TipusCurs presencial
Durada590 Hores
Sol·licitar informaciódesarrollo-aplicaciones-web

El Mòdul Formatiu MF0492 Programació web en l’entorn servidor que pertany al Certificat de professionalitat Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (IFCD0210) de 240 hores que s’imparteix a Barcelona i/o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ensenyarà a crear components programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes, com també desenvolupar components que permetin l’accés i la manipulació de les informacions suportades en bases de dades i altres estructures i seleccionar i emprar serveis distribuïts per a la seva integració en l’aplicació web.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curso

 • En un supòsit pràctic en el qual es demana gestionar components programari en l’entorn del servidor mitjançant eines de desenvolupament i llenguatges de programació comptant amb documentació de disseny detallat:
  • Crear i arxivar components programari.
  • Modificar i eliminar components programari.
  • Depurar i verificar els components programari elaborats
 • Crear objectes, classes i mètodes adequats a la funcionalitat del component software a desenvolupar utilitzant llenguatges de programació orientats a objectes.
 • Formular estructures de dades i flux de control mitjançant llenguatges de programació orientats a objectes segons la funcionalitat del component software a desenvolupar.
 • Documentar el component programari desenvolupat.
 • En un supòsit pràctic en el qual es demana construir components de programari mitjançant eines de desenvolupament i llenguatges de programació orientats a objectes a partir de documentació de disseny detallat:
  • Integrar components programari de control del contingut dels documents ubicats al servidor per ser utilitzats en l’entorn del client tipus servlet.
  • Integrar gestió de fitxers en el component programari a desenvolupar.
  • Integrar gestió d’errors en el component programari a desenvolupar.
  • Utilitzar variables de servidor en el component programari a desenvolupar per proporcionar accés a les propietats del servidor.
  • Integrar seguiment de sessions d’usuari i propietats de l’aplicació web a desenvolupar en el component programari a construir.
  • Crear components programari amb la funcionalitat d’aplicació de client per ser utilitzat en l’entorn client tipus applet.
  • Crear components programari que puguin oferir la seva funcionalitat a altres components programari del mateix servidor o altres servidors de la xarxa.
 • Crear components programari utilitzant objectes o components de connectivitat específics per accedir a informacions emmagatzemades en bases de dades i altres estructures.
 • Integrar sentències SQL en els components programari per accedir i manipular la informació situada en bases de dades.
 • En un supòsit pràctic en el qual es demana construir components de programari que accedeixin a dades suportats en bases de dades o altres estructures d’emmagatzematge, es demana:
  • Identificar els elements i estructures contingudes en una base de dades.
  • Utilitzar els objectes, connectors i middleware necessaris en la construcció del component per realitzar els accessos a les dades suportats a la base de dades o altres estructures segons especificacions donades.
  • Realitzar operacions de definició i manipulació d’informacions suportades en bases de dades mitjançant el llenguatge SQL.
 • Determinar les característiques principals d’un llenguatge estàndard de marques estès per compartir informació entre components programari i bases de dades o altres estructures.
 • Integrar característiques d’un llenguatge estàndard de marques estès en el desenvolupament de components programari per compartir la informació suportada en bases de dades o altres estructures.
 • Identificar les possibilitats que ofereixen els serveis distribuïts web per a la seva integració en l’aplicació a desenvolupar.
 • Especificar les característiques dels protocols estàndards del mercat per poder utilitzar serveis web en l’aplicació a desenvolupar.
 • Seleccionar i emprar els serveis web més adequats per ser utilitzats en l’aplicació web en funció del disseny especificat.

Contingut general del curs

El procés del desenvolupament de programari

 • Models del cicle de vida del programari.
 • Anàlisi i especificació de requisits.
 • Disseny.
 • Implementació. Conceptes generals de desenvolupament de programari.
 • Validació i verificació de sistemes.
 • Proves de programari.
 • Qualitat del programari.
 • Eines d’ús comú per al desenvolupament de programari
 • Gestió de projectes de desenvolupament de programari.

L’orientació a objectes

 • Principis de l’orientació a objectes. Comparació amb la programació estructurada.
 • Classes d’objectes.
 • Objectes.
 • Herència.
 • Modularitat.
 • Genericitat i sobrecàrrega.
 • Desenvolupament orientat a objectes.
 • Llenguatges de modelització en el desenvolupament orientat a objectes.

Arquitectures web

 • Concepte d’arquitectura web.
 • El model de capes.
 • Plataformes per al desenvolupament a les capes servidor.
 • Eines de desenvolupament orientades a servidor d’aplicacions web.

Llenguatges de programació d’aplicacions web al costat servidor

 • Característiques dels llenguatges de programació web en servidor.
 • Tipus i característiques dels llenguatges d’ús comú.
 • Criteris en l’elecció d’un llenguatge de programació web en servidor. Avantatges i inconvenients.
 • Característiques generals.
 • Gestió de la configuració.
 • Gestió de la seguretat.
 • Gestió d’errors.
 • Transaccions i persistència.
 • Components en servidor. Avantatges i inconvenients en l’ús de contenidors de components.

Models de dades

 • Concepte de dada. Cicle de vida de les dades.
 • Tipus de dades.
 • Definició d’un model conceptual.
 • El model relacional.
 • Construcció del model lògic de dades.
 • El model físic de dades. Fitxers de dades.
 • Transformació d’un model lògic en un model físic de dades.
 • Eines per a la realització de models de dades.

Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD)

 • Definició de SGBD.
 • Components d’un SGDB. Estructura
 • Terminologia de SGDB.
 • Administració d’un SGDB.
 • Gestió de transaccions en un SGBD.
 • Solucions de SGBD.
 • Criteris per a la selecció de SGBD comercials.

Llenguatges de gestió de bases de dades. L’estàndard SQL

 • Descripció de l’estàndard SQL.
 • Creació de bases de dades.
 • Gestió de registres en taules.
 • Consultes.
 • Conversió, generació i manipulació de dades.
 • Consultes múltiples. Unions (joins).
 • Agrupacions.
 • Vistes.
 • Funcions avançades.

Llenguatges de marques d’ús comú en el costat servidor

 • Origen i història dels llenguatges de marques. L’estàndard XML.
 • Característiques XML.
 • Estructura de XML.
 • Estàndards basats en XML.
 • Anàlisi XML.
 • Ús de XML en l’intercanvi d’informació.

Arquitectures distribuïdes orientades a serveis


 • Característiques generals de les arquitectures de serveis distribuïts
 • Model conceptual de les arquitectures orientades a serveis
 • Aspectes de seguretat en arquitectures orientades a serveis
 • Implementació d’arquitectures orientades a serveis mitjançant tecnologies web
 • Implementació de la seguretat en arquitectures orientades a serveis
 • Directoris de serveis

Programació de serveis web en entorns distribuïts


 • Components programari per a l’accés a serveis distribuïts
 • Programació de diferents tipus d’accés a serveis
 • Eines per a la programació de serveis web

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • <

 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 y Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (free lance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. de cotització a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada de complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Còpia compulsada del document on diu tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Programació web en l’entorn servidor
3.6 (71.11%) 9 votos

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada