TipusCurs presencial
Durada90 Hores
Sol·licitar informacióproductos-editoriales-multimedia

El Mòdul Formatiu MF0935 Projectes de productes editorials multimèdia de 90 hores pertany al Certificat de Professionalitat ARGN0110 Disseny de productes multimèdia que s’imparteix a Barcelona i / o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ajudarà a determinar les característiques, les funcions i els processos implicats en el desenvolupament d’un producte editorial multimèdia, elaborar documents d’especificacions, establir els estàndards de qualitat, planificar els diferents processos implicats en la realització i estudiar la viabilitat econòmica d’un projecte.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Identificar els productes editorials multimèdia habituals, llibre electrònic, diari digital, publicitat digital, pàgines web i altres, descrivint-ne les característiques principals.
 • Descriure el procés de desenvolupament d’un producte editorial multimèdia definit i enumerar els agents que hi participen.
 • A partir d’una sèrie de productes multimèdia donats:
  • Identificar les fonts de recursos per cat un dels productes, així com les seves característiques d’ús legals i tècniques.
  • Identificar la plataforma de funcionament per a cada un d’ells.
 • Explicar quins són els aspectes que ha de recollir el document d’especificacions d’un producte editorial.
 • Explicar quins tipus de requisits s’han d’incloure en un document d’especificacions d’un producte editorial.
 • Identificar un conjunt estable, flexible, complet i no ambigu de requisits d’un producte editorial.
 • Categoritzar un conjunt de requisits d’un encàrrec de producte editorial multimèdia d’acord amb la seva naturalesa.
 • Descriure cadascun dels requisits d’un producte editorial multimèdia d’acord amb el seu grau de compliment.
 • Identificar relacions i dependències entre requisits d’un conjunt donat d’un encàrrec de producte editorial multimèdia.
 • Desenvolupar esquemes del producte que exemplifiquen la navegació i aparença del producte final.
 • Definir què és un llibre d’estil i quin és l’àmbit d’aplicació del mateix.
 • Determinar quins són els aspectes de disseny que regeixen el desenvolupament de l’encàrrec d’un producte editorial multimèdia.
 • Caracteritzar cadascun dels aspectes de disseny d’un producte editorial multimèdia d’acord amb les convencions habituals de l’organització que sol·licita l’encàrrec.
 • Especificar les restriccions de navegació que han de regir el comportament d’un producte editorial multimèdia.
 • En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, de desenvolupament d’un producte editorial multimèdia:
  • Valorar les convencions formals que desenvolupen les empreses.
  • Elaborar el llibre d’estil que reculli les especificacions generals del producte i les obligacions del manual d’identitat corporativa
 • Explicar què és un estàndard de qualitat i quines es poden aplicar al desenvolupament d’un producte editorial multimèdia.
 • Relacionar aspectes que componen el document de qualitat d’un producte editorial multimèdia.
 • Identificar els paràmetres que es poden utilitzar per definir la qualitat d’un producte editorial multimèdia.
 • Comparar els paràmetres de qualitat, en termes d’usabilitat i utilitat, que ha de complir un producte editorial multimèdia.
 • Establir la mètrica adequada per a un conjunt de paràmetres d’usabilitat i utilitat d’acord amb les especificacions inicials.
 • En un supòsit pràctic suficientment caracteritzat, d’un producte editorial multimèdia:
  • Definir les proves d’acceptació final del producte.
  • Elaborar el document de qualitat d’acord amb els paràmetres de qualitat identificats i les mètriques establertes d’un producte editorial multimèdia.
 • Identificar els indicadors que permeten mesurar l’eficàcia d’un pla de treball definit per a la creació de productes multimèdia.
 • Analitzar sobre diferents documents d’especificacions corresponents a diferents projectes de creació de productes multimèdia l’assignació de recursos proposta, valorant la distribució assignada i les especificacions de qualitat definides.
 • A partir d’un suposat encàrrec d’un producte multimèdia amb unes característiques de qualitat determinades descriure els recursos tecnològics necessaris així com la seva correcta distribució.
 • Definir els recursos que són necessaris per a desenvolupar un producte editorial multimèdia i com aquests afecten el desenvolupament del mateix.
 • A partir d’un projecte donat fer una proposta d’optimització de recursos tecnològics que suposin una millora en el procés i que afavoreixin l’aplicació de les normes de seguretat, salut i protecció ambiental.
 • Desenvolupar l’esquema per a un producte multimèdia donat, redactant el document d’especificacions, i indicant les fases que han d’aparèixer en aquest esquema:
 • Disseny del producte amb la presentació al client, validació i possibles correccions
 • Maquetació i definició d’estils
 • Creació de prototips i plantilles
 • Donat un projecte editorial multimèdia degudament caracteritzat:
  • Identificar els recursos tècnics necessaris per poder desenvolupar el producte d’acord amb unes especificacions inicials, així com amb els estàndards de qualitat establerts.
  • Determinar els recursos humans necessaris per assolir els objectius previstos respecte al producte definit en el projecte.
  • Comprovar que cada recurs tecnològic necessari per al desenvolupament del producte editorial multimèdia porta associats unes recomanacions clares i correctes sobre la seva utilització.
  • Planificar la durada del projecte i l’ús dels recursos identificats durant l’execució del mateix.
 • Explicar què és un estudi de viabilitat econòmica d’un producte multimèdia i quins són els paràmetres que el defineixen.
 • Identificar els tipus de riscos que es poden produir durant l’execució del desenvolupament d’un producte editorial multimèdia i com s’ha de desenvolupar un pla de contingència per a aquests riscos.
 • Assenyalar les conseqüències derivades de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, salut i protecció ambiental en l’estudi de viabilitat.
 • Quantificar el cost dels recursos, incloent-hi els elements multimèdia, que s’han planificat com a necessaris per al desenvolupament d’un producte editorial multimèdia.
 • Identificar els possibles riscos que poden ocórrer durant el desenvolupament d’un producte editorial multimèdia.
 • Operar amb eines informàtiques de planificació de projectes i de pressupostos.
 • A partir d’un projecte editorial multimèdia especificat, realitzar l’estudi de viabilitat considerant els costos dels elements gràfics i funcionals.

