FORMACIÓ BONIFICADA FUNDACIÓ TRIPARTITA

QUÈ ÉS EL CRÈDIT DE FUNDACIÓ TRIPARTITA

Totes les empreses tenen l’oportunitat de recuperar total o parcialment el 0,7% de massa salarial bruta liquidada a la Seguretat Social l’any anterior per invertir-ho en formació per als seus treballadors/es.

EL CRÈDIT DE FUNDACIÓ TRIPARTITA

Factors a tenir en compte

El crèdit és anual i no acumulable: està disponible des de l’1 de gener i s’ha d’haver liquidat abans del 31 de desembre, ja que el crèdit no disposat en un exercici es perd.

La seva empresa té l’oportunitat de confeccionar el seu Pla de Formació comptant amb aquest finançament.

Fàcil accés: el crèdit es liquida a través de les bonificacions de la Seguretat Social una vegada s’ha finalitzat cada formació, és a dir es dedueix del pagament de les assegurances socials (TC1 casella 601).

Col·lectius destinataris: Entre uns altres, tots els treballadors/as que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de “Altres Cotitzacions (Desocupació, Fogasa i F.P.). Estan exclosos d’aquesta subvenció els treballadors/as en règim autònom i els treballadors/as de l’Administració Pública.

La Formació Professional Contínua és un dels tres subsistemes de formació professional existents a Espanya, està orientada a dotar a les empreses de recursos econòmics per a la formació dels seus treballadors i millorar la seva competitivitat.

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la Formació Contínua que poden utilitzar durant tot l’any natural i bonificar-ho en les seves cotitzacions a la Seguretat Social, a més es garanteix el dret a la formació gratuïta dels treballadors.

Sistema de bonificacions

El crèdit del que disposa l’empresa depèn del nombre de treballadors que té i de la cotització dels mateixos en concepte de formació professional durant l’any anterior:

  • De 1 a 9 treballadors, l’empresa disposa del 100% de la seva quota de FP.
  • De 10 a 49 treballadors, l’empresa disposa del  75%.
  • De 50 a 249 treballadors, l’empresa disposa del  60%.
  • Amb més de 250 treballadors, l’empresa disposa del  50%.

Les empreses, encara que siguin de nova creació o no arribin a una cotització mínima, tenen garantits 420 euros per dotar als seus professionals de la formació necessària.

Més informació: Fundación Tripartita

logotipo_tripartita