TipusCurs presencial
Durada470 Hores
Sol·licitar informació
Data20 Feb, 2024 - 31 Dec, 2024
Places lliures15Veure edicióservicios-administrativos
NOU!

El Certificat de professionalitat Operacions auxiliars de serveis administratius i generals de 470 hores que s’imparteix de manera presencial, t’ensenyarà a distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com fer tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

Apunta’t a la sessió presencial que farem el proper 06/02/2024 a les 11:00 al nostre centre de formació!

Curs subvencionat per:
SOC   Generalitat Catalunya  

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
 • Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

Contingut general del curs

MF0969_1 TÈCNIQUES ADMINSITRATIVES BÀSIQUES D’OFICINA

UF0517 Organització empresarial i de recursos humans

L’ORGANITZACIÓ D’ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

 • Funcions de les empreses:
  • Classes.
  • Jerarquia.
 • La funció administrativa:
  • Definició.
  • Objectius.
 • L’estructura de l’empresa:
  • Concepte d’organització.
  • Principis d’organització.
  • L’organització formal i informal.
 • Els departaments:
  • Descripció.
  • Tipologia.
  • Criteris per assignar activitats als departaments.
 • L’organigrama:
  • Descripció.
  • Objectius.
  • Requisits.
  • Classes.
  • Avantatges i inconvenients.
 • Organització de l’entorn físic de l’espai d’acolliment.
  • Condicions mediambientals.
  • Disposició i tipus de materials auxiliars.
  • Mobiliari.
 • Organització bàsica de l’Estat i la Unió Europea:
  • Administració Central.
  • Administració Autonòmica.
  • Administració Local.
  • Unió Europea.

L’ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

 • L’organització en activitats de suport administratiu.
  • Criteris d’organització i coordinació.
  • Procediments de treball.
  • Indicadors de qualitat de l’organització.
  • Pautes per a l’obtenció de resultats.
 • Els grups.
  • Elements.
  • Estructura.
  • Classificació.
 • Fases i comportament del treball en equip o en grup.
  • La identificació del grup: l’ideal del grup.
  • Les normes del grup.
  • Els papers al grup.
  • El poder i la cohesió del grup.
  • Avantatges i inconvenients del treball en equip.
  • Finalitat de les tècniques de dinàmica de grups.
  • Factors que modifiquen la dinàmica de grup.
  • Funcions del coordinador del grup: nivell de tasca i de relació.
 • El treball en grup en activitats de suport administratiu.
  • Característiques d’un grup de treball de suport administratiu tipus.
  • Funcions en un grup de treball de suport administratiu tipus.
  • Grau de participació.

UF0518 Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l’empresa.

TRACTAMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA I PAQUETERIA INTERNA I EXTERNA

 • La comunicació escrita en empreses públiques i privades.
  • Funcions.
  • Elements.
  • Tipus: cartes comercials i documents administratius.
  • La correcta expressió dels textos escrits.
 • Gestió de la recepció de la correspondència.
  • Selecció i classificació.
  • Registre.
  • Distribució.
 • Preparació de la correspondència.
  • Persones que l’elaboren.
  • Nombre de còpies.
  • Signatura de la correspondència.
 • Embalatge i empaquetament de documentació i productes.
  • Mitjans.
  • Materials.
  • Procediments.
 • Gestió de la sortida de la correspondència.
  • Tasques abans de fer l’enviament.
  • Llibre Registre de Sortida.
 • Mitjans utilitzats en l’enviament de correspondència i paqueteria:
 • Servei de correus.
 • Missatgeria.
 • Telefax.
 • El correu electrònic: funció, elements i avantatges i inconvenients.
 • L’enviament de la correspondència.
  • Productes i serveis que ofereix correus.
  • Formes en què es pot fer l’enviament.
  • Tarifes i temps en l’enviament de correspondència.
 • Normativa legal de seguretat i confidencialitat.
 • L’arxiu de comunicacions escrites i correspondència.
  • Procés de fitxer.
  • Control del fitxer.
  • Sistema de classificació dels documents.
 • Internet com a mitjà de comunicació.
  • Definició d’Internet.
  • La pàgina web.
  • Els portals.
  • Transferència de fitxers.
  • Recepció i enviament de comunicacions a través de correu electrònic.