Contingut general del curs

Indústria multimèdia editorial. Productes i mercats

 • Empreses i estudis multimèdia. Panorama actual
 • Gestió i comunicació amb clients
 • Mercats nacionals i internacionals
 • Productes multimèdia desenvolupats: pàgines web, DVD, Llibres electrònics, revistes digitals, diaris digitals, cursos de formació on-line, recursos digitals educatius, aplicacions per a mòbils, ginys i altres.
 • Normativa legal aplicable en el marc multimèdia

Planificació de projectes editorials multimèdia

 • Tipus de projectes editorials multimèdia
 • Requisits de productes editorials multimèdia.
 • Fases d’elaboració d’un projecte editorial multimèdia
 • Adaptació de productes editorials. Creació de productes editorials multimèdia a partir d’altres existents
 • Projectes editorials multimèdia externs i interns
 • Requisits del projecte
 • Desenvolupament d’esquemes per a productes editorials multimèdia
 • Eines informàtiques per a la planificació

Aplicació d’estàndards de qualitat en productes editorials multimèdia

 • Definició i descripció d’estàndards de qualitat.
 • Definició i objectius de la usabilitat
 • Accessibilitat a productes multimèdia.

Planificació de recursos tècnics i humans d’un producte editorial multimèdia.

 • El procés de planificació. Eficiència i eficàcia. Paràmetres de mesura.
 • Recursos tècnics a utilitzar en el desenvolupament de productes multimèdia (e_book, pàgina web, DVD interactiu, recurs digital educatiu i altres.)
 • Adequació dels recursos tecnològics; permisos d’accés a la informació.
 • Sistemes de comunicació entre els equips
 • Avaluació dels recursos humans
 • Eines informàtiques per a la planificació
 • Tècniques per a la planificació de recursos
 • Seguiment i manteniment del pla de treball

Anàlisi de la viabilitat de productes editorials multimèdia

 • Viabilitat d’un producte multimèdia
 • Relació cost / benefici i oportunitat del producte multimèdia
 • Costos de recursos humans.
 • Costos de recursos tècnics. Factors de cost
 • Costos d’elements multimèdia
 • Estimació de costos i de temps.
 • Realització de pressupostos.
 • Control d’un pressupost estàtic
 • Eines informàtiques per a planificació i realització de pressupostos

Llibres d’estil de productes editorials multimèdia

 • Definició de llibre d’estil: funcionalitat i objectius.
 • Plantilles en els llibres d’estil
 • Normes d’utilització de: Elements bàsics de disseny: punt, línia, pla
 • Els gràfics: color, semiòtica, mides i altres.
 • Mapes de bits i vectors. Especificacions.
 • Especificacions de treball de color en pantalla
 • Recomanacions sobre elements multimèdia. Visuals i d’àudio
 • Elements dinàmics del producte multimèdia. Especificacions
 • La navegació i la interacció. Taules i llistes de codis.
 • Les imatges. Recomanacions d’ús
 • Els textos: tipografies, color, mides i altres. Convencions i normes d’ús
 • Elaboració d’un llibre d’estil.
 • Disseny i aprovació del Manual d’imatge corporativa.

Aplicació de la normativa de seguretat, salut i protecció ambiental

 • Conceptes sobre seguretat, salut i protecció ambiental en el treball
 • Llei de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental
 • Riscos relacionats amb les condicions de seguretat en empreses d’edició multimèdia.
 • Aplicació dels plans de seguretat, salut i protecció ambiental en els processos de creació de productes multimèdia.
 • Avaluació de riscos específics en processos multimèdia: Equips de treball, il·luminació, ergonomia.
 • Mesures preventives relacionades amb els riscos generals i específics de productes multimèdia

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Còpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada d’acompliment del requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Còpia compulsada del document on diu que es té superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada