TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informació
Data18 May, 2023 - 25 Jul, 2023
Places lliures18Veure edicióchino-xinès

El curs de Xinès A.1.B. de 60 hores que s’imparteix a Barcelona i/o altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et proporcionarà un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que et permetrà fer intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen per fer-se entendre.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes famliars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua xinesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell HSKI (test de xinès estàndard per a parlants no nadius).

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral

 • Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
 • Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral

 • Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita

 • Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informacióespecífica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita

 • Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació
 • Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita

 • Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
 • Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística

 • Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 • Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
 • Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen enels aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

 • Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
 • Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica

 • Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts decomunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
 • Participar activament en el procés d’aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
 • Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats iassenyalant formes de correcció o superació.

Contingut general del curs

LLIÇÓ 1

 • Introducció de les fonètiques Pinyin.
 • Ordre de paraules del xinès.Oracions de “是 (ser)”.
 • Oracions interrogatives amb la partícula expletiva “吗”.
 • Oracions interrogatives amb un pronom interrrogatiu. Escriptura de caràcters xinesos.

LLIÇÓ 2

 • L’adverbi ” 也 (també)”.
 • Oracions interrogatives amb un pronominterrogatiu “什么”,”哪”
 • Escriptura xinesa: successió de traços.

LLIÇÓ 3

 • Modificador adverbial i sintagmes preposicional amb “在”
 • Oracions interrogatives amb particular expletiva “呢”
 • L’adverbi “不”

LLIÇÓ 4

 • Ús de l’adverbi “都”
 • Oracions de predicat adjectival.
 • Oracions interrogatives afirmatiu-negatives: verb/adjectiu+ 不 +verb/adjectiu

LLIÇÓ 5

 • Modificador adjectival i la partícula estructural “的”.
 • Sintagma acabat en”的”

LLIÇÓ 6

 • La conjunció “还是”.
 • El verb “有” que expressa possessió.

LLIÇÓ 7

 • El verb “有” que expressa existència.
 • Paraules de posició “里” i “后 边”.
 • Els numerals junts amb els seus classificadors serveixen de modificador adjectival.

LLIÇÓ 8

 • Manera d’expressar els enters dels nombres cardinals en xinès.
 • La unitat i subunitat del RMB.
 • La diferència entre els numerals 二 i 两.
 • Ús de l’estructura ” 太 … 了”

LLIÇÓ 9

 • Verbs modals “想,能”.
 • Pronoms interrogatius. Pronom interrogatiu ” 怎么 样”

LLIÇÓ 10

 • El verb “是” expressa existència.
 • L’adverbi “就” que dóna èmfasi.
 • El verb “在” que expressa existència.
 • Oracions d’accions successives.
 • El sufix

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.