TipusOnline Course
Durada30 Hores
Sol·licitar informacióprevencion-riesgos-laborales-prevencio-riscos-laborals

El curs de Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic de 30 hores, segons normativa) que s’imparteix en modalitat online, et donarà el coneixement teòric i pràctic suficient per tal de poder exercir les funcions de nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals establertes a l’article 35 de Reglament de Serveis de Prevenció.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)
 • Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
 • Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos
 • Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional
 • Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa
 • Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció
 • Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

Contingut general del curs

El contingut del curs, correspon, essencialment, a l’especificat a l’annex 4 del Reglament dels Serveis de Prevenció per el nivell bàsic de 30 hores.

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

 • El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
 • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

Riscos generals i la seva prevenció

 • Riscos lligats a les condicions de seguretat
 • Riscos lligats al medi ambient de la feina
 • La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
 • Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col•lectiva i individual
 • Plans d’emergència i evacuació
 • El control de la salut dels treballadors

Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
 • Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
 • Documentació: recollida, elaboració i arxiu

Primers auxilis

Continguts pràctics

 • Supòsits pràctics per tal de poder diferenciar l’accident de treball de la malaltia professional, i aquestes, de les contingències comunes.
 • Saber realitzar correctament el moviment manual de càrregues i utilitzar el mètode d’avaluació establert a la Guia tècnica elaborada pel «Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)», sobre l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la manipulació manual de càrregues.
 • Saber utilitzar les Guies per a l’Acció Preventiva del «Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)».
 • Saber realitzar les maniobres de reanimació cardiopulmonars.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Windows Media Player a partir de la versió 9

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.9/5 - (21 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.