UF0519 Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial

GESTIÓ AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA BÀSICA

 • Els documents administratius en entitats públiques i privades.
  • Elements.
  • Funcions.
  • Característiques.
  • Classificació.
  • Mètodes de registre.
  • Normativa bàsica per a la seva elaboració.
 • Documents administratius en la gestió de la compravenda:
  • La comanda: elements, requisits, classes, emissió, recepció i control.
  • L’albarà o nota de lliurament: elements, requisits, emissió i verificació.
  • La factura: elements, requisits, emissió, verificació i rectificació.
  • El rebut: concepte, comunicats i domiciliació bancària.
 • Documents administratius en la gestió productiva i de personal:
  • Ordres de treball.
  • La nòmina: components i registre.
 • Altres documents administratius i empresarials:
  • Instàncies.
  • Certificats.
  • Actes.
  • Informes.
  • Memòries.
 • Operacions informàtiques de facturació i nòmines:
  • Registre de la informació relativa a la facturació (clients i proveïdors).
  • Actualització de la informació relativa a la facturació (clients i proveïdors).
  • Registre de la informació relativa a les nòmines (personal).
  • Actualització de la informació relativa a les nòmines (personal).

GESTIÓ BÀSICA DE TRESORERIA

 • Operacions bàsiques de cobrament i pagament:
  • Tipus d’operacions.
  • Funcions.
  • Característiques.
  • Formes de gestió.
 • Els mitjans de cobrament i pagament:
  • Concepte.
  • Funcions.
  • Formes de cobrament i pagament.
 • Documents de cobrament i pagament al comptat:
  • Els diners.
  • El xec: concepte, requisits, tipus, aval, endós i imago.
  • El rebut: concepte i contingut.
  • Transferència i ingrés en compte: concepte i forma.
  • Targetes de dèbit.
 • Documents de cobrament i pagament a crèdit:
  • El pagaré: concepte i requisits.
  • La lletra de canvi: concepte, requisits, parts, aval, endós, impagament i remesa d’efectes.
  • Targetes de crèdit.
 • El llibre auxiliar de Caixa:
  • Elements.
  • Ompliment en aplicació informàtica.
  • Arqueig de Caixa.
  • Quadre.
 • El llibre auxiliar de Bancs:
  • Elements.
  • Ompliment en aplicació informàtica.
  • Conciliació bancària.
 • Principis de confidencialitat en operacions de tresoreria.
 • Operacions i mitjans informàtics de gestió de tresoreria:
  • Banca electrònica.
  • Moneder electrònic.
  • Pagaments per Internet.
  • Compres per Internet.

GESTIÓ I CONTROL BÀSIC D’EXISTÈNCIES

 • Material i equips d’oficina:
  • Descripció.
  • Tipus de materials: fungible i no fungible.
  • Equips d’oficina més comuns.
 • L’aprovisionament d’existències.
  • La funció d’aprovisionament.
  • El magatzem.
  • Tipus d’existències.
 • Gestió bàsica d’existències.
  • Les fitxes de magatzem.
  • Les entrades al magatzem.
  • Les sortides al magatzem.
  • Criteris de valoració d’existències.
  • Les ordres de reposició.
  • El full de càlcul en la gestió de magatzem.
 • Control bàsic de les existències.
  • Fitxa de control d’existències: concepte i model.
  • L’inventari d’existències: concepte, procés i estructura.

MF0970_1 OPERACIONS BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ

UF0520 Comunicació en les relacions professionals

PROCESSOS I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EN SITUACIONS PROFESSIONALS DE RECEPCIÓ I TRANSMISSIÓ D’INFORMACIÓ

 • La comunicació com a procés.
  • Funcions.
  • Elements.
  • Diferència entre informació i comunicació.
  • Fases de la comunicació.
  • Llenguatges utilitzats per a comunicacions.
  • Classes de comunicació: auditives, visuals i tàctils.
  • Selecció i organització del contingut de missatges.
 • Tècniques de comunicació efectiva.
  • Factors que influeixen en els comportaments i els senyals d’escolta.
  • Barreres i dificultats.
  • Solucions.
  • Comunicacions eficaces: feed-back, escolta empàtica i activa.
 • La comunicació i l’empresa.
  • Principis de la comunicació.
  • Formes de comunicació a l’empresa: interna i externa.
  • Comunicacions internes: verticals, transversals i formals i informals.
  • Comunicacions externes: entrada i sortida.
  • Mitjans emprats en les comunicacions empresarials.
  • Comunicacions urgents.
 • Els fluxos de comunicació:
  • Diagrames de flux.
  • Informació gràfica.
 • Pautes de comunicació i imatge corporativa.

PAUTES DE COMPORTAMENT ASSERTIU EN SITUACIONS DE TREBALL

 • Estils de resposta en la interacció verbal:
  • Assertiu
  • Agressiu.
  • No assertiu.
 • El comportament verbal.
 • El comportament no verbal.
 • Principals tècniques d’assertivitat: disc ratllat, banc de boira, asserció negativa, interrogació negativa, autorevel·lació, lliure informació, compromís viable.

ELS CONFLICTES AMB PERSONES INTERNES O EXTERNES DE L’EMPRESA

 • El conflicte en les relacions de treball.
  • Característiques dels conflictes.
  • Tipus de conflictes: grupal, individual, normatiu econòmic, pacífic, violent, positiu, negatiu.
 • Tractament dels conflictes.
  • Identificació del conflicte.
  • Causes i conseqüències dels conflictes.
  • Conflictes relacionats amb la tasca.
  • Conflictes relacionats amb les relacions interpersonals.
  • Comportaments i senyals bàsics.
  • Pautes d’actuació personal com a forma de solució: el diàleg.
  • El conflicte com a oportunitat de canvi.

UF0521 Comunicació oral i escrita a l’empresa
LA COMUNICACIÓ ORAL

 • El llenguatge oral.
  • Concepte i característiques.
  • Característiques dels missatges orals.
  • Elements de la comunicació oral.
  • Funcions de la comunicació oral.
  • Classes de comunicació oral: immediates, individuals o col·lectives.
  • Planificació de la comunicació oral.
  • Formes de comunicació oral: entrevista, reunió, debat.
 • La comunicació no verbal.
  • Els missatges en la comunicació no verbal: voluntaris i involuntaris.
  • Recursos no verbals en la comunicació oral: entonació, gestuals i espacials.
  • Aspectes importants en la comunicació no verbal: mirada, postura, gestos.
 • La comunicació verbal i no verbal en la comunicació presencial.
  • Pautes de comportament i imatge corporativa.
  • Normes per conversar.
  • Regles per escoltar.
  • Criteris de qualitat: empatia, amabilitat.
  • Tractament de les objeccions.
  • Les queixes i reclamacions.
 • La comunicació telefònica.
  • El telèfon a l’activitat empresarial.
  • Pautes d’atenció telefònica a l’empresa: veu, somriure, silenci, expressió, etc.
  • Regles per fer una trucada de telèfon.
  • Passos per contestar una trucada de telèfon.
  • Protocols de tractament.
  • Barreres i dificultats en la transmissió d’informació.
  • Tipus de trucades telefòniques.
  • Sistemes de comunicació telefònica a l’empresa.
  • Cerca d’informació telefònica.
 • Normes de seguretat, registre i confidencialitat en la comunicació presencial i telefònica.

LA COMUNICACIÓ ESCRITA

 • L’escriptura com a mitjà de comunicació.
  • El missatge escrit: concepte.
  • Característiques del missatge escrit.
  • Tipus de comunicacions escrites.
  • Principis en la redacció per a l’eficàcia del missatge escrit.
  • Planificació dels textos.
  • La correcció sintàctica i gramatical.
  • Els signes de puntuació.
  • Les abreviatures i sigles.
 • Equips i sistemes de comunicació escrita.
  • Els sistemes de comunicació: concepte.
  • L’ordinador.
  • Altres eines de comunicació: fax.
 • Comunicacions escrites internes de caràcter breu.
  • Concepte.
  • Tipus de comunicacions internes.
  • Els avisos: concepte i forma d’elaboració.
  • Els rètols: tipus de suport i papers, instruments i tècniques.
  • Els comunicats de règim interior: concepte i forma d’elaboració.

APLICACIONS I MITJANS INFORMÀTICS QUE INTERVENEN EN LA GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL

 • El correu electrònic:
  • Elements que el componen.
  • Enviament de correus.
  • Recepció de correus.
  • Fitxer de correus.
 • L’agenda electrònica:
  • Contactes.
  • Tasques.
  • Notes.
  • Calendari.
 • Processador de text:
  • Estructura d’un processador de text.
  • Funcions d’un processador de text.
  • Gestió de documents.
  • Models de documents: fax, memoràndum, etc.
  • Aplicació de format a documents.
  • Edició de documents.
  • Impressió de documents.

MF0971_1 REPRODUCCIÓ I ARXIU

UF0513 Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic
SISTEMES OPERATIUS HABITUALS.

 • Sistema operatiu.
 • Entorn de treball. Interfície.
  • Parts.
  • Desplaçament.
  • Configuració.
 • Carpetes, directoris, operacions amb ells.
  • Definició.
  • Creació.
  • Canvi de nom.
  • Obertura.
  • Copiat.
  • Canvi d’ubicació.
  • Eliminació.
 • Fitxers, operacions amb ells.
  • Definició.
  • Creació.
  • Canvi de nom.
  • Obertura.
  • Copiat.
  • Canvi d’ubicació.
  • Guardat.
  • Eliminació
 • Aplicacions i eines.
 • Exploració/navegació.
 • Configuració d’elements.
 • Comptes d’usuari. Ús.
 • Còpia de seguretat. Suports.
 • Operacions en un entorn de xarxa.
  • Accés.
  • Cerca de recursos de xarxa.
  • Operacions amb recursos de xarxa.

ARXIU I CLASSIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

 • L’arxiu a l’empresa.
  • Descripció.
  • Finalitat.
  • Importància del fitxer per a l’empresa.
  • Tipus de fitxers.
  • Equips i materials per al fitxer.
  • Funcionament d’un fitxer.
  • Manteniment d’un fitxer.
  • Procés de fitxer d’un document.
  • Normes que regulen la conservació de documents.
  • Destrucció dels documents.
  • Confidencialitat i seguretat de la informació.
 • L’organització del fitxer.
  • Centralitzat.
  • Descentralitzat.
  • Mixt.
  • Actiu.
  • Semiactiu.
  • Inactiu o passiu.
 • Sistema d’ordenació i classificació de documentació administrativa.
  • Concepte d’ordenació i classificació.
  • Classificació alfabètica.
  • Classificació numèrica.
  • Sistema mixt.
  • Classificació cronològica.
  • Criteri geogràfic.
  • Classificació per matèries.

BASE DE DADES.

 • Entrada i sortida de l’aplicació.
 • La finestra de l’aplicació.
 • Objectes bàsics.
  • Taules.
  • Consultes.
  • Formularis.
  • Informes o reports.
 • Creació.
 • Obertura.
 • Guardat.
 • Tancament.
 • Còpia de seguretat.
 • Eines de recuperació i manteniment.

INSERCIÓ DE DADES A TAULES.

 • Registres i camps.
 • Introducció de dades.
 • Moviments pels camps i registres.
 • Eliminació de registres.
 • Modificació de registres.
 • Copiat i moviment de dades.
 • Cerca i reemplaçament de dades.
 • Aplicació de filtres.
 • Ordenació alfabètica de camps.
 • Formats d’una taula.
 • Operacions bàsiques amb Taules.
  • Canvi del nom.
  • Eliminació.
  • Copiat.
  • Exportació i importació.

CONSULTES DE SELECCIÓ.

 • Creació.
 • Guardat.
 • Execució.
 • Modificació dels criteris.
 • Impressió de resultats.
 • Eliminació.

FORMULARIS I INFORMES.

 • Introducció, modificació i eliminació de dades en formularis.
 • Aplicació de filtres als formularis.
 • Creació d’informes amb l’assistent.
 • Publicació d’informes al processador de text per millorar-lo.
 • Impressió de formularis i informes.

UF0514 Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic.
REPRODUCCIÓ EN EQUIPS DE REPROGRAFIA

 • Equips de reprografia.
  • Elements.
  • Tipus: Fotocopiadores i impressores.
  • Característiques.
  • Funcionament.
  • Instruccions tècniques.
  • Posada en marxa.
  • Manteniment i neteja.
 • Suports en la reproducció:
  • Papers per a reprografia.
  • Cartolina per a reprografia.
  • Cartró.
  • Plàstics.
  • Digitals.
 • Consumibles per als equips de reprografia:
  • Tòner.
  • Tintes.
 • La reproducció dels originals.
  • Tipus d’originals.
  • Compatibilitat dels originals digitals.
 • Producció en reprografia.
  • Qualitat en la reproducció.
  • Paràmetres modificables.
  • Proves de reproducció.
  • Paràmetres durant la reproducció.
 • Normativa de seguretat, salut i medi ambient en les operacions de reprografia.
  • Normes de seguretat en les operacions de posada en marxa, maneig i manteniment dels equips.
  • Riscos específics i factors implicats.
  • Procediments de la gestió de residus.

OPERACIONS D’ENQUADERNACIÓ FUNCIONAL DE DOCUMENTS.

 • L’enquadernació funcional:
  • Característiques i aplicacions.
  • Tipus d’enquadernació funcional: canonet, espiral, anelles.
  • Ajust d’equips.
  • Manteniment.
 • Materials i estris d’enquadernació:
  • Papers de cobrir.
  • Cartolines.
  • Plàstics: transparències.
  • Grapes i anelles.
 • Operacions d’enquadernació:
  • Igualat.
  • Alçat.
  • Perforat.
  • Numerat.
  • Engomat.
  • Grapat.
 • Màquines d’enquadernació:
  • Tall (guillotina manual, cisalla).
  • Plegat (plegadora de plànols).
  • Plastificat (plastificadora).
 • Normativa de seguretat, salut i medi ambient en les operacions d’enquadernació funcional:
  • Riscs.
  • Sistemes de protecció.
  • Procediments de treball segurs.
  • Eliminació i reciclatge de residus.
 • Control de qualitat a l’enquadernació funcional:
  • Criteris de qualitat del procés.
  • Pautes per a la inspecció del producte.

Formació complementària

MP0391. MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones treballadores que estan en situació de desocupació
 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentat el full d’inscripció acompanyat de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens has de fer arribar les còpies presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

4.2/5 - (5 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.