TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informacióchino-xinès

El curs de Xinès 2A (nivel A2.A de MECRL) de 60 hores que s’imparteix s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, capacitarà a l’alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua xinesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell HSK II (test de xinès estàndard per a parlants no nadius).
Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del diploma

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva

Comprensió oral

 • Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l’assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l’estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
 • Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.

Expressió oral

 • Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
 • Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l’estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l’estructura i la disposició gràfica.
 • Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d’ús d’un aparell, etc.

Expressió escrita

 • Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
 • Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.

Interacció oral i escrita

 • Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l’ajuda dels interlocutors.
 • Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d’aquests tipus d’escrits.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
 • Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals.
 • Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col•loquials d’ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
 • Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amgauen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Contingut general del curs

LLIÇÓ 1

 • L’estructura i l’ordre dels traços dels nous caràcters.
 • L’ús de les oracions amb paraules de doble funció sintàctica.

LLIÇÓ 2

 • Oracions de dos objectius.
 • La partícula aspecual “了” que indica la perfecció de l’acció.

LLIÇÓ 3

 • Oracions que expressen la progressió de l’acció.(在,正在,在…. 呢).
 • El verb modal “可以“.

LLIÇÓ 4

 • L’estructura “要… 了”
 • L’adverbi “再” que indica repetició.

LLIÇÓ 5

 • El sentit i ús de l’estructura de ” verb+得+adjectiu”.
 • L’ús dels verbs modals “会“ i “愿意”.

LLIÇÓ 6

 • L’auxiliar “过“ que expressa l’experiència en el passat.
 • El classificador 次

LLIÇÓ 7

 • El sentit i ús de l’estructura de ” verb+ suplement resultatiu”(见,懂,到,好)

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.