TipusOnline Course
Durada100 Hores
Sol·licitar informacióEl curs MF1444 Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació de 100 hores que forma part del Certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110) i s’imparteix a Barcelona t’ensenyarà a impartir i tutoritzar accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults, previ a l’acció formativa.
 • Promoure la motivació i la participació activa de l’alumnat.
 • Usar tècniques de comunicació aplicables i adaptades a l’acció formativa
 • Aplicar les habilitats docents necessàries per desenvolupar la impartició de l’acció formativa afavorint el procés d’ensenyament-aprenentatge

Contingut general del curs

MF1444_3 IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

UF1645 IMPARTICIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ
Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació

 • El procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació de persones adultes:
  • Elements del procés formatiu: alumnat, docent, matèria a impartir, mètodes, interacció i context.
  • Funcions del docent i dels agents implicats en la formació (tutor, administrador, coordinador, entre d’altres).
  • L’aprenentatge d’adults: objectius, característiques i tipus. Estils d’aprenentatge.
  • Els activadors de l’aprenentatge: percepció, atenció, memòria.
 • La motivació:
  • Elements: necessitat, acció i objectiu.
  • Procés de la conducta motivacional.
  • Aplicació d’estratègies per motivar l’alumnat.
 • La comunicació i el procés d’aprenentatge:
  • El procés de comunicació didàctica: elements.
  • Tipus: verbal, no verbal i escrita.
  • Interferències i barreres en la comunicació. La realimentació.
  • L’escolta activa.
  • Factors determinants de l’efectivitat de la comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • La comunicació a través de les tecnologies de la informació: sincrònica i asincrònica.

Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.

 • Característiques distintives de l’aprenentatge en grup.
 • Tipus de grups.
 • Fases del desenvolupament grupal.
 • Tècniques de dinamització grupal, situació i objectius d’aprenentatge.
 • Coordinació i moderació del grup.
 • Tipus de respostes davant les actuacions de l’alumnat.
 • Resolució de conflictes.

Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat d’impartició

 • Mètodes d’ensenyament.
 • Principis metodològics
 • Estratègies metodològiques.
 • Elecció de l’estratègia metodològica en funció de:
  • Resultats d’aprenentatge.
  • Grup d’aprenentatge.
  • Continguts.
  • Recursos.
  • Organització.
 • Habilitats docents:
  • Característiques.
  • Sensibilització com a tècnica introductòria; variació d’estímuls; integració de coneixements; Comunicació no verbal; reforç, motivació i participació; seqüencialitat i control de la comprensió.
 • Estils didàctics.
 • La sessió formativa:
  • Organització d’una sessió formativa.
  • L’exposició didàctica: requisits i característiques.
  • Preparació i desenvolupament d’una sessió formativa.
  • Utilització dels materials, mitjans i recursos.
 • La simulació docent:
  • Tècniques de microensenyament
  • Realització i valoració de simulacions.
 • Utilització de l’aula virtual.

UF1646 TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ
Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació

 • Modalitats de formació: presencial, a distància i mixta.
 • Pla tutorial: estratègies i estils de tutoria i orientació.
 • Estratègies d’aprenentatge autònom. Estils d’aprenentatge.
 • La comunicació en línia.
 • La figura del tutor presencial i tutor online:
  • Estratègies i estils de tutoria.
  • Rols: actiu, proactiu i reactiu.
  • Funcions del tutor.
  • Habilitats tutorials.
  • Organització i planificació de les accions tutorials.
  • Coordinació de grups. Recerca de solucions.
  • Supervisió i seguiment de l’aprenentatge tutorial.

Desenvolupament de l’acció tutorial.

 • Característiques de l’alumnat
 • Temporalització de l’acció tutorial.
 • Realització de cronogrames.
 • Disseny d’un pla d’actuació individualitzat.

Desenvolupament de l’acció tutorial en línia

 • Característiques de l’alumnat.
 • Elaboració de la “guia del curs”.
 • Tasques i activitats, la seva avaluació i registre de qualificacions.
 • Responsabilitats administratives del tutor.
 • Elaboració de videotutorials amb eines de disseny senzilles.
 • Criteris de coordinació amb tutors i direcció d’estudis.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Aquesta formació tindrà unes sessions presencials a les nostres instal·lacions, estipulades al calendari del curs i la resta es realitzaran mitjançant aula virtual. La plataforma informàtica que es farà servir és Google Classroom

Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà de acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més, un d’aquests documents:

 • Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Fotocòpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Fotocòpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Tenir la prova d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.