’impartició i de les característiques dels destinataris.
 • Elaborar la programació temporalitzada del desenvolupament de les unitats didàctiques programades, seqüenciar continguts i activitats
 • Seleccionar, adaptar i/o elaborar materials gràfics, en diferents tipus de suports, per al desenvolupament dels continguts atenent a criteris tècnics i didàctics.
 • Utilitzar mitjans i recursos gràfics atenent a criteris metodològics i d’eficiència.
 • Seleccionar, adaptar i/o elaborar material audiovisual i multimèdia per al desenvolupament dels continguts atenent a criteris tècnics i didàctics.
 • Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia atenent a la modalitat d’impartició de la formació, criteris metodològics i d’eficiència.
 • Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults, previ a l’acció formativa.
 • Promoure la motivació i la participació activa de l’alumnat.
 • Usar tècniques de comunicació aplicables i adaptades a l’acció formativa
 • Aplicar les habilitats docents necessàries per desenvolupar la impartició de l’acció formativa afavorint el procés d’ensenyament-aprenentatge
 • Proporcionar habilitats i estratègies personalitzades de millora a l’alumnat per afavorir el seu aprenentatge, en formació presencial i online, supervisant el seu desenvolupament
 • Proporcionar estratègies i habilitats per afavorir l’aprenentatge en la formació online supervisant el seu desenvolupament.
 • Analitzar els principis fonamentals de l’avaluació, així com les formes que pot adoptar en funció de la seva finalitat, mitjans, col·lectiu, etc.
 • Elaborar proves d’avaluació teòrica, proporcionant orientacions per a la seva utilització en una acció formativa.
 • Elaborar proves pràctiques per a ambdues modalitats d’impartició acompanyades d’orientacions que facilitin la seva utilització en una acció formativa.
 • Analitzar la informació obtinguda durant tot el procés formatiu per modificar aquells aspectes que millorin la qualitat de l’acció formativa.
 • Fer l’avaluació de les tasques i activitats presentades pels alumnes en la modalitat de formació online.
 • Orientar en la identificació de la realitat laboral de l’alumnat per ajudar-lo en la presa de decisions davant el seu procés d’inserció i/o promoció professional.
 • Fomentar procediments i estratègies de recerca i actualització de la informació de l’entorn professional i productiu.
 • Aplicar estratègies i eines de recerca de feina.
 • Analitzar mecanismes que garanteixin la qualitat de les accions formatives.
 • Dissenyar procediments i estratègies d’innovació i actualització professional

Contingut general del curs

MF1442_3 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

Estructura de la Formació Professional

 • Sistema Nacional de les Qualificacions: Catàleg Nacional de Qualificacions i formació modular, nivells de qualificació.
 • Subsistema de Formació Professional Reglada: Programes de Qualificació Professional Inicial i Cicles Formatius: característiques, destinataris i durada.
 • Subsistema de la Formació Professional per a l’Ocupació: característiques i destinataris. Formació de demanda i d’oferta: Característiques
 • Programes formatius: estructura del programa.
 • Projectes formatius en la formació en alternança amb l’ocupació: estructura i característiques

Certificats de Professionalitat

 • Certificats de professionalitat: característiques i vies d’adquisició. Estructura del certificat de professionalitat: perfil professional/referent ocupacional, formació del certificat/referent formatiu, prescripcions dels formadors i requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipament. Formació professional i online.
 • Programació didàctica vinculada a Certificació Professional.

Elaboració de la programació didàctica d’una acció formativa en formació per a l’ocupació

 • La formació per competències
 • Característiques generals de la programació d’accions formatives.
 • Els objectius: definició, funcions, classificació, formulació i normes de redacció.
 • Els continguts formatius: conceptuals, procedimentals i actitudinals. Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de formació.
 • Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat.
 • Les activitats: tipologia, estructura, criteris de redacció i relació amb els continguts. Dinàmiques de treball en grup.
 • Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques.
 • Característiques metodològiques de les modalitats d’impartició dels certificats de professionalitat.
 • Recursos pedagògics. relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos: característiques i descripció.
 • Criteris d’avaluació: tipus, moment, instruments, ponderacions.
 • Observacions per a la revisió, actualització i millora de la programació.

Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa

 • La temporalització diària:
  • Característiques: organització, flexibilitat i contingut.
  • Estructura.
 • Seqüenciació de continguts i concreció d’activitats.
 • Elaboració de la Guia per a les accions formatives, per a la modalitat d’impartició formació en línia.

MF1443_3 SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, MITJANS I RECURSOS DIDÀCTICS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Disseny i elaboració de material didàctic imprès

 • Finalitat didàctica i criteris de selecció dels materials impresos.
 • Característiques del disseny gràfic:
  • Tipografia: anatomia d’una lletra, famílies tipogràfiques (regular, negreta, cursiva, negreta cursiva, versaleta) i classificació.
  • Paràgraf: tipus (espanyol, alemany, francès, bandera, llum), alineació (esquerra, centrada, dreta, justificada, justificada forçosa).
  • Pàgina: marges, elements d’una pàgina (encapçalat, títol, cos de text, imatge, peu de foto, número de pàgina, peu de pàgina), retícula (distribució d’elements en la pàgina).
  • Color: RGB, CMYK, cercle cromàtic.
 • Elements del guió didàctic:
  • Generals: índex, glossari, annex, bibliografia.
  • Específics: introducció, objectius, continguts, resums, infografies, activitats, autoavaluació.
 • Selecció de materials didàctics impresos en funció dels objectius a aconseguir, respectant la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i elaboració de material didàctic imprès.

Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics

 • Característiques i finalitat didàctica:
  • Tipus
 • Ubicació en l’espai.
 • Recomanacions d’utilització.
 • Disseny d’un guió amb l’estructura d’ús en una sessió formativa.

Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia

 • El projector multimèdia:
  • Característiques i finalitat didàctica.
  • Recomanacions d’ús.
  • Ubicació en l’espai.
 • Presentació multimèdia:
  • Disseny de diapositives (composició, text, color, imatge fixa i en moviment, animació, so).
  • Estructuració la presentació (introducció, desenvolupament i conclusió).
  • Seqüenciació de la presentació
  • Elaboració de presentacions multimèdia, respectant la normativa sobre propietat intel·lectual.
  • Utilitzacions d’aplicacions informàtiques per a disseny de presentacions multimèdia.
 • Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i elaboració d’una presentació multimèdia.

Utilització del web com a recurs didàctic

 • Internet:
  • Conceptes associats (www, http, url, html, navegadors web, entre d’altres).
  • Serveis (pàgina web, correu electrònic, missatgeria instantània, videoconferència, fòrums, blog, wiki, entre d’altres).
 • Criteris de selecció de recursos didàctics a través del web.

Utilització de la pissarra digital interactiva

 • Components (ordinador, projector multimèdia, aplicació informàtica, entre d’altres).
 • Característiques i finalitat didàctica.
 • Eines (calibratge, escriptura, accés a l’aplicació informàtica, entre d’altres).
 • Ubicació en l’espai.
 • Recomanacions d’ús.

Entorn virtual d’aprenentatge

 • Plataforma/aula virtual: característiques i tipus.
 • Utilització d’eines per a la comunicació virtual amb finalitat educativa: fòrums, xat, correu, etc
 • Recursos propis de l’entorn virtual d’aprenentatge.
 • Tasques i activitats la seva avaluació i registre de qualificacions.
 • Elaboració de vídeos tutorials i altres recursos amb eines de disseny senzilles.
 • Aplicacions més freqüents en la formació en línia

MF1444_3 IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

UF1645 IMPARTICIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ
Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació

 • El procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació de persones adultes:
  • Elements del procés formatiu: alumnat, docent, matèria a impartir, mètodes, interacció i context.
  • Funcions del docent i dels agents implicats en la formació (tutor, administrador, coordinador, entre d’altres).
  • L’aprenentatge d’adults: objectius, característiques i tipus. Estils d’aprenentatge.
  • Els activadors de l’aprenentatge: percepció, atenció, memòria.
 • La motivació:
  • Elements: necessitat, acció i objectiu.
  • Procés de la conducta motivacional.
  • Aplicació d’estratègies per motivar l’alumnat.
 • La comunicació i el procés d’aprenentatge:
  • El procés de comunicació didàctica: elements.
  • Tipus: verbal, no verbal i escrita.
  • Interferències i barreres en la comunicació. La realimentació.
  • L’escolta activa.
  • Factors determinants de l’efectivitat de la comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • La comunicació a través de les tecnologies de la informació: sincrònica i asincrònica.

Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.

 • Característiques distintives de l’aprenentatge en grup.
 • Tipus de grups.
 • Fases del desenvolupament grupal.
 • Tècniques de dinamització grupal, situació i objectius d’aprenentatge.
 • Coordinació i moderació del grup.
 • Tipus de respostes davant les actuacions de l’alumnat.
 • Resolució de conflictes.

Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat d’impartició

 • Mètodes d’ensenyament.
 • Principis metodològics
 • Estratègies metodològiques.
 • Elecció de l’estratègia metodològica en funció de:
  • Resultats d’aprenentatge.
  • Grup d’aprenentatge.
  • Continguts.
  • Recursos.
  • Organització.
 • Habilitats docents:
  • Característiques.
  • Sensibilització com a tècnica introductòria; variació d’estímuls; integració de coneixements; Comunicació no verbal; reforç, motivació i participació; seqüencialitat i control de la comprensió.
 • Estils didàctics.
 • La sessió formativa:
  • Organització d’una sessió formativa.
  • L’exposició didàctica: requisits i característiques.
  • Preparació i desenvolupament d’una sessió formativa.
  • Utilització dels materials, mitjans i recursos.
 • La simulació docent:
  • Tècniques de microensenyament
  • Realització i valoració de simulacions.
 • Utilització de l’aula virtual.

UF1646 TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ
Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació

 • Modalitats de formació: presencial, a distància i mixta.
 • Pla tutorial: estratègies i estils de tutoria i orientació.
 • Estratègies d’aprenentatge autònom. Estils d’aprenentatge.
 • La comunicació en línia.
 • La figura del tutor presencial i tutor online:
  • Estratègies i estils de tutoria.
  • Rols: actiu, proactiu i reactiu.
  • Funcions del tutor.
  • Habilitats tutorials.
  • Organització i planificació de les accions tutorials.
  • Coordinació de grups. Recerca de solucions.
  • Supervisió i seguiment de l’aprenentatge tutorial.

Desenvolupament de l’acció tutorial.

 • Característiques de l’alumnat
 • Temporalització de l’acció tutorial.
 • Realització de cronogrames.
 • Disseny d’un pla d’actuació individualitzat.

Desenvolupament de l’acció tutorial en línia

 • Característiques de l’alumnat.
 • Elaboració de la “guia del curs”.
 • Tasques i activitats, la seva avaluació i registre de qualificacions.
 • Responsabilitats administratives del tutor.
 • Elaboració de videotutorials amb eines de disseny senzilles.
 • Criteris de coordinació amb tutors i direcció d’estudis.

MF1445_3 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ.

Avaluació en formació per a l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició.

 • L’avaluació de l’aprenentatge:
  • Concepte d’avaluació
  • Planificació de l’avaluació: Agents que hi intervenen.
  • Importància de l’avaluació. Mesurar i avaluar.
  • Característiques tècniques del procés d’avaluació: sistematicitat, fiabilitat, validesa, objectivitat, efectivitat, entre d’altres.
  • Modalitats d’avaluació en funció del moment, agent avaluador i finalitat.
  • Suport documental amb evidències de resultat (actes, informes, entre d’altres).
 • L’avaluació per competències:
  • Procediment per al reconeixement i acreditació de competències professionals: vies formals i no formals de formació i experiència professional.

Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics

 • Avaluació d’aprenentatges simples: prova objectiva.
  • Nivells de coneixement: taxonomia de Bloom.
  • Taula d’especificacions.
  • Tipus d’ítems: normes d’elaboració i correcció
  • Instruccions per a l’aplicació de les proves.
  • Estructura de la prova objectiva: encapçalament, instruccions generals i instruccions específiques.
  • Instruccions per a l’aplicació, correcció i qualificació de les proves.
 • Avaluació d’aprenentatges complexos: exercici interpretatiu, proves d’assaig, proves orals, entre d’altres.
  • Normes d’elaboració i correcció de proves d’aprenentatges complexos.

Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició

 • Criteris per a l’elaboració de pràctiques presencials i online.
 • Criteris per a la correcció:
  • Llistes de confrontació.
  • Escales de qualificació: numèrica, gràfica i descriptiva.
  • Fulls d’avaluació de pràctiques.
  • Escales de Likert.
  • Fulls de registre.
 • Instruccions per a l’aplicació de les proves: alumnat i docents.

Avaluació i seguiment del procés formatiu d’acord amb la formació presencial i en línia.

 • Establiment de criteris i indicadors d’avaluació.
 • Aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d’informació.
 • Normes d’elaboració i utilització:
  • Full de registre
  • Qüestionari
  • Full de seguiment.
 • Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives.
 • Pla de seguiment:
  • Elements.
  • Característiques.
  • Estratègies de millora i reforç.
  • Control de qualitat i avaluació: eficàcia, efectivitat i eficiència.

MF1446_3 ORIENTACIÓ LABORAL I PROMOCIÓ DE LA QUALITAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Anàlisi del perfil professional

 • El perfil professional:
  • Caràcter individualitzat del procés d’orientació.
  • Característiques personals.
  • Formació.
  • Experiència professional.
  • Habilitats i actituds.
 • El context sociolaboral:
  • Característiques: exigències i requisits.
  • Tendències del mercat laboral.
  • Professions emergents: jaciments d’ocupació.
  • Modalitats d’ocupació: tipus de contracte, l’autoocupació i treball a distància.
 • Itineraris formatius i professionals.

La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina

 • Canals d’informació del mercat de treball: INE, observatoris d’ocupació, portals d’ocupació, entre d’altres.
 • Agents vinculats amb l’orientació formativa i laboral i intermediadors laborals: SPEE, serveis autonòmics d’ocupació, tutors d’ocupació, OPEAS, gabinets d’orientació, ETTs, empreses de selecció, consulting, assessories, agències de desenvolupament, entre d’altres.
 • Elaboració d’una guia de recursos per a l’ocupació i la formació.
 • Tècniques de recerca de feina:
  • Carta de presentació.
  • Currículum vitae: currículum europeu.
  • Agenda de recerca de feina.
 • Canals d’accés a informació:
  • El web: portals.
  • Xarxes de contactes.
  • Altres.
 • Processos de selecció:
  • Entrevistes.
  • Proves professionals.

Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent

 • Processos i mecanismes d’avaluació de la qualitat formativa:
  • Plans Anuals d’Avaluació de la Qualitat.
  • ealització de propostes dels docents per a la millora per a l’acció formativa.
 • Indicadors d’avaluació de la qualitat de l’acció formativa.
 • centres de referència nacional.
 • Perfeccionament i actualització tècnic-pedagògica dels formadors: Plans de Perfeccionament Tècnic.
 • Centres Integrats de Formació Professional.
 • Programes europeus i iniciatives comunitàries.

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Windows Media Player a partir de la versió 9

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà de acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Sessions presencials

Tot i que el certificat de professionalitat és en modalitat online, les avaluacions finals s’han de fer de manera presencial al nostre centre de formació. A continuació detallem les dates dels exàmens (aquestes poden estar subjectes a canvis de l’organització):

Edició desembre-maig:

 • examen primer màdul: 26/01/2024 de 15:30 a 18:00
 • examen segon mòdul: 01/03/2024 de 15:30 a 18:00
 • tutoria obligatòria: 05/04/2024 de 15:30 a 20:30
 • tutoria obligatòria i examen tercer mòdul: 12/04/2024 de 15:30 a 20:30
 • examen quart mòdul: 10/05/2024 de 15:30 a 18:00
 • examen cinquè mòdul: 31/05/2024 de 15:30 a 18:00

Edició febrer-juny:

 • examen primer màdul: 01/03/2024 de 15:30 a 18:00
 • examen segon mòdul: 05/04/2024 de 15:30 a 18:00
 • tutoria obligatòria: 26/04/2024 de 15:30 a 20:30
 • tutoria obligatòria i examen tercer mòdul: 10/05/2024 de 15:30 a 20:30
 • examen quart mòdul: 07/06/2024 de 15:30 a 18:00
 • examen cinquè mòdul: 28/06/2024 de 15:30 a 18:00

Edició maig-novembre:

 • examen primer màdul: 14/06/2024 de 15:30 a 18:00
 • examen segon mòdul: 19/07/2024 de 15:30 a 18:00
 • tutoria obligatòria: 20/09/2024 de 15:30 a 20:30
 • tutoria obligatòria i examen tercer mòdul: 27/09/2024 de 15:30 a 20:30
 • examen quart mòdul: 24/10/2024 de 15:30 a 18:00
 • examen cinquè mòdul: 15/11/2024 de 15:30 a 18:00

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més, un d’aquests documents:

 • Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Fotocòpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Fotocòpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Tenir la prova d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional

4.2/5 - (52 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.