TipusCurs presencial
Durada120 Hores
Sol·licitar informacióEl mòdul formatiu Registres comptables de 120 hores que s’imparteix a Barcelona i / o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, podràs fer les gestions administratives del procés comercial.
Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat ADGD0308 – ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINSITRATIVA

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Interpretar els documents-justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables,
  reconeixent la informació continguda en els mateixos.
 • Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 • Aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables en vigor.
 • Emplenar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant la normativa de l’impost.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat registrant les operacions necessàries per al registre de les transaccions econòmiques.

Contingut general del curs

UF0515 PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.

 • Documentació mercantil i comptable.
  • Documents-justificants mercantils tipus i la seva interpretació.
  • Organització i arxiu dels documents mercantils.
  • Llibres comptables obligatoris i auxiliars.
 • L’Empresa: Classes d’empreses.
 • Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament

El patrimoni de l’empresa

 • Concepte comptable del patrimoni.
 • Inventari i masses patrimonials
  • Classificació de les masses patrimonials.
  • L’equilibri Patrimonial.
  • Estructura del balanç de situació.
  • Diferències entre inventari i balanç de situació

Registres comptables de l’activitat empresarial.

 • L’instrument de representació comptable: Teoria dels comptes.
  • Concepte de càrrec i abonament.
  • Comptes d’Actiu-Passiu.
  • Comptes de despeses i ingressos.
 • El mètode de registre comptable: La partida doble.
  • Aplicació del mètode en la comptabilitat.
 • Balanç de comprovació de sumes i saldos.
  • Estructura.
 • El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.
 • Pla General Comptable en vigor.
  • Estructura.
  • Comptes.
  • Grups.
  • Comptes.
  • Subcomptes.
 • Amortització i provisió.
  • Diferència entre amortització i provisió.
  • Tipus d’amortitzacions: amortització lineal.
  • Tipus de provisions.
 • Periodificació de despeses i ingressos.
 • Realitzar un cicle comptable bàsic complet.
 • Tancament i obertura de la comptabilitat.
 • La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic, el delicte comptable, normativa mercantil entorn del secret comptable.

Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars.

 • Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l’impost.
 • Tipus d’IVA vigents a Espanya.
 • Comptabilització de l’IVA.
  • IVA suportat.
  • IVA repercutit.
  • IVA suportat no deduïble.
 • L’IVA en les operacions intracomunitàries.
  • Identificar factures amb IVA intracomunitari.
  • Comptabilització.
 • Liquidació de l’Impost.
  • Terminis de declaració-liquidació.
  • Explicar com es realitza una liquidació de l’IVA.
  • Realitzar amb exemples pràctics una liquidació del model emprat per a Pimes

UF0516 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE COMPTABILITAT

Programes de comptabilitat

 • Estructura dels programes de comptabilitat.
 • Prestacions, funcions i procediments.
 • Donar d’alta empreses en l’aplicació informàtica i les seves dades corresponents.
  • Crear una empresa nova.
  • Dades de l’empresa.
  • Modificar dades.
 • Els comptes.
  • Crear el pla de comptes de l’empresa.
  • Donar d’alta comptes.
  • Codificació.
  • Subcomptes.
  • Modificació.
  • Eliminació.
 • Instal·lació i utilització d’aplicacions informàtiques actualitzades.
 • Realització de Còpies de seguretat.

Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques

 • Introducció de dades comptables en l’aplicació.
 • Utilitats dels seients.
  • Introducció.
  • Eliminació.
  • Renumeració.
  • Modificació.
  • Còpia.
  • Comprovació.
 • Introduir seients que permetin el càlcul automàtic de l’IVA.
 • Llibres comptables.
  • Obtenció del Llibre Diari.
  • Obtenció del Llibre Major.
 • Utilització d’assentaments predefinits per a operacions habituals en l’empresa.
  • Seients predefinits per a operacions de compres.
  • Seients predefinits per a operacions de vendes.
 • Regularització o liquidació de l’IVA.
  • Obtenció del llibre d’IVA suportat.
  • Obtenció del llibre d’IVA repercutit.
 • Balanç de comprovació de sumes i saldos.
  • Obtenció del balanç.
 • Realització del Tancament de l’exercici.
 • Obtenció dels Comptes Anuals.
 • Obertura de la comptabilitat.
 • Actualització dels comptes codificades en l’aplicació.
 • Actualització dels seients i dels conceptes predefinits

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • 2 Fotocòpias del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada