TipusCurs presencial
Durada590 Hores
Sol·licitar informaciódesarrollo-aplicaciones-web

El Mòdul Formatiu MF0492 Programació web en l’entorn servidor que pertany al Certificat de professionalitat Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (IFCD0210) de 240 hores que s’imparteix a Barcelona i/o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ensenyarà a crear components programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes, com també desenvolupar components que permetin l’accés i la manipulació de les informacions suportades en bases de dades i altres estructures i seleccionar i emprar serveis distribuïts per a la seva integració en l’aplicació web.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curso

 • En un supòsit pràctic en el qual es demana gestionar components programari en l’entorn del servidor mitjançant eines de desenvolupament i llenguatges de programació comptant amb documentació de disseny detallat:
  • Crear i arxivar components programari.
  • Modificar i eliminar components programari.
  • Depurar i verificar els components programari elaborats
 • Crear objectes, classes i mètodes adequats a la funcionalitat del component software a desenvolupar utilitzant llenguatges de programació orientats a objectes.
 • Formular estructures de dades i flux de control mitjançant llenguatges de programació orientats a objectes segons la funcionalitat del component software a desenvolupar.
 • Documentar el component programari desenvolupat.
 • En un supòsit pràctic en el qual es demana construir components de programari mitjançant eines de desenvolupament i llenguatges de programació orientats a objectes a partir de documentació de disseny detallat:
  • Integrar components programari de control del contingut dels documents ubicats al servidor per ser utilitzats en l’entorn del client tipus servlet.
  • Integrar gestió de fitxers en el component programari a desenvolupar.
  • Integrar gestió d’errors en el component programari a desenvolupar.
  • Utilitzar variables de servidor en el component programari a desenvolupar per proporcionar accés a les propietats del servidor.
  • Integrar seguiment de sessions d’usuari i propietats de l’aplicació web a desenvolupar en el component programari a construir.
  • Crear components programari amb la funcionalitat d’aplicació de client per ser utilitzat en l’entorn client tipus applet.
  • Crear components programari que puguin oferir la seva funcionalitat a altres components programari del mateix servidor o altres servidors de la xarxa.
 • Crear components programari utilitzant objectes o components de connectivitat específics per accedir a informacions emmagatzemades en bases de dades i altres estructures.
 • Integrar sentències SQL en els components programari per accedir i manipular la informació situada en bases de dades.
 • En un supòsit pràctic en el qual es demana construir components de programari que accedeixin a dades suportats en bases de dades o altres estructures d’emmagatzematge, es demana:
  • Identificar els elements i estructures contingudes en una base de dades.
  • Utilitzar els objectes, connectors i middleware necessaris en la construcció del component per realitzar els accessos a les dades suportats a la base de dades o altres estructures segons especificacions donades.
  • Realitzar operacions de definició i manipulació d’informacions suportades en bases de dades mitjançant el llenguatge SQL.
 • Determinar les característiques principals d’un llenguatge estàndard de marques estès per compartir informació entre components programari i bases de dades o altres estructures.
 • Integrar característiques d’un llenguatge estàndard de marques estès en el desenvolupament de components programari per compartir la informació suportada en bases de dades o altres estructures.
 • Identificar les possibilitats que ofereixen els serveis distribuïts web per a la seva integració en l’aplicació a desenvolupar.
 • Especificar les característiques dels protocols estàndards del mercat per poder utilitzar serveis web en l’aplicació a desenvolupar.
 • Seleccionar i emprar els serveis web més adequats per ser utilitzats en l’aplicació web en funció del disseny especificat.

Contingut general del curs

El procés del desenvolupament de programari

 • Models del cicle de vida del programari.
 • Anàlisi i especificació de requisits.
 • Disseny.
 • Implementació. Conceptes generals de desenvolupament de programari.
 • Validació i verificació de sistemes.
 • Proves de programari.
 • Qualitat del programari.
 • Eines d’ús comú per al desenvolupament de programari
 • Gestió de projectes de desenvolupament de programari.

L’orientació a objectes

 • Principis de l’orientació a objectes. Comparació amb la programació estructurada.
 • Classes d’objectes.
 • Objectes.
 • Herència.
 • Modularitat.
 • Genericitat i sobrecàrrega.
 • Desenvolupament orientat a objectes.
 • Llenguatges de modelització en el desenvolupament orientat a objectes.

Arquitectures web

 • Concepte d’arquitectura web.
 • El model de capes.
 • Plataformes per al desenvolupament a les capes servidor.
 • Eines de desenvolupament orientades a servidor d’aplicacions web.

Llenguatges de programació d’aplicacions web al costat servidor

 • Característiques dels llenguatges de programació web en servidor.
 • Tipus i característiques dels llenguatges d’ús comú.
 • Criteris en l’elecció d’un llenguatge de programació web en servidor. Avantatges i inconvenients.
 • Característiques generals.
 • Gestió de la configuració.
 • Gestió de la seguretat.
 • Gestió d’errors.
 • Transaccions i persistència.
 • Components en servidor. Avantatges i inconvenients en l’ús de contenidors de components.

Models de dades

 • Concepte de dada. Cicle de vida de les dades.
 • Tipus de dades.
 • Definició d’un model conceptual.
 • El model relacional.
 • Construcció del model lògic de dades.
 • El model físic de dades. Fitxers de dades.
 • Transformació d’un model lògic en un model físic de dades.
 • Eines per a la realització de models de dades.

Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD)

 • Definició de SGBD.
 • Components d’un SGDB. Estructura
 • Terminologia de SGDB.
 • Administració d’un SGDB.
 • Gestió de transaccions en un SGBD.
 • Solucions de SGBD.
 • Criteris per a la selecció de SGBD comercials.

Llenguatges de gestió de bases de dades. L’estàndard SQL

 • Descripció de l’estàndard SQL.
 • Creació de bases de dades.
 • Gestió de registres en taules.
 • Consultes.
 • Conversió, generació i manipulació de dades.
 • Consultes múltiples. Unions (joins).
 • Agrupacions.
 • Vistes.
 • Funcions avançades.

Llenguatges de marques d’ús comú en el costat servidor

 • Origen i història dels llenguatges de marques. L’estàndard XML.
 • Característiques XML.
 • Estructura de XML.
 • Estàndards basats en XML.
 • Anàlisi XML.
 • Ús de XML en l’intercanvi d’informació.

Arquitectures distribuïdes orientades a serveis


 • Característiques generals de les arquitectures de serveis distribuïts
 • Model conceptual de les arquitectures orientades a serveis
 • Aspectes de seguretat en arquitectures orientades a serveis
 • Implementació d’arquitectures orientades a serveis mitjançant tecnologies web
 • Implementació de la seguretat en arquitectures orientades a serveis
 • Directoris de serveis

Programació de serveis web en entorns distribuïts


 • Components programari per a l’accés a serveis distribuïts
 • Programació de diferents tipus d’accés a serveis
 • Eines per a la programació de serveis web

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • <

 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 y Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (free lance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. de cotització a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada de complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Còpia compulsada del document on diu tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.