Política de privacitat

DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB

Raó social: Actividades Formativas Empresariales, SL
NIF: B61420824
Adreça postal: Avinguda de Francesc Cambó, 10 08003 Barcelona
Correu electrònic: formacio@foment.com
Telèfon: 934 841 232
Registre:
Objet principal: Foment Formació, especialistes en diferents àrees de formació subvencionada i presencial a Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat d’ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES, SL amb NIF B61420824 i domicili social situat a Av. Francesc Cambó, 10, 08003 Barcelona.
08003 BARCELONA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ACTIVITATS FORMATIVES EMPRESARIALS, SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds
Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de l’acompliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l’acompliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Newsletter

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per a realitzar l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscrit
Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i / o serveis
Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Registre dels usuaris

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com usuari
Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de concursos i promocions

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de realitzar concursos, premis i promocions
Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada, llevat obligació legal
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i / o promocions
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de les reserves

Finalitat: Registre i gestió de les reserves
Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l’Ordre INT / 1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i parts d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres anàlegs
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la finalitat de complir amb les obligacions administratives i de seguretat establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de les inscripcions

Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions
strong>Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que estableix la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES, SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada de l’consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de l’APP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l’tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de l’APP.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça més amunt indicats (a l’atenció de ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES, SL) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a formacio@foment.com
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia de l’DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARAILES, SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.
ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Barcelona, juny de 2021