Centre ACTIC

¿Què és l’ACTIC?

ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacidats teniu en l’ús de les TIC. Per obtenir-lo, fa falta superar una prova telemàtica, que s’evalua automàticament.

¿Què vol dir 'competència digital'?

La competencia digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds que cal tenir per assolir amb eficàcia i eficiência objectius determinats en I’àmbit de les TIC i de la cultura digital. En total, I’ACTIC fixa vuit competêncies digitals. Hi ha tres nivells de certificació i el grau de dificultat de cada competencia varia en funció del nivell del qual us vulgueu examinar.

Puc accedir directament al nivell que desitjo, si em considero prou capacitat/ada?

Podeu accedir directament a la prova de nivell 2 (certificat mitjà), perõ per accedir a la de nivell 3 (certificat avançat), heu de tenir el certificat mitjà, ja que el nivell 3 no es refereix a totes les competêncies i, a més, és especialitzat.

¿Quant costa?

Els imports aproximats que cal pagar com a taxa per fer la prova d’avaluació són:

Nivell 1 (certificat bàsic): a partir de 18 €

Nivell 2 (certificat mitjà): a partir de 23 €

Nivell B (certificat avançat): a partir de 29 €

Podeu consultar la taula de tarifes detallades i actualitzades al portal ACTIC.

Hi ha col·lectius exempts de pagar la taxa o que poden gaudir d'una bonificació (descompte)?

No heu de pagar la taxa (és a dir, teniu exempció) si esteu a l’atur, si sou jubilat/ada o si teniu un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

AixÍ mateix, podeu tenir una bonificació si sou membre de familia nombrosa o monoparental, de categoria general (30%) o especial (50%).

És obligatori tenir I'ACTIC?

No, perô sí molt útil. Penseu que, progressivament, es pot convertir en un requisit per accedir a determinats llocs de treball, tant públics com privats, sobretot aquells que comporten un ús habitual de les TIC.

Quins avantatges comporta el fet de tenir I'ACTIC?

Actualment, el certificat es valora com a mérit per accedir a molts Ilocs de treball públics i, per tant incrementa les vostres opcions a l’hora d’ocupar un Iloc de treball determinat.

¿La prova s'ha de fer en una data i lloc concrets?

No. Un cop fets els tràmits d’inscripció, teniu un termini ampli per fer-la. Haureu de triar la data, I’hora i el centre. Hi ha centres col•laboradors per tot Catalunya que ofereixen horaris d’avaluació diversos. Podeu escollir dins d’aquesta oferta segons us vagi bé.

¿Puc fer la prova de l'ACTIC des de casa?

No, l’examen s’ha de fer obligatôriament per ordinador en un dels centres col•laboradors que han estat autoritzats per la Generalitat de Catalunya.

Cal fer un curs de formació previ o hi ha la possibilitat de fer-ne?

No cal que feu cap curs si considereu que les vostres competêncies són suficients. D’altra banda, al portal AC TIC (http:// actic.gencat.cat), apartat “Material formatiu”, trobareu diversos materials d’aprenentatge que us poden anar bé per preparar la prova, i a I’apartat “Oferta formativa” disposeu d’una Ilista dels cursos de formació que s’imparteixen en centres col•laboradors de I’ACTIC o de la Xarxa Punt TIC.

Hi ha altres facilitats per a les persones discapacitades?

Les persones discapacitades poden demanar I’adaptació de Ia prova.

Com sé si tinc un centre col·laborador a prop?

Els centres col·laboradors són arreu de Catalunya. Els podeu consultar al cercador de centres del portal ACTIC en qualsevol moment i quan tramiteu la reserva per fer la prova.

Com m'hi puc inscriure?

La inscripció a Ia prova d’avaluació es fa per Internet, al portal ACTIC (http://actic.gencat.cat). Heu d’emplenar una sol·licitud i després pagar la taxa (si no teniu exempció). Finalment, heu de tramitar la reserva, és a dir, especificar en quin centre col·laborador i en quina data i hora voleu fer la prova.

Com i quan puc obtenir el certificat acreditatiu?

Us el podreu baixar des de qualsevol ordinador i en qualsevol moment un cop superada la prova